لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 309

ورق استیل 309

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 309 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرماز
449,350

تا
495,220
1403/5/2
ورق استیل 309 ضخامت 2 رول 1000کیلوگرماز
380,000

تا
467,800
1403/5/1
ورق استیل 309 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرماز
380,000

تا
467,800
1403/5/1
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 رول 1000کیلوگرم380,0001403/4/30
ورق استیل 309 ضخامت 15 رول 1000کیلوگرم380,0001403/4/30
ورق استیل 309 ضخامت 1.5 رول 1000کیلوگرم467,5001403/5/2
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 رول 1250کیلوگرم380,0001403/4/30
ورق استیل 309 ضخامت 2 رول 1250کیلوگرماز
380,000

تا
466,700
1403/5/1
ورق استیل 309 ضخامت 3 رول 1250کیلوگرم380,0001403/4/30
ورق استیل 309 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
455,600
1403/5/1
ورق استیل 309 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,800
1403/5/1
ورق استیل 309 ضخامت 20 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
501,050
1403/5/2
ورق استیل 309 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,500
1403/5/2
ورق استیل 309 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,500
1403/5/2
ورق استیل 309 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
480,150
1403/5/2
ورق استیل 309 ضخامت 15 رول 1500کیلوگرم480,1501403/5/2
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 رول 1500کیلوگرم380,0001403/4/30
ورق استیل 309 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,500
1403/5/2
ورق استیل 309 ضخامت 30 رول 1500کیلوگرم455,6001403/5/1
ورق استیل 309 ضخامت 6 شیت 1500کیلوگرم467,5001403/5/2
ورق استیل 309 ضخامت 25 رول 1500کیلوگرم501,0501403/5/2
ورق استیل 309 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,500
1403/5/2
ورق استیل 309 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,800
1403/5/2