لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل استیل

پروفیل استیل آلیاژ 304

ابعادضخامتآلیاژطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم261,0001402/12/9
100*100 میلی مترضخامت 3 میلی متر3046 متریکیلوگرم261,0001402/12/9
20*20 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم205,0001402/12/9
20*20 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم205,0001402/12/9
20*20 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرم220,0001402/12/9
30*20 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم205,0001402/12/9
30*20 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم205,0001402/12/9
30*30 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم205,0001402/12/9
30*30 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم205,0001402/12/9
80*40 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم220,0001402/12/9
40*40 میلی مترضخامت 2.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم220,0001402/12/9
40*20 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم205,0001402/12/9
80*80 میلی مترضخامت 3 میلی متر3046 متریکیلوگرم220,0001402/12/9
50*100 میلی مترضخامت 3 میلی متر3046 متریکیلوگرم220,0001402/12/9
50*25 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم220,0001402/12/9
60*40 میلی مترضخامت 3 میلی متر3046 متریکیلوگرم220,0001402/12/9
40*40 میلی مترضخامت 2 میلی متر3046 متریکیلوگرم205,0001402/12/9
40*20 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم205,0001402/12/9
40*40 میلی مترضخامت 1 میلی متر3046 متریکیلوگرم205,0001402/12/9
60*60 میلی مترضخامت 1.5 میلی متر3046 متریکیلوگرم205,0001402/12/9