لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
17,000

تا
30,000
1402/12/14
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,500
1402/12/14
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرماز
26,100

تا
30,000
1402/12/14
80*80ضخامت 812 متریکیلوگرم27,0001402/12/13
150*150ضخامت 1512 متریکیلوگرماز
43,000

تا
48,000
1402/12/14
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,400
1402/12/14
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,500

تا
29,900
1402/12/14
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,400

تا
27,400
1402/12/14
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,400

تا
29,900
1402/12/14
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,400

تا
27,100
1402/12/14
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,800

تا
29,500
1402/12/14
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
25,600

تا
28,300
1402/12/14
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,600

تا
28,800
1402/12/14
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
25,600

تا
28,300
1402/12/14
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,200

تا
29,500
1402/12/14
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,200
1402/12/14
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,300
1402/12/14
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,900

تا
28,500
1402/12/14
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
23,700

تا
28,200
1402/12/14
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,800

تا
28,200
1402/12/14
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,600

تا
28,000
1402/12/14
100*100ضخامت 1012 متریکیلوگرم28,0001402/12/14
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
23,800

تا
27,900
1402/12/14
100*100ضخامت 76 متریکیلوگرماز
24,400

تا
30,000
1402/12/14
80*80ضخامت 712 متریکیلوگرماز
28,000

تا
29,500
1402/12/14
45*45ضخامت 512 متریکیلوگرماز
30,500

تا
31,900
1402/12/14
80*80ضخامت 812 متریکیلوگرم28,9001402/12/14
70*70ضخامت 712 متریکیلوگرم29,9001402/12/14
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,700

تا
27,000
1402/12/14
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
23,400

تا
28,200
1402/12/14
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
23,500

تا
28,500
1402/12/14
45*45ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,800

تا
30,400
1402/12/14
45*45ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,800

تا
30,400
1402/12/14
45*45ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,200

تا
30,400
1402/12/14
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
23,800

تا
28,000
1402/12/14
50*50ضخامت 66 متریکیلوگرماز
23,800

تا
26,400
1402/12/14
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
23,800

تا
28,200
1402/12/14
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,400

تا
28,200
1402/12/14
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
23,800

تا
28,400
1402/12/14
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
23,800

تا
29,700
1402/12/14
60*60ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,600

تا
28,700
1402/12/14
60*60ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,500

تا
25,600
1402/12/14
70*70ضخامت 46 متریکیلوگرم29,2001402/12/14
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرماز
26,200

تا
28,000
1402/12/14
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
26,200

تا
28,400
1402/12/14
75*75ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,600

تا
30,500
1402/12/14
70*70ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,200

تا
28,400
1402/12/14
80*80ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,300

تا
28,200
1402/12/14
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,900
1402/12/14
70*70ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,600

تا
29,100
1402/12/14
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
25,800

تا
27,700
1402/12/14
30*30ضخامت 26 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,400
1402/12/14
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,600

تا
28,000
1402/12/14
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,700

تا
28,000
1402/12/14
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرم25,7001402/12/14
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,500
1402/12/14
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,500
1402/12/14
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,000
1402/12/14
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,500
1402/12/14
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,000
1402/12/14
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
25,700

تا
28,000
1402/12/14

نبشی آونگان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,500
1402/12/14
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرم28,5001402/12/14
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرماز
25,900

تا
28,500
1402/12/14
120*120ضخامت 106 متریکیلوگرماز
25,800

تا
25,900
1402/12/14
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,600

تا
26,300
1402/12/14
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
25,900

تا
28,700
1402/12/14
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,600
1402/12/14
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرم27,5001402/12/14
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,500
1402/12/14
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,500
1402/12/14
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,500
1402/12/14

نبشی فولاد سپهر ایرانیان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرم27,9001402/12/14
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
27,000

تا
27,500
1402/12/14
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرم29,4001402/12/8
100*100ضخامت 1012 متریکیلوگرم29,4001402/12/8
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرم29,4001402/12/8
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,500

تا
28,000
1402/12/14
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرم26,0001402/12/14

نبشی زنجان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,900
1402/12/14
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,600

تا
27,200
1402/12/14
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرم26,6001402/12/14
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
27,800

تا
28,300
1402/12/14
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,100

تا
30,700
1402/12/14
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,700
1402/12/14
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,500
1402/12/14
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,500

تا
26,600
1402/12/14
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,300
1402/12/14
60*60ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,100

تا
27,400
1402/12/14
60*60ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,600
1402/12/14
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,200
1402/12/14