لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل z

پروفیل z ضخامت 2 میلی متر

ارتفاعبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ارتفاع 20 سانتی متر-5 متریکیلوگرم44,7201403/1/25
ارتفاع 22 سانتی متر-5 متریکیلوگرم44,7201403/1/25
ارتفاع 18 سانتی متر-5 متریکیلوگرم44,7201403/1/25
--6 متریکیلوگرم45,6001403/1/25
ارتفاع 22 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم47,3001403/1/21
ارتفاع 20 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم47,3001403/1/21
-فولاد پروفیل مشهد6 متریکیلوگرم47,3001403/1/21
ارتفاع 20 سانتی متر-6 متریکیلوگرم44,7201403/1/25
ارتفاع 18 سانتی متر-7 متریکیلوگرم44,7201403/1/25
ارتفاع 22 سانتی متر-7 متریکیلوگرم44,7201403/1/25
ارتفاع 20 سانتی متر-7 متریکیلوگرم44,7201403/1/25

پروفیل z ضخامت 2.5 میلی متر

ارتفاعبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ارتفاع 22 سانتی متر-5 متریکیلوگرم44,3901403/1/25
ارتفاع 20 سانتی متر-5 متریکیلوگرم44,2801403/1/25
ارتفاع 18 سانتی متر-5 متریکیلوگرم44,0601403/1/25
--6 متریکیلوگرم45,6001403/1/25
ارتفاع 20 سانتی متر-6 متریکیلوگرماز
44,280

تا
44,900
1403/1/25
ارتفاع 22 سانتی متر-6 متریکیلوگرماز
44,390

تا
45,300
1403/1/25
ارتفاع 18 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم46,7501403/1/21
ارتفاع 18 سانتی متر-6 متریکیلوگرماز
44,060

تا
44,700
1403/1/25
ارتفاع 22 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم46,7501403/1/21
ارتفاع 16 سانتی متر-6 متریکیلوگرم44,5001403/1/21
ارتفاع 22 سانتی متر-7 متریکیلوگرم44,3901403/1/25
ارتفاع 20 سانتی متر-7 متریکیلوگرم44,2801403/1/25
ارتفاع 18 سانتی متر-7 متریکیلوگرم44,0601403/1/25
ارتفاع 18 سانتی متر-سفارشیکیلوگرم44,5001403/1/21
ارتفاع 20 سانتی متر-سفارشیکیلوگرم44,7001403/1/21
ارتفاع 22 سانتی متر-سفارشیکیلوگرم44,7001403/1/21

پروفیل z ضخامت 3 میلی متر

ارتفاعبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ارتفاع 22 سانتی متر-5 متریکیلوگرم45,1001403/1/21
ارتفاع 18 سانتی متر-5 متریکیلوگرم44,7701403/1/21
ارتفاع 20 سانتی متر-5 متریکیلوگرم44,9901403/1/21
ارتفاع 22 سانتی متر-6 متریکیلوگرم45,1001403/1/21
ارتفاع 18 سانتی متر-6 متریکیلوگرم45,4001403/1/25
ارتفاع 16 سانتی متر-6 متریکیلوگرم45,2001403/1/21
ارتفاع 20 سانتی متر-6 متریکیلوگرم45,6001403/1/25
ارتفاع 18 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم46,7501403/1/21
ارتفاع 20 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم46,7501403/1/21
ارتفاع 22 سانتی مترپروفیل آسیا6 متریکیلوگرم45,6001403/1/25
ارتفاع 22 سانتی متر-7 متریکیلوگرم45,1001403/1/21
ارتفاع 18 سانتی متر-7 متریکیلوگرم44,7701403/1/21
ارتفاع 20 سانتی متر-7 متریکیلوگرم44,9901403/1/21
ارتفاع 18 سانتی متر-سفارشیکیلوگرم45,2001403/1/21
ارتفاع 20 سانتی متر-سفارشیکیلوگرم45,4001403/1/21
ارتفاع 22 سانتی متر-سفارشیکیلوگرم45,4001403/1/21