لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل z

پروفیل z ضخامت 2 میلی متر

ارتفاعبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ارتفاع 18 سانتی متر-5 متریکیلوگرماز
38,400

تا
38,700
1403/5/1
ارتفاع 22 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
45,650
1403/5/1
ارتفاع 18 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
39,700
1403/4/27
ارتفاع 18 سانتی متر-6 متریکیلوگرماز
38,400

تا
38,700
1403/5/1
-فولاد پروفیل مشهد6 متریکیلوگرم45,6501403/4/30
ارتفاع 20 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
45,650
1403/4/27
--6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
45,650
1403/5/1
ارتفاع 18 سانتی متر-7 متریکیلوگرماز
38,400

تا
38,700
1403/5/1

پروفیل z ضخامت 2.5 میلی متر

ارتفاعبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ارتفاع 18 سانتی متر-5 متریکیلوگرماز
38,400

تا
38,700
1403/5/1
ارتفاع 20 سانتی متر-5 متریکیلوگرماز
38,620

تا
38,920
1403/5/1
ارتفاع 22 سانتی متر-5 متریکیلوگرماز
38,730

تا
39,030
1403/5/1
ارتفاع 22 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
44,000
1403/5/1
ارتفاع 22 سانتی متر-6 متریکیلوگرماز
38,730

تا
39,030
1403/5/1
ارتفاع 20 سانتی متر-6 متریکیلوگرماز
38,620

تا
38,920
1403/5/1
--6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
40,000
1403/5/1
ارتفاع 18 سانتی متر-6 متریکیلوگرماز
38,400

تا
38,700
1403/5/1
ارتفاع 20 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم45,1001403/4/24
ارتفاع 16 سانتی متر-6 متریکیلوگرماز
38,900

تا
39,100
1403/5/1
ارتفاع 18 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
45,100
1403/4/27
ارتفاع 20 سانتی متر-7 متریکیلوگرماز
38,620

تا
38,920
1403/5/1
ارتفاع 18 سانتی متر-7 متریکیلوگرماز
38,400

تا
38,700
1403/5/1
ارتفاع 22 سانتی متر-7 متریکیلوگرماز
38,730

تا
39,030
1403/5/1
ارتفاع 18 سانتی متر-سفارشیکیلوگرماز
38,900

تا
39,100
1403/5/1
ارتفاع 20 سانتی متر-سفارشیکیلوگرماز
39,100

تا
39,300
1403/5/1
ارتفاع 22 سانتی متر-سفارشیکیلوگرماز
39,100

تا
39,300
1403/5/1

پروفیل z ضخامت 3 میلی متر

ارتفاعبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ارتفاع 18 سانتی متر-5 متریکیلوگرماز
38,600

تا
38,920
1403/5/1
ارتفاع 22 سانتی متر-5 متریکیلوگرماز
38,930

تا
39,250
1403/5/1
ارتفاع 20 سانتی متر-5 متریکیلوگرماز
38,820

تا
39,140
1403/5/1
ارتفاع 18 سانتی متر-6 متریکیلوگرماز
38,600

تا
38,920
1403/5/1
--6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
40,700
1403/5/1
ارتفاع 22 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم44,0001403/5/1
ارتفاع 20 سانتی متر-6 متریکیلوگرماز
38,820

تا
39,140
1403/5/1
ارتفاع 16 سانتی متر-6 متریکیلوگرماز
39,300

تا
39,700
1403/5/1
ارتفاع 22 سانتی متر-6 متریکیلوگرماز
38,930

تا
39,250
1403/5/1
ارتفاع 18 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرماز
39,800

تا
45,100
1403/4/27
ارتفاع 20 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
44,000
1403/4/27
ارتفاع 20 سانتی متر-7 متریکیلوگرماز
38,820

تا
39,140
1403/5/1
ارتفاع 18 سانتی متر-7 متریکیلوگرماز
38,600

تا
38,920
1403/5/1
ارتفاع 22 سانتی متر-7 متریکیلوگرماز
38,930

تا
39,250
1403/5/1
ارتفاع 18 سانتی متر-سفارشیکیلوگرماز
39,300

تا
39,700
1403/5/1
ارتفاع 20 سانتی متر-سفارشیکیلوگرماز
39,500

تا
39,900
1403/5/1
ارتفاع 22 سانتی متر-سفارشیکیلوگرماز
39,500

تا
39,900
1403/5/1