لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق رنگی

ضخامت (mm) عرض (mm)رنگحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.51250سفیدرولکیلوگرماز
47,180

تا
78,800
1403/4/24
0.51250سبزرولکیلوگرماز
47,180

تا
79,000
1403/4/24
0.51250قرمزرولکیلوگرماز
47,180

تا
78,800
1403/4/24
0.51250قهوه ایرولکیلوگرماز
47,180

تا
52,900
1403/4/24
0.51250پرتقالیرولکیلوگرماز
47,960

تا
79,900
1403/4/24
0.51250آبیرولکیلوگرماز
47,180

تا
78,800
1403/4/24
0.51250نارنجیرولکیلوگرماز
47,180

تا
79,800
1403/4/24
ضخامت (mm) عرض (mm)رنگحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.51250سفیدرولکیلوگرماز
47,300

تا
49,400
1403/4/24
0.51250آبیرولکیلوگرماز
46,750

تا
49,400
1403/4/24
0.51250نارنجیرولکیلوگرماز
46,860

تا
49,400
1403/4/24
0.51250قرمزرولکیلوگرماز
46,750

تا
49,400
1403/4/24

ورق رنگی چین

ضخامت (mm) عرض (mm)رنگحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.251000سفیدرولکیلوگرماز
63,800

تا
90,800
1403/4/24
0.481000قرمزرولکیلوگرماز
47,800

تا
80,300
1403/4/24
0.481250قرمزرولکیلوگرماز
47,800

تا
80,300
1403/4/24
0.481250سفیدرولکیلوگرماز
47,800

تا
79,500
1403/4/24