لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ناودانی

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1012 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,300
1402/12/9
-106 متریکیلوگرماز
26,500

تا
26,800
1402/12/9
سنگین106 متریکیلوگرماز
26,800

تا
29,000
1402/12/9
سنگین1012 متریکیلوگرم29,0001402/12/10
-126 متریکیلوگرماز
26,500

تا
26,800
1402/12/9
سنگین126 متریکیلوگرم29,0001402/12/10
-1212 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,300
1402/12/9
سنگین1212 متریکیلوگرم29,0001402/12/10
-812 متریکیلوگرم27,3001402/12/9
سنگین1412 متریکیلوگرم29,0001402/12/10
سنگین1612 متریکیلوگرم29,2001402/12/10
-1612 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,100
1402/12/9
-1412 متریکیلوگرم26,5001402/12/9
-146 متریکیلوگرماز
26,500

تا
26,800
1402/12/9
سنگین146 متریکیلوگرم29,0001402/12/10
سنگین166 متریکیلوگرم29,0001402/12/10
-86 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,000
1402/12/9
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-106 متریکیلوگرم28,9001402/12/10
-66 متریکیلوگرم29,4001402/12/10
-86 متریکیلوگرم28,9001402/12/10

ناودانی فولاد تهران

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-106 متریکیلوگرماز
25,800

تا
27,600
1402/12/9
-66 متریکیلوگرماز
26,400

تا
28,200
1402/12/9
-86 متریکیلوگرماز
24,400

تا
27,200
1402/12/9
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-2012 متریکیلوگرماز
27,800

تا
36,200
1402/12/9
سنگین2012 متریکیلوگرم32,7001402/12/10
-186 متریکیلوگرماز
27,500

تا
30,000
1402/12/9
سنگین206 متریکیلوگرم29,7001402/12/9

ناودانی فولاد البرز غرب

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1212 متریکیلوگرم30,0001402/12/10

ناودانی فولاد نصر آذربایجان

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-106 متریکیلوگرماز
28,200

تا
29,400
1402/12/10
-1012 متریکیلوگرماز
28,200

تا
29,000
1402/12/10
-812 متریکیلوگرماز
28,200

تا
28,300
1402/12/10
-86 متریکیلوگرماز
28,200

تا
28,700
1402/12/10
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سنگین126 متریکیلوگرم27,8001402/12/9
-86 متریکیلوگرم27,2001402/12/9

ناودانی هم وزن اروپا

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1012 متریکیلوگرماز
27,900

تا
31,000
1402/12/9
-1212 متریکیلوگرماز
27,900

تا
31,000
1402/12/9

ناودانی اروپا

وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1012 متریکیلوگرم70,9001402/12/10
-1212 متریکیلوگرم70,9001402/12/10
-2212 متریکیلوگرم70,9001402/12/10
-1612 متریکیلوگرم70,9001402/12/10
-1412 متریکیلوگرم70,9001402/12/10
-1812 متریکیلوگرم70,9001402/12/10
وزنسایزطول شاخهواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-66 متریکیلوگرم25,7001402/12/9