لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,900
1402/12/7
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرماز
26,300

تا
28,900
1402/12/7
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,500
1402/12/7
150*150ضخامت 1512 متریکیلوگرماز
42,500

تا
43,000
1402/12/7
80*80ضخامت 812 متریکیلوگرماز
25,700

تا
25,800
1402/12/7
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,300
1402/12/7
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,200

تا
27,200
1402/12/7
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,600
1402/12/7
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,500

تا
25,800
1402/12/7
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,800
1402/12/7
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
25,500

تا
26,000
1402/12/7
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,800
1402/12/7
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,100
1402/12/7
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,600

تا
29,000
1402/12/7
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,700
1402/12/7
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,200

تا
27,000
1402/12/7
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,100
1402/12/7
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,000
1402/12/7
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,000
1402/12/7
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرم25,5001402/12/7
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 812 متریکیلوگرماز
24,600

تا
29,300
1402/12/7
100*100ضخامت 76 متریکیلوگرماز
24,400

تا
27,500
1402/12/7
100*100ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,600

تا
29,300
1402/12/7
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
25,500

تا
29,200
1402/12/7
100*100ضخامت 1012 متریکیلوگرماز
28,000

تا
30,000
1402/12/7
45*45ضخامت 512 متریکیلوگرماز
28,000

تا
29,500
1402/12/7
80*80ضخامت 712 متریکیلوگرماز
25,600

تا
27,100
1402/12/7
70*70ضخامت 712 متریکیلوگرم27,5001402/12/7
80*80ضخامت 812 متریکیلوگرم26,5001402/12/7
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,900
1402/12/7
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,800

تا
28,800
1402/12/7
45*45ضخامت 36 متریکیلوگرم28,0001402/12/7
45*45ضخامت 56 متریکیلوگرم28,0001402/12/7
45*45ضخامت 46 متریکیلوگرم28,0001402/12/7
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,800

تا
28,900
1402/12/7
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,700

تا
28,600
1402/12/7
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,600

تا
28,400
1402/12/7
60*60ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,300

تا
28,600
1402/12/7
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,800

تا
28,300
1402/12/7
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,300
1402/12/7
80*80ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,800

تا
29,500
1402/12/7
70*70ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,800

تا
28,900
1402/12/7
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرماز
25,600

تا
28,300
1402/12/7
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,500

تا
29,000
1402/12/7
70*70ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,500

تا
28,800
1402/12/7
75*75ضخامت 66 متریکیلوگرم28,0001402/12/7
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,400
1402/12/7
75*75ضخامت 56 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,000
1402/12/7
70*70ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,600
1402/12/7
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
25,600

تا
27,400
1402/12/7
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,600
1402/12/7
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,400
1402/12/7
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرم25,8001402/12/7
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,400
1402/12/7
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,400
1402/12/7
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,400
1402/12/7

نبشی آونگان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرم26,5001402/12/7
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرماز
27,000

تا
27,500
1402/12/7
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرم27,0001402/12/7
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,700

تا
25,900
1402/12/7
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,000
1402/12/7
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,000
1402/12/7
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرم25,7001402/12/7

نبشی فولاد سپهر ایرانیان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرم28,1001402/12/7
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,500

تا
28,700
1402/12/7
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,300

تا
27,000
1402/12/7
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرم26,7001402/12/7
100*100ضخامت 1012 متریکیلوگرم26,7001402/12/7
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرم26,7001402/12/7
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,500
1402/12/7
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,700
1402/12/7

نبشی زنجان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,700

تا
27,200
1402/12/7
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرم25,9001402/12/7
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,700
1402/12/7
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
27,200

تا
37,800
1402/12/7
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,600

تا
27,300
1402/12/7
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
27,200

تا
37,800
1402/12/7
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,600

تا
30,600
1402/12/7
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,500

تا
26,800
1402/12/7
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,100

تا
29,900
1402/12/7
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,300

تا
29,900
1402/12/7
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,800

تا
30,600
1402/12/7
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,000

تا
29,900
1402/12/7
60*60ضخامت 36 متریکیلوگرماز
27,200

تا
30,100
1402/12/7
60*60ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,200

تا
30,000
1402/12/7

نبشی اصفهان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,200

تا
27,600
1402/12/7