لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل z

پروفیل z ضخامت 2 میلی متر

ارتفاعبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
--6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
-فولاد پروفیل مشهد6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
ارتفاع 20 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
ارتفاع 22 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10

پروفیل z ضخامت 2.5 میلی متر

ارتفاعبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ارتفاع 18 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
ارتفاع 18 سانتی متر-6 متریکیلوگرم40,8001402/12/9
ارتفاع 22 سانتی متر-6 متریکیلوگرم41,0001402/12/9
ارتفاع 20 سانتی متر-6 متریکیلوگرم41,0001402/12/9
--6 متریکیلوگرم41,0001402/12/8
ارتفاع 22 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
ارتفاع 16 سانتی متر-6 متریکیلوگرم40,8001402/12/8
ارتفاع 18 سانتی متر-سفارشیکیلوگرم40,8001402/12/8
ارتفاع 20 سانتی متر-سفارشیکیلوگرم41,0001402/12/8
ارتفاع 22 سانتی متر-سفارشیکیلوگرم41,0001402/12/8

پروفیل z ضخامت 3 میلی متر

ارتفاعبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ارتفاع 20 سانتی متر-6 متریکیلوگرم41,5001402/12/9
ارتفاع 18 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
ارتفاع 22 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
--6 متریکیلوگرم41,0001402/12/8
ارتفاع 18 سانتی متر-6 متریکیلوگرم41,3001402/12/9
ارتفاع 20 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
ارتفاع 16 سانتی متر-6 متریکیلوگرم41,3001402/12/8
ارتفاع 18 سانتی متر-سفارشیکیلوگرم41,3001402/12/8
ارتفاع 20 سانتی متر-سفارشیکیلوگرم41,5001402/12/8
ارتفاع 22 سانتی متر-سفارشیکیلوگرم41,5001402/12/8