لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ناودانی

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سنگین1012 متریکیلوگرماز
28,800

تا
32,670
1403/4/24
-1012 متریکیلوگرماز
27,800

تا
29,800
1403/4/24
سنگین106 متریکیلوگرماز
26,200

تا
32,670
1403/4/24
-106 متریکیلوگرماز
27,800

تا
29,810
1403/4/24
سنگین126 متریکیلوگرماز
28,500

تا
32,670
1403/4/24
سنگین1212 متریکیلوگرماز
28,200

تا
32,670
1403/4/24
-126 متریکیلوگرماز
24,800

تا
29,800
1403/4/24
-1212 متریکیلوگرماز
28,800

تا
29,800
1403/4/24
سنگین1612 متریکیلوگرماز
29,200

تا
32,670
1403/4/24
-1412 متریکیلوگرماز
28,400

تا
29,800
1403/4/24
-1612 متریکیلوگرماز
28,400

تا
31,100
1403/4/24
سنگین1412 متریکیلوگرماز
29,800

تا
326,700
1403/4/24
-812 متریکیلوگرماز
29,370

تا
31,400
1403/4/24
-146 متریکیلوگرماز
28,600

تا
29,900
1403/4/24
سنگین146 متریکیلوگرماز
26,200

تا
32,670
1403/4/24
سنگین166 متریکیلوگرماز
27,100

تا
32,670
1403/4/24
-166 متریکیلوگرماز
30,000

تا
30,900
1403/4/24
سنگین186 متریکیلوگرماز
26,900

تا
41,000
1403/4/24
-86 متریکیلوگرماز
29,370

تا
29,900
1403/4/24
سنگین86 متریکیلوگرماز
26,200

تا
29,700
1403/4/24
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-106 متریکیلوگرماز
29,400

تا
32,560
1403/4/27
-1012 متریکیلوگرماز
29,700

تا
29,900
1403/4/27
-1212 متریکیلوگرماز
28,750

تا
29,390
1403/4/27
-126 متریکیلوگرماز
28,450

تا
31,700
1403/4/24
-1612 متریکیلوگرماز
29,050

تا
30,580
1403/4/27
-146 متریکیلوگرماز
28,450

تا
31,700
1403/4/27
-166 متریکیلوگرماز
28,750

تا
30,290
1403/4/27
-66 متریکیلوگرماز
28,450

تا
32,560
1403/4/27
-86 متریکیلوگرماز
29,000

تا
32,560
1403/4/27

ناودانی فولاد تهران

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-106 متریکیلوگرماز
29,480

تا
30,800
1403/4/24
-66 متریکیلوگرماز
29,480

تا
31,100
1403/4/24
-86 متریکیلوگرماز
29,480

تا
30,000
1403/4/24
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-2012 متریکیلوگرماز
29,000

تا
32,000
1403/4/20
سنگین2012 متریکیلوگرماز
28,000

تا
35,200
1403/4/24
-146 متریکیلوگرماز
28,000

تا
32,000
1403/4/24

ناودانی ماهان

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-126 متریکیلوگرماز
30,200

تا
30,700
1403/4/27

ناودانی فولاد البرز غرب

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1212 متریکیلوگرماز
29,450

تا
32,780
1403/4/24

ناودانی فولاد نصر آذربایجان

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1012 متریکیلوگرماز
29,700

تا
32,120
1403/4/27
-106 متریکیلوگرماز
29,700

تا
32,780
1403/4/27
-812 متریکیلوگرماز
29,700

تا
30,300
1403/4/27
-86 متریکیلوگرماز
29,190

تا
32,780
1403/4/27

ناودانی فولاد سپهر ایرانیان

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-106 متریکیلوگرماز
31,000

تا
32,600
1403/4/27
-126 متریکیلوگرماز
30,900

تا
31,680
1403/4/27
-146 متریکیلوگرماز
31,300

تا
31,900
1403/4/27
-66 متریکیلوگرماز
31,190

تا
33,500
1403/4/27
-86 متریکیلوگرماز
31,000

تا
32,600
1403/4/27
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1612 متریکیلوگرماز
28,500

تا
32,000
1403/4/23

ناودانی اروپا

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1012 متریکیلوگرماز
69,300

تا
69,500
1403/4/24
-1212 متریکیلوگرماز
69,300

تا
69,500
1403/4/24
-1612 متریکیلوگرماز
65,500

تا
69,300
1403/4/24
-1412 متریکیلوگرماز
69,300

تا
69,500
1403/4/24
-1812 متریکیلوگرماز
69,300

تا
69,500
1403/4/24
-2212 متریکیلوگرماز
69,300

تا
69,500
1403/4/24
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سنگین56 متریکیلوگرماز
31,450

تا
31,560
1403/4/24
-56 متریکیلوگرماز
30,500

تا
31,450
1403/4/24