لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ناودانی

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سنگین1012 متریکیلوگرماز
27,800

تا
31,240
1403/3/26
-106 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,550
1403/3/29
سنگین106 متریکیلوگرماز
20,800

تا
31,240
1403/3/30
-1012 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,550
1403/3/29
-126 متریکیلوگرماز
24,800

تا
28,900
1403/3/29
سنگین126 متریکیلوگرماز
27,500

تا
31,240
1403/3/26
سنگین1212 متریکیلوگرماز
27,500

تا
31,240
1403/3/26
-1212 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,800
1403/3/29
سنگین1612 متریکیلوگرماز
28,800

تا
31,240
1403/3/27
-1412 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,600
1403/3/29
-812 متریکیلوگرماز
27,500

تا
29,850
1403/3/29
سنگین1412 متریکیلوگرماز
29,200

تا
31,240
1403/3/26
-1612 متریکیلوگرماز
27,500

تا
29,700
1403/3/29
-146 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,600
1403/3/30
سنگین146 متریکیلوگرماز
25,000

تا
31,240
1403/3/28
-166 متریکیلوگرماز
27,500

تا
29,400
1403/3/29
سنگین166 متریکیلوگرماز
26,600

تا
31,240
1403/3/28
سنگین86 متریکیلوگرماز
25,100

تا
29,200
1403/3/30
-86 متریکیلوگرماز
27,500

تا
29,500
1403/3/29
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-106 متریکیلوگرماز
26,810

تا
30,970
1403/3/29
-126 متریکیلوگرماز
27,010

تا
29,900
1403/3/29
-146 متریکیلوگرماز
27,010

تا
29,900
1403/3/29
-66 متریکیلوگرماز
26,910

تا
30,970
1403/3/29
-86 متریکیلوگرماز
26,810

تا
30,970
1403/3/29

ناودانی فولاد تهران

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-106 متریکیلوگرماز
27,280

تا
29,300
1403/3/29
-66 متریکیلوگرماز
27,280

تا
29,600
1403/3/29
-86 متریکیلوگرماز
27,280

تا
29,000
1403/3/29
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-2012 متریکیلوگرماز
28,000

تا
29,200
1403/3/29
سنگین2012 متریکیلوگرماز
28,200

تا
35,200
1403/3/26
-146 متریکیلوگرماز
28,200

تا
30,000
1403/3/29

ناودانی فولاد البرز غرب

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1212 متریکیلوگرماز
29,450

تا
31,020
1403/3/29

ناودانی فولاد نصر آذربایجان

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سنگین106 متریکیلوگرماز
26,950

تا
28,200
1403/3/27
سنگین1012 متریکیلوگرماز
26,950

تا
28,200
1403/3/27
-1012 متریکیلوگرماز
27,500

تا
31,020
1403/3/27
-106 متریکیلوگرماز
27,500

تا
31,570
1403/3/29
سنگین812 متریکیلوگرماز
26,950

تا
27,700
1403/3/27
-812 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,700
1403/3/27
-86 متریکیلوگرماز
26,950

تا
31,570
1403/3/29

ناودانی فولاد سپهر ایرانیان

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-106 متریکیلوگرماز
28,380

تا
30,900
1403/3/27
-126 متریکیلوگرماز
29,300

تا
31,020
1403/3/27
-146 متریکیلوگرماز
29,480

تا
31,020
1403/3/27
-66 متریکیلوگرماز
28,600

تا
31,000
1403/3/27
-86 متریکیلوگرماز
28,380

تا
30,700
1403/3/27
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1612 متریکیلوگرماز
27,800

تا
30,470
1403/3/27

ناودانی هم وزن اروپا

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1012 متریکیلوگرماز
28,650

تا
30,500
1403/3/29

ناودانی اروپا

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1012 متریکیلوگرماز
69,000

تا
69,300
1403/3/29
-1212 متریکیلوگرماز
69,000

تا
69,300
1403/3/29
-1812 متریکیلوگرماز
69,000

تا
69,300
1403/3/29
-2212 متریکیلوگرماز
69,000

تا
69,300
1403/3/29
-1612 متریکیلوگرماز
65,000

تا
69,300
1403/3/29
-1412 متریکیلوگرماز
69,000

تا
69,300
1403/3/29
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سنگین56 متریکیلوگرماز
29,360

تا
31,330
1403/3/29
-56 متریکیلوگرماز
29,260

تا
31,230
1403/3/27