لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ناودانی

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سنگین106 متریکیلوگرماز
20,800

تا
31,240
1403/3/23
-106 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,450
1403/3/23
سنگین1012 متریکیلوگرماز
27,800

تا
31,240
1403/3/23
-1012 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,450
1403/3/23
سنگین126 متریکیلوگرماز
27,500

تا
31,240
1403/3/23
-126 متریکیلوگرماز
24,800

تا
28,900
1403/3/23
سنگین1212 متریکیلوگرماز
27,200

تا
31,240
1403/3/23
-1212 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,800
1403/3/23
-812 متریکیلوگرماز
27,200

تا
29,250
1403/3/23
سنگین1612 متریکیلوگرماز
28,800

تا
31,240
1403/3/23
-1412 متریکیلوگرماز
27,200

تا
28,600
1403/3/23
سنگین1412 متریکیلوگرماز
29,200

تا
31,240
1403/3/23
سنگین146 متریکیلوگرماز
24,900

تا
31,240
1403/3/23
-146 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,600
1403/3/23
سنگین166 متریکیلوگرماز
27,200

تا
31,240
1403/3/23
سنگین86 متریکیلوگرماز
24,800

تا
29,200
1403/3/23
-86 متریکیلوگرماز
27,200

تا
29,500
1403/3/23
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-106 متریکیلوگرماز
26,810

تا
30,250
1403/3/23
-66 متریکیلوگرماز
26,910

تا
30,250
1403/3/23
-86 متریکیلوگرماز
26,810

تا
30,250
1403/3/23

ناودانی فولاد تهران

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-106 متریکیلوگرماز
27,280

تا
29,000
1403/3/23
-66 متریکیلوگرماز
27,280

تا
29,300
1403/3/23
-86 متریکیلوگرماز
27,280

تا
29,000
1403/3/23
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سنگین2012 متریکیلوگرماز
28,200

تا
35,200
1403/3/23
-206 متریکیلوگرماز
29,500

تا
30,000
1403/3/23

ناودانی فولاد البرز غرب

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1212 متریکیلوگرماز
29,450

تا
31,680
1403/3/23

ناودانی فولاد نصر آذربایجان

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سنگین106 متریکیلوگرماز
26,950

تا
28,200
1403/3/23
سنگین1012 متریکیلوگرماز
26,950

تا
28,200
1403/3/23
-1012 متریکیلوگرماز
27,500

تا
31,020
1403/3/23
-106 متریکیلوگرماز
27,500

تا
31,570
1403/3/23
سنگین812 متریکیلوگرماز
26,950

تا
27,700
1403/3/23
-812 متریکیلوگرماز
27,500

تا
29,700
1403/3/23
-86 متریکیلوگرماز
26,950

تا
31,570
1403/3/23

ناودانی فولاد سپهر ایرانیان

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-106 متریکیلوگرماز
28,380

تا
30,300
1403/3/22
-126 متریکیلوگرماز
29,000

تا
31,020
1403/3/22
-146 متریکیلوگرماز
29,480

تا
31,020
1403/3/22
-66 متریکیلوگرماز
28,600

تا
30,690
1403/3/22
-86 متریکیلوگرماز
28,380

تا
30,200
1403/3/22
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1612 متریکیلوگرماز
27,800

تا
30,470
1403/3/23
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-56 متریکیلوگرماز
29,260

تا
31,120
1403/3/23
سنگین56 متریکیلوگرماز
29,360

تا
31,230
1403/3/23