لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل استیل

پروفیل استیل آلیاژ 304

ابعادضخامتآلیاژطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100 میلی مترضخامت 3 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
212,750

تا
230,000
1403/5/1
100*100 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
212,750

تا
230,000
1403/5/1
20*20 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
253,440
1403/5/1
20*20 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
212,000
1403/5/1
20*20 میلی مترضخامت 1.25 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31
20*20 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
297,440
1403/5/1
25*25 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31
25*25 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31
25*25 میلی مترضخامت 1.25 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31
30*20 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
212,000
1403/5/1
30*20 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
212,000
1403/5/1
30*30 میلی مترضخامت 1.25 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31
30*30 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31
30*30 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
212,000
1403/5/1
30*30 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
297,440
1403/5/1
35*35 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم297,4401403/4/31
40*40 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
253,440
1403/5/1
50*25 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
212,000
1403/5/1
40*40 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31
40*40 میلی مترضخامت 1.25 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31
35*35 میلی مترضخامت 1.25 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31
80*80 میلی مترضخامت 3 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
212,750

تا
230,000
1403/5/1
40*40 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
212,000
1403/5/1
35*35 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31
60*60 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
212,000
1403/5/1
45*45 میلی مترضخامت 1.25 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31
45*45 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31
50*100 میلی مترضخامت 3 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
212,750

تا
230,000
1403/5/1
40*20 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
212,000
1403/5/1
40*40 میلی مترضخامت 2.5 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
212,750

تا
230,000
1403/5/1
40*20 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
212,000
1403/5/1
60*40 میلی مترضخامت 3 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
212,750

تا
230,000
1403/5/1
80*40 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
194,750

تا
212,000
1403/5/1
45*45 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/4/31