لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل

ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3304رول1000کیلوگرماز
182,000

تا
196,900
1403/5/1
ضخامت 8304رول1000کیلوگرم188,0001403/5/1
ضخامت 1.5304رول1000کیلوگرماز
184,000

تا
196,900
1403/5/1
ضخامت 2304رول1000کیلوگرماز
180,000

تا
201,850
1403/5/1
ضخامت 4304رول1000کیلوگرماز
183,000

تا
201,850
1403/5/1
ضخامت 6304رول1000کیلوگرم187,0001403/5/1
ضخامت 1.25304رول1000کیلوگرماز
186,000

تا
188,000
1403/5/1
ضخامت 0.6304رول1000کیلوگرماز
184,000

تا
190,000
1403/5/1
ضخامت 0.5304رول1000کیلوگرماز
184,000

تا
209,550
1403/5/1
ضخامت 0.8304رول1000کیلوگرماز
187,000

تا
204,050
1403/5/1
ضخامت 2.5304رول1000کیلوگرماز
185,000

تا
203,500
1403/5/1
ضخامت 5304رول1000کیلوگرم183,0001403/5/1
ضخامت 1304رول1000کیلوگرماز
183,000

تا
204,050
1403/5/1
ضخامت 0.7304رول1000کیلوگرماز
185,000

تا
188,000
1403/5/1
ضخامت 2304رول1250کیلوگرماز
179,000

تا
188,000
1403/5/1
ضخامت 6304رول1250کیلوگرم187,0001403/5/1
ضخامت 3304رول1250کیلوگرماز
181,000

تا
187,000
1403/5/1
ضخامت 5304رول1250کیلوگرم183,0001403/5/1
ضخامت 0.7304رول1250کیلوگرماز
184,000

تا
209,550
1403/5/1
ضخامت 2.5304رول1250کیلوگرماز
184,000

تا
188,000
1403/5/1
ضخامت 0.6304رول1250کیلوگرماز
184,000

تا
190,000
1403/5/1
ضخامت 1.5304رول1250کیلوگرماز
183,000

تا
188,000
1403/5/1
ضخامت 1304رول1250کیلوگرماز
183,000

تا
203,940
1403/5/1
ضخامت 0.5304رول1250کیلوگرماز
184,000

تا
190,000
1403/5/1
ضخامت 0.8304رول1250کیلوگرماز
187,000

تا
188,000
1403/5/1
ضخامت 1.25304رول1250کیلوگرماز
186,000

تا
188,000
1403/5/1
ضخامت 4304رول1250کیلوگرماز
183,000

تا
650,000
1403/5/1
ضخامت 2304رول1500کیلوگرماز
181,000

تا
187,000
1403/5/1
ضخامت 1.5304رول1500کیلوگرماز
185,000

تا
185,900
1403/5/1
ضخامت 10304رول1500کیلوگرماز
180,000

تا
198,440
1403/5/1
ضخامت 12304رول1500کیلوگرماز
180,000

تا
204,050
1403/5/1
ضخامت 15304رول1500کیلوگرماز
185,000

تا
204,050
1403/5/1
ضخامت 6304رول1500کیلوگرماز
179,000

تا
187,000
1403/5/1
ضخامت 3304رول1500کیلوگرماز
178,000

تا
187,000
1403/5/1
ضخامت 25304رول1500کیلوگرماز
183,000

تا
218,020
1403/5/1
ضخامت 8304رول1500کیلوگرماز
178,000

تا
187,000
1403/5/1
ضخامت 5304رول1500کیلوگرماز
179,000

تا
187,000
1403/5/1
ضخامت 4304رول1500کیلوگرماز
172,000

تا
187,000
1403/5/1
ضخامت 20304رول1500کیلوگرماز
198,000

تا
218,020
1403/5/1
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 10316رول1000کیلوگرم312,0001403/5/1
ضخامت 1.5316رول1000کیلوگرماز
312,000

تا
313,010
1403/5/1
ضخامت 2.5316رول1000کیلوگرماز
305,000

تا
312,000
1403/5/1
ضخامت 1316رول1000کیلوگرماز
310,000

تا
315,000
1403/5/1
ضخامت 4316رول1000کیلوگرماز
306,000

تا
319,550
1403/5/1
ضخامت 2316رول1000کیلوگرماز
305,000

تا
312,000
1403/5/1
ضخامت 3316رول1000کیلوگرماز
305,000

تا
319,550
1403/5/1
ضخامت 1316رول1250کیلوگرماز
313,000

تا
315,000
1403/5/1
ضخامت 6316رول1250کیلوگرم305,0001403/5/1
ضخامت 2316رول1250کیلوگرماز
304,000

تا
312,000
1403/5/1
ضخامت 12316رول1500کیلوگرماز
308,000

تا
324,720
1403/5/1
ضخامت 4316رول1500کیلوگرماز
304,000

تا
313,720
1403/5/1
ضخامت 3316رول1500کیلوگرماز
303,000

تا
313,720
1403/5/1
ضخامت 6316رول1500کیلوگرماز
304,000

تا
313,720
1403/5/1
ضخامت 8316رول1500کیلوگرماز
304,000

تا
313,720
1403/5/1
ضخامت 2316رول1500کیلوگرماز
304,000

تا
313,720
1403/5/1
ضخامت 1.5316رول1500کیلوگرماز
311,000

تا
313,720
1403/5/1
ضخامت 15316رول1500کیلوگرماز
312,000

تا
324,720
1403/5/1
ضخامت 20316رول1500کیلوگرماز
312,000

تا
332,420
1403/5/1
ضخامت 10316رول1500کیلوگرماز
305,000

تا
319,220
1403/5/1
ضخامت 5316رول1500کیلوگرماز
303,000

تا
313,720
1403/5/1
ضخامت 1316رول1500کیلوگرم265,0001403/5/1
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.5430رول1000کیلوگرماز
105,600

