لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
17,000

تا
29,400
1402/12/9
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرماز
26,400

تا
29,400
1402/12/9
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرماز
26,700

تا
27,500
1402/12/9
150*150ضخامت 1512 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
80*80ضخامت 812 متریکیلوگرم28,6001402/12/8
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,400

تا
28,800
1402/12/9
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرم27,4001402/12/9
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرم25,9001402/12/9
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,900

تا
28,100
1402/12/9
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,900

تا
28,200
1402/12/9
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
26,200

تا
26,400
1402/12/9
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,900

تا
28,200
1402/12/9
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,600
1402/12/9
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
27,000

تا
29,000
1402/12/9
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,500
1402/12/9
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,500
1402/12/9
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,400

تا
27,500
1402/12/9
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,500
1402/12/9
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 1012 متریکیلوگرم28,0001402/12/9
100*100ضخامت 812 متریکیلوگرم24,6001402/12/8
100*100ضخامت 76 متریکیلوگرم27,8001402/12/9
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
25,600

تا
25,800
1402/12/9
100*100ضخامت 86 متریکیلوگرم25,9001402/12/9
70*70ضخامت 712 متریکیلوگرم27,8001402/12/9
80*80ضخامت 812 متریکیلوگرم26,8001402/12/9
45*45ضخامت 512 متریکیلوگرم29,6001402/12/8
80*80ضخامت 712 متریکیلوگرم27,2001402/12/8
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرم27,0001402/12/9
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,300
1402/12/9
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,500
1402/12/9
45*45ضخامت 56 متریکیلوگرماز
28,100

تا
28,300
1402/12/9
45*45ضخامت 46 متریکیلوگرم28,3001402/12/9
45*45ضخامت 36 متریکیلوگرم28,3001402/12/9
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,000
1402/12/9
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,500
1402/12/9
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,100
1402/12/9
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,500
1402/12/9
60*60ضخامت 46 متریکیلوگرم26,6001402/12/9
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,800
1402/12/9
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,600

تا
26,000
1402/12/9
75*75ضخامت 56 متریکیلوگرم28,3001402/12/9
70*70ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,300
1402/12/9
80*80ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,100
1402/12/9
70*70ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,600

تا
26,800
1402/12/9
70*70ضخامت 46 متریکیلوگرم27,1001402/12/9
75*75ضخامت 66 متریکیلوگرماز
28,100

تا
28,300
1402/12/9
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرماز
25,700

تا
25,800
1402/12/9
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,800
1402/12/9
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,100
1402/12/9
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرم25,8001402/12/8
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,000
1402/12/9
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,000
1402/12/9
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,000
1402/12/9
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,000
1402/12/9

نبشی آونگان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرم27,0001402/12/9
100*100ضخامت 1012 متریکیلوگرم27,5001402/12/9
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرماز
27,500

تا
30,000
1402/12/9
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرم27,5001402/12/9
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,500
1402/12/9
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرم25,8001402/12/9
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,500
1402/12/9
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,700

تا
25,800
1402/12/9

نبشی فولاد سپهر ایرانیان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرم28,1001402/12/7
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرم26,9001402/12/9
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,300

تا
27,000
1402/12/9
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرم29,4001402/12/8
100*100ضخامت 1012 متریکیلوگرم29,4001402/12/8
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرم29,4001402/12/8
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,500

تا
28,000
1402/12/9
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرم26,0001402/12/9

نبشی زنجان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,400
1402/12/9
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرم26,1001402/12/9
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,100

تا
27,200
1402/12/9
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرم27,7001402/12/9
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,900

تا
27,800
1402/12/9
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرم27,7001402/12/9
40*40ضخامت 2.56 متریکیلوگرم27,3001402/12/9
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,800

تا
30,700
1402/12/9
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,700

تا
26,800
1402/12/9
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,800

تا
28,200
1402/12/9
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,500

تا
26,800
1402/12/9
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرم26,2001402/12/9
60*60ضخامت 46 متریکیلوگرم26,4001402/12/9
60*60ضخامت 36 متریکیلوگرم27,4001402/12/9

نبشی اصفهان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,200

تا
27,900
1402/12/9