لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
17,130

تا
29,500
1403/3/27
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرماز
27,400

تا
30,970
1403/3/28
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرماز
27,800

تا
30,800
1403/3/27
150*150ضخامت 1512 متریکیلوگرماز
44,900

تا
49,900
1403/3/27
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,200

تا
30,310
1403/3/27
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
27,650

تا
29,500
1403/3/27
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,550
1403/3/27
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,500

تا
30,200
1403/3/27
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,500

تا
29,980
1403/3/27
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,700

تا
27,550
1403/3/28
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
25,000

تا
10,024,950
1403/3/27
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,800

تا
30,200
1403/3/27
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
25,500

تا
28,600
1403/3/27
100*100ضخامت 96 متریکیلوگرماز
23,600

تا
27,190
1403/3/27
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,550

تا
30,360
1403/3/27
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,500

تا
29,370
1403/3/27
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,200

تا
29,920
1403/3/27
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,000

تا
28,500
1403/3/27
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,700

تا
28,600
1403/3/27
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
28,600

تا
28,800
1403/3/27
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,000

تا
28,500
1403/3/27
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,500

تا
28,600
1403/3/27
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرماز
25,950

تا
28,600
1403/3/27
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 76 متریکیلوگرماز
24,400

تا
31,900
1403/3/27
100*100ضخامت 1012 متریکیلوگرماز
27,800

تا
30,390
1403/3/27
100*100ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,600

تا
29,400
1403/3/27
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
23,800

تا
29,300
1403/3/27
80*80ضخامت 812 متریکیلوگرماز
26,490

تا
30,100
1403/3/27
45*45ضخامت 512 متریکیلوگرماز
28,600

تا
30,000
1403/3/27
50*50ضخامت 512 متریکیلوگرماز
25,580

تا
29,700
1403/3/27
80*80ضخامت 712 متریکیلوگرماز
27,550

تا
30,400
1403/3/27
70*70ضخامت 712 متریکیلوگرماز
29,200

تا
30,400
1403/3/27
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,700

تا
29,500
1403/3/27
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
23,500

تا
28,550
1403/3/27
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
20,100

تا
28,250
1403/3/27
45*45ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,800

تا
30,500
1403/3/27
45*45ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,200

تا
30,500
1403/3/27
45*45ضخامت 46 متریکیلوگرماز
29,700

تا
30,600
1403/3/27
50*50ضخامت 66 متریکیلوگرماز
23,800

تا
28,900
1403/3/27
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,850
1403/3/27
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
20,100

تا
27,750
1403/3/27
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
23,800

تا
27,950
1403/3/27
60*60ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,650

تا
28,400
1403/3/27
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
20,100

تا
29,000
1403/3/27
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
23,800

تا
27,800
1403/3/27
60*60ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,000

تا
27,700
1403/3/27
63*63ضخامت 66 متریکیلوگرماز
29,190

تا
31,000
1403/3/27
80*80ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,200

تا
28,550
1403/3/27
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
20,100

تا
29,280
1403/3/27
70*70ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,000

تا
28,450
1403/3/27
75*75ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,600

تا
31,500
1403/3/27
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
24,800

تا
28,500
1403/3/27
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرماز
24,900

تا
28,200
1403/3/27
70*70ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,200

تا
28,650
1403/3/27
70*70ضخامت 46 متریکیلوگرماز
27,900

تا
28,800
1403/3/27
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,780
1403/3/27
30*30ضخامت 2.56 متریکیلوگرماز
23,850

تا
27,800
1403/3/27
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,500

تا
28,200
1403/3/27
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
27,100

تا
28,200
1403/3/27
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,700
1403/3/27
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,700
1403/3/27
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,500
1403/3/27
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,500

تا
28,200
1403/3/27
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,700
1403/3/27
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,500
1403/3/27
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,700
1403/3/27
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرماز
23,850

تا
27,500
1403/3/27

نبشی آونگان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 1012 متریکیلوگرماز
28,000

تا
29,450
1403/3/27
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,500
1403/3/27
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرماز
27,500

تا
29,480
1403/3/27
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,200
1403/3/27
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,100
1403/3/27
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
23,000

تا
27,700
1403/3/27
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
23,300

تا
27,700
1403/3/27
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
23,950

تا
27,200
1403/3/27
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,800

تا
28,000
1403/3/27

نبشی فولاد سپهر ایرانیان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,950

تا
28,300
1403/3/27
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,950

تا
28,300
1403/3/27
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,430

تا
27,800
1403/3/27
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,000

تا
27,700
1403/3/27
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,600

تا
28,200
1403/3/27
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,950

تا
29,000
1403/3/27
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,840

تا
27,500
1403/3/27

نبشی لقمه

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرماز
28,130

تا
31,190
1403/3/27
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 3.56 متریکیلوگرماز
25,050

تا
27,610
1403/3/27
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,100

تا
28,200
1403/3/27
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,100

تا
32,120
1403/3/27
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,100

تا
29,200
1403/3/27
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,100

تا
28,200
1403/3/27
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,500

تا
29,200
1403/3/27
50*50ضخامت 3.56 متریکیلوگرماز
25,050

تا
27,610
1403/3/27
50*50ضخامت 4.56 متریکیلوگرماز
25,050

تا
27,610
1403/3/27
50*50ضخامت 2.56 متریکیلوگرماز
25,950

تا
28,600
1403/3/27
60*60ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,100

تا
29,200
1403/3/27
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,900

تا
28,200
1403/3/27
60*60ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,100

تا
28,200
1403/3/27
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,100

تا
28,200
1403/3/27

نبشی اسپیرال

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
29,530

تا
31,460
1403/3/27
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
29,420

تا
31,350
1403/3/27
40*40ضخامت 26 متریکیلوگرماز
29,530

تا
31,460
1403/3/27

نبشی فولاد نصر آذربایجان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
70*70ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,900

تا
30,910
1403/3/27

نبشی اصفهان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 96 متریکیلوگرماز
25,640

تا
28,440
1403/3/27
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
25,300

تا
30,600
1403/3/27
150*150ضخامت 156 متریکیلوگرماز
41,250

تا
47,990
1403/3/27
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
27,720

تا
31,370
1403/3/27
30*30ضخامت 2.56 متریکیلوگرماز
29,090

تا
31,100
1403/3/27
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
28,370

تا
30,300
1403/3/27
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
29,090

تا
31,100
1403/3/27
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
27,880

تا
29,100
1403/3/27
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,200

تا
29,100
1403/3/27
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
24,500

تا
28,600
1403/3/27
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
27,880

تا
30,400
1403/3/27
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
27,880

تا
30,600
1403/3/27
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,300

تا
29,800
1403/3/27
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
25,340

تا
29,480
1403/3/27
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرماز
25,640

تا
28,440
1403/3/27