تا
122,000
1403/5/1
ضخامت 2430رول1000کیلوگرماز
108,350

تا
122,000
1403/5/1
ضخامت 0.8430رول1000کیلوگرماز
105,600

تا
118,000
1403/5/1
ضخامت 0.4430رول1000کیلوگرماز
117,000

تا
122,000
1403/5/1
ضخامت 3430رول1000کیلوگرماز
108,350

تا
122,000
1403/5/1
ضخامت 0.7430رول1000کیلوگرماز
105,600

تا
118,000
1403/5/1
ضخامت 4430رول1000کیلوگرماز
114,100

تا
122,000
1403/4/31
ضخامت 1430رول1000کیلوگرماز
106,920

تا
118,000
1403/5/1
ضخامت 0.3430رول1000کیلوگرم118,0001403/5/1
ضخامت 0.6430رول1000کیلوگرماز
105,600

تا
118,000
1403/5/1
ضخامت 0.7430رول1250کیلوگرماز
118,000

تا
119,000
1403/5/1
ضخامت 0.4430رول1250کیلوگرماز
120,000

تا
122,000
1403/5/1
ضخامت 2430رول1250کیلوگرماز
113,000

تا
122,000
1403/5/1
ضخامت 0.5430رول1250کیلوگرماز
105,600

تا
122,000
1403/5/1
ضخامت 1430رول1250کیلوگرماز
106,920

تا
118,000
1403/5/1
ضخامت 0.8430رول1250کیلوگرماز
105,600

تا
119,000
1403/5/1
ضخامت 0.6430رول1250کیلوگرماز
118,000

تا
119,000
1403/5/1
ضخامت 8430رول1500کیلوگرماز
108,350

تا
118,000
1403/5/1
ضخامت 3430رول1500کیلوگرماز
113,000

تا
115,010
1403/5/1
ضخامت 10430رول1500کیلوگرماز
116,270

تا
118,000
1403/5/1
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3309رول1000کیلوگرماز
380,000

تا
467,800
1403/5/1
ضخامت 1309رول1000کیلوگرماز
449,350

تا
495,220
1403/5/2
ضخامت 2309رول1000کیلوگرماز
380,000

تا
467,800
1403/5/1
ضخامت 2309رول1250کیلوگرماز
380,000

تا
466,700
1403/5/1
ضخامت 4309رول1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,500
1403/5/2
ضخامت 3309رول1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,500
1403/5/2
ضخامت 2309رول1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,800
1403/5/2
ضخامت 8309رول1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,500
1403/5/2
ضخامت 12309رول1500کیلوگرماز
380,000

تا
455,600
1403/5/1
ضخامت 6309رول1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,800
1403/5/1
ضخامت 20309رول1500کیلوگرماز
380,000

تا
501,050
1403/5/2
ضخامت 5309رول1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,500
1403/5/2
ضخامت 10309رول1500کیلوگرماز
380,000

تا
480,150
1403/5/2
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 1310رول1000کیلوگرماز
552,750

تا
735,350
1403/5/1
ضخامت 3310رول1000کیلوگرماز
552,750

تا
770,000
1403/5/1
ضخامت 2310رول1000کیلوگرماز
552,750

تا
770,000
1403/5/1
ضخامت 6310رول1500کیلوگرماز
728,750

تا
770,000
1403/5/1
ضخامت 4310رول1500کیلوگرماز
728,750

تا
770,000
1403/5/1
ضخامت 20310رول1500کیلوگرماز
738,400

تا
780,000
1403/5/1
ضخامت 15310رول1500کیلوگرماز
737,550

تا
780,000
1403/5/1
ضخامت 5310رول1500کیلوگرماز
728,750

تا
770,000
1403/5/1
ضخامت 8310رول1500کیلوگرماز
728,750

تا
780,000
1403/5/1
ضخامت 10310رول1500کیلوگرماز
737,550

تا
780,000
1403/5/1
ضخامت 2310رول1500کیلوگرماز
728,750

تا
770,000
1403/5/1
ضخامت 3310رول1500کیلوگرماز
728,750

تا
770,000
1403/5/1
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3321رول1000کیلوگرم297,0001403/5/1
ضخامت 5321رول1000کیلوگرم293,0001403/5/1
ضخامت 1.5321رول1250کیلوگرم299,0001403/5/1
ضخامت 12321رول1500کیلوگرم296,0001403/5/1
ضخامت 8321رول1500کیلوگرماز
289,000

تا
350,240
1403/5/1
ضخامت 10321رول1500کیلوگرماز
295,000

تا
355,850
1403/5/1
ضخامت 1.5321رول1500کیلوگرماز
301,000

تا
350,240
1403/5/1
ضخامت 6321رول1500کیلوگرماز
289,000

تا
306,350
1403/5/1
ضخامت 5321رول1500کیلوگرماز
290,000

تا
350,240
1403/5/1
ضخامت 20321رول1500کیلوگرماز
305,000

تا
380,050
1403/5/1