لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
25,400

تا
28,300
1403/1/26
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرماز
27,000

تا
47,070
1403/1/25
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرماز
25,400

تا
28,000
1403/1/26
150*150ضخامت 1512 متریکیلوگرم47,0301403/1/25
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,800

تا
28,770
1403/1/26
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
24,950

تا
28,710
1403/1/26
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
24,950

تا
27,500
1403/1/26
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
24,950

تا
28,710
1403/1/26
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
24,950

تا
27,500
1403/1/26
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
24,950

تا
28,710
1403/1/26
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
25,800

تا
28,770
1403/1/26
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
24,950

تا
27,600
1403/1/26
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
26,180

تا
28,700
1403/1/26
100*100ضخامت 96 متریکیلوگرماز
26,250

تا
26,260
1403/1/25
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,480

تا
29,300
1403/1/26
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,350

تا
28,900
1403/1/26
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
22,800

تا
29,100
1403/1/26
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,250
1403/1/26
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,130

تا
28,700
1403/1/26
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
22,800

تا
28,800
1403/1/26
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,100

تا
28,510
1403/1/26
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرماز
22,800

تا
26,260
1403/1/25
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
26,180

تا
28,900
1403/1/26
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 1012 متریکیلوگرم30,6901403/1/25
100*100ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,600

تا
26,400
1403/1/25
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
23,800

تا
28,000
1403/1/25
100*100ضخامت 76 متریکیلوگرماز
24,400

تا
25,650
1403/1/25
50*50ضخامت 412 متریکیلوگرم29,9001403/1/25
70*70ضخامت 612 متریکیلوگرم27,6801403/1/25
80*80ضخامت 812 متریکیلوگرماز
27,300

تا
30,100
1403/1/25
80*80ضخامت 712 متریکیلوگرماز
27,300

تا
30,300
1403/1/25
70*70ضخامت 712 متریکیلوگرم30,1001403/1/25
50*50ضخامت 512 متریکیلوگرماز
27,120

تا
29,800
1403/1/25
45*45ضخامت 512 متریکیلوگرماز
29,850

تا
33,100
1403/1/25
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,700

تا
29,210
1403/1/25
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
23,400

تا
29,000
1403/1/25
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
23,500

تا
29,100
1403/1/25
45*45ضخامت 46 متریکیلوگرم30,6001403/1/25
45*45ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,200

تا
30,600
1403/1/25
45*45ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,800

تا
31,400
1403/1/25
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
24,800

تا
27,400
1403/1/25
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
23,800

تا
27,500
1403/1/25
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
23,800

تا
28,220
1403/1/25
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
23,800

تا
29,000
1403/1/25
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
23,800

تا
30,500
1403/1/25
60*60ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,650

تا
29,300
1403/1/25
60*60ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,500

تا
25,650
1403/1/25
63*63ضخامت 56 متریکیلوگرم28,5001403/1/25
63*63ضخامت 66 متریکیلوگرم28,5001403/1/25
75*75ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,600

تا
27,300
1403/1/25
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرماز
25,900

تا
28,600
1403/1/25
80*80ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,100

تا
28,800
1403/1/25
70*70ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,300

تا
29,000
1403/1/25
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,700

تا
28,600
1403/1/25
70*70ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,400

تا
29,000
1403/1/25
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
26,300

تا
29,000
1403/1/25
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
25,830

تا
28,710
1403/1/25
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,600

تا
29,210
1403/1/25
30*30ضخامت 2.56 متریکیلوگرماز
27,250

تا
29,000
1403/1/25
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,700

تا
28,710
1403/1/25
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,700

تا
29,000
1403/1/25
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,300

تا
28,700
1403/1/25
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,500

تا
28,710
1403/1/25
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,900

تا
29,000
1403/1/25
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,300

تا
28,700
1403/1/25
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
27,250

تا
28,710
1403/1/25
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرماز
27,250

تا
28,700
1403/1/25
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,700

تا
28,600
1403/1/25

نبشی آونگان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
26,000

تا
29,700
1403/1/25
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرم30,7001403/1/25
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,600
1403/1/25
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرم25,9001403/1/25
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,300
1403/1/25
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,250

تا
28,000
1403/1/25
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,250

تا
28,000
1403/1/25
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,300

تا
28,000
1403/1/25
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرم28,0001403/1/25

نبشی فولاد سپهر ایرانیان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
30*30ضخامت 2.56 متریکیلوگرماز
30,200

تا
30,910
1403/1/21
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
29,920

تا
30,000
1403/1/21
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
29,700

تا
29,970
1403/1/21
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,250

تا
25,300
1403/1/25
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,250

تا
28,710
1403/1/25

نبشی زنجان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرم27,6501403/1/25
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرم27,6501403/1/25
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرم27,6501403/1/25
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرم29,9001403/1/25

نبشی لقمه

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرم28,5001403/1/25
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,700

تا
29,500
1403/1/25
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,520

تا
28,500
1403/1/25
40*40ضخامت 3.56 متریکیلوگرم25,7001403/1/25
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,500

تا
29,500
1403/1/25
50*50ضخامت 2.56 متریکیلوگرم26,6001403/1/25
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,650

تا
28,500
1403/1/25
50*50ضخامت 4.56 متریکیلوگرماز
25,650

تا
25,700
1403/1/25
50*50ضخامت 3.56 متریکیلوگرم25,7001403/1/25
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,530

تا
28,500
1403/1/25
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,650

تا
28,500
1403/1/25
60*60ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,650

تا
28,500
1403/1/25
60*60ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,100

تا
29,500
1403/1/25

نبشی اسپیرال

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
25*25ضخامت 26 متریکیلوگرماز
29,350

تا
32,340
1403/1/25
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
29,150

تا
32,120
1403/1/25
40*40ضخامت 26 متریکیلوگرماز
29,150

تا
32,120
1403/1/25
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
29,050

تا
32,010
1403/1/25

نبشی اصفهان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
25,300

تا
30,900
1403/1/26
100*100ضخامت 96 متریکیلوگرم26,2001403/1/25
150*150ضخامت 156 متریکیلوگرم41,8001403/1/25
30*30ضخامت 2.56 متریکیلوگرماز
27,000

تا
33,100
1403/1/25
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,350

تا
31,100
1403/1/25
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,950

تا
33,100
1403/1/25
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرم25,9001403/1/25
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,850

تا
31,100
1403/1/25
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,850

تا
31,100
1403/1/25
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,850

تا
31,100
1403/1/25
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,900

تا
31,100
1403/1/25
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرم26,2001403/1/25
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرم25,9001403/1/25
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,300

تا
30,900
1403/1/26