لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل استیل

پروفیل استیل آلیاژ 304

ابعادضخامتآلیاژطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100 میلی مترضخامت 3 میلی متر3046 متریکیلوگرم230,0001403/3/27
100*100 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم230,0001403/3/27
20*20 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
212,000

تا
297,440
1403/3/27
20*20 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
212,000

تا
253,440
1403/3/27
20*20 میلی مترضخامت 1.25 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
20*20 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم212,0001403/3/27
25*25 میلی مترضخامت 1.25 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
25*25 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
25*25 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
30*20 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم212,0001403/3/27
30*20 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم212,0001403/3/27
30*30 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
212,000

تا
297,440
1403/3/27
30*30 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
30*30 میلی مترضخامت 1.25 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
30*30 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم212,0001403/3/27
45*45 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
35*35 میلی مترضخامت 1.25 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
45*45 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
35*35 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
45*45 میلی مترضخامت 1.25 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
40*20 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم212,0001403/3/27
40*20 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم212,0001403/3/27
40*40 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
60*60 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم212,0001403/3/27
40*40 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم212,0001403/3/27
50*25 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم212,0001403/3/27
40*40 میلی مترضخامت 1.25 میلی متر3046 متریکیلوگرم253,4401403/3/27
80*40 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم212,0001403/3/27
35*35 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم297,4401403/3/27
60*40 میلی مترضخامت 3 میلی متر3046 متریکیلوگرم230,0001403/3/27
80*80 میلی مترضخامت 3 میلی متر3046 متریکیلوگرم230,0001403/3/27
50*100 میلی مترضخامت 3 میلی متر3046 متریکیلوگرم230,0001403/3/27
40*40 میلی مترضخامت 2.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم230,0001403/3/27
40*40 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرماز
212,000

تا
253,440
1403/3/27