لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق رنگی

ضخامت (mm) عرض (mm)رنگحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.51250قرمزرولکیلوگرماز
54,000

تا
57,300
1402/12/9
0.51250سبزرولکیلوگرم57,5001402/12/9
0.51250سفیدرولکیلوگرماز
54,000

تا
58,000
1402/12/9
0.51250نارنجیرولکیلوگرماز
54,000

تا
57,300
1402/12/9
0.51250آبیرولکیلوگرماز
54,000

تا
58,400
1402/12/9
0.51250پرتقالیرولکیلوگرم57,3001402/12/9
0.51250قهوه ایرولکیلوگرماز
56,800

تا
57,500
1402/12/9
ضخامت (mm) عرض (mm)رنگحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.51250سفیدرولکیلوگرم51,1001402/12/9
0.51250آبیرولکیلوگرم51,1001402/12/9
0.51250نارنجیرولکیلوگرم51,1001402/12/9

ورق رنگی فولاد بهمن

ضخامت (mm) عرض (mm)رنگحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.481250آبیرولکیلوگرماز
50,000

تا
52,800
1402/12/9
0.481250سفیدرولکیلوگرماز
50,000

تا
52,800
1402/12/9
0.481250نارنجیرولکیلوگرماز
50,000

تا
52,800
1402/12/9

ورق رنگی چین

ضخامت (mm) عرض (mm)رنگحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.251000سفیدرولکیلوگرم62,1001402/12/9
0.481250سفیدرولکیلوگرماز
50,000

تا
51,800
1402/12/9
0.481000قرمزرولکیلوگرم53,3001402/12/9
0.481250قرمزرولکیلوگرماز
50,000

تا
51,800
1402/12/9