لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل

ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.5304رول1000کیلوگرماز
164,000

تا
182,600
1402/12/10
ضخامت 0.8304رول1000کیلوگرماز
163,000

تا
182,700
1402/12/10
ضخامت 0.6304رول1000کیلوگرماز
163,000

تا
182,700
1402/12/10
ضخامت 3304رول1000کیلوگرم164,4001402/12/10
ضخامت 1304رول1000کیلوگرماز
163,000

تا
182,500
1402/12/10
ضخامت 0.4304رول1000کیلوگرم190,6001402/12/9
ضخامت 1.5304رول1000کیلوگرماز
163,000

تا
180,500
1402/12/10
ضخامت 0.9304رول1000کیلوگرم163,0001402/12/9
ضخامت 2.5304رول1000کیلوگرماز
170,600

تا
180,300
1402/12/10
ضخامت 1.25304رول1000کیلوگرماز
163,500

تا
185,500
1402/12/10
ضخامت 8304رول1000کیلوگرم168,5001402/12/10
ضخامت 4304رول1000کیلوگرم167,3001402/12/10
ضخامت 2304رول1000کیلوگرم163,3001402/12/10
ضخامت 6304رول1000کیلوگرم168,4001402/12/10
ضخامت 5304رول1000کیلوگرم167,5001402/12/10
ضخامت 0.7304رول1000کیلوگرماز
163,000

تا
182,700
1402/12/9
ضخامت 1.5304رول1250کیلوگرماز
163,500

تا
180,300
1402/12/10
ضخامت 2.5304رول1250کیلوگرم170,5001402/12/10
ضخامت 1304رول1250کیلوگرماز
165,500

تا
182,500
1402/12/10
ضخامت 0.9304رول1250کیلوگرم163,0001402/12/9
ضخامت 0.5304رول1250کیلوگرماز
163,000

تا
182,600
1402/12/9
ضخامت 3304رول1250کیلوگرماز
166,100

تا
171,000
1402/12/10
ضخامت 6304رول1250کیلوگرم170,6001402/12/10
ضخامت 2304رول1250کیلوگرماز
168,400

تا
172,200
1402/12/10
ضخامت 1.25304رول1250کیلوگرم163,2001402/12/10
ضخامت 5304رول1250کیلوگرم170,4001402/12/10
ضخامت 0.7304رول1250کیلوگرماز
163,000

تا
182,900
1402/12/10
ضخامت 4304رول1250کیلوگرم172,6001402/12/10
ضخامت 0.8304رول1250کیلوگرماز
163,000

تا
182,700
1402/12/9
ضخامت 0.6304رول1250کیلوگرماز
163,000

تا
182,700
1402/12/9
ضخامت 4304رول1500کیلوگرماز
172,200

تا
172,600
1402/12/10
ضخامت 1.5304رول1500کیلوگرماز
180,300

تا
180,700
1402/12/10
ضخامت 25304رول1500کیلوگرماز
183,600

تا
196,700
1402/12/10
ضخامت 6304رول1500کیلوگرماز
166,600

تا
177,700
1402/12/10
ضخامت 10304رول1500کیلوگرماز
164,000

تا
180,300
1402/12/10
ضخامت 12304رول1500کیلوگرماز
164,000

تا
195,500
1402/12/10
ضخامت 20304رول1500کیلوگرماز
176,500

تا
196,700
1402/12/10
ضخامت 40304رول1500کیلوگرم176,5001402/12/9
ضخامت 5304رول1500کیلوگرماز
166,600

تا
177,700
1402/12/10
ضخامت 8304رول1500کیلوگرماز
171,000

تا
177,700
1402/12/10
ضخامت 2304رول1500کیلوگرماز
176,300

تا
180,300
1402/12/10
ضخامت 15304رول1500کیلوگرماز
176,500

تا
194,600
1402/12/10
ضخامت 3304رول1500کیلوگرماز
165,900

تا
172,200
1402/12/10
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.9316رول1000کیلوگرم260,0001402/12/9
ضخامت 6316رول1000کیلوگرماز
286,000

تا
288,000
1402/12/9
ضخامت 1316رول1000کیلوگرم270,6001402/12/10
ضخامت 1.25316رول1000کیلوگرم260,0001402/12/9
ضخامت 10316رول1000کیلوگرم304,2001402/12/10
ضخامت 1.5316رول1000کیلوگرم270,6001402/12/10
ضخامت 0.7316رول1000کیلوگرم260,0001402/12/9
ضخامت 0.6316رول1000کیلوگرم260,0001402/12/9
ضخامت 0.5316رول1000کیلوگرم260,0001402/12/9
ضخامت 15316رول1000کیلوگرماز
286,200

تا
315,400
1402/12/9
ضخامت 3316رول1000کیلوگرماز
258,000

تا
290,600
1402/12/9
ضخامت 0.8316رول1000کیلوگرم260,0001402/12/9
ضخامت 2316رول1000کیلوگرماز
258,000

تا
288,500
1402/12/9
ضخامت 2.5316رول1000کیلوگرماز
258,000

تا
290,500
1402/12/9
ضخامت 0.6316رول1250کیلوگرم260,0001402/12/9
ضخامت 2316رول1250کیلوگرماز
258,000

تا
291,500
1402/12/9
ضخامت 5316رول1250کیلوگرم288,0001402/12/9
ضخامت 1.5316رول1250کیلوگرم260,0001402/12/9
ضخامت 6316رول1250کیلوگرم272,4001402/12/10
ضخامت 0.9316رول1250کیلوگرم260,0001402/12/9
ضخامت 1316رول1250کیلوگرم270,6001402/12/10
ضخامت 1.25316رول1250کیلوگرم260,0001402/12/9
ضخامت 0.8316رول1250کیلوگرم260,0001402/12/9
ضخامت 2.5316رول1250کیلوگرم258,0001402/12/9
ضخامت 0.5316رول1250کیلوگرم260,0001402/12/9
ضخامت 5316رول1500کیلوگرماز
264,000

تا
272,500
1402/12/10
ضخامت 1316رول1500کیلوگرم250,6001402/12/10
ضخامت 6316رول1500کیلوگرماز
264,000

تا
272,500
1402/12/10
ضخامت 2316رول1500کیلوگرم264,0001402/12/10
ضخامت 40316رول1500کیلوگرم285,0001402/12/9
ضخامت 15316رول1500کیلوگرم278,2001402/12/10
ضخامت 4316رول1500کیلوگرم264,0001402/12/10
ضخامت 20316رول1500کیلوگرم292,3001402/12/10
ضخامت 3316رول1500کیلوگرم264,0001402/12/10
ضخامت 30316رول1500کیلوگرم285,0001402/12/9
ضخامت 8316رول1500کیلوگرم264,0001402/12/10
ضخامت 12316رول1500کیلوگرم278,2001402/12/10
ضخامت 1.5316رول1500کیلوگرم264,0001402/12/10
ضخامت 10316رول1500کیلوگرم264,0001402/12/10
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 2430رول1000کیلوگرماز
103,700

تا
105,100
1402/12/10
ضخامت 1430رول1000کیلوگرماز
100,900

تا
103,800
1402/12/10
ضخامت 0.6430رول1000کیلوگرماز
100,900

تا
101,400
1402/12/10
ضخامت 3430رول1000کیلوگرماز
103,700

تا
109,100
1402/12/10
ضخامت 4430رول1000کیلوگرم109,1001402/12/10
ضخامت 0.8430رول1000کیلوگرم101,4001402/12/10
ضخامت 1.5430رول1000کیلوگرم103,7001402/12/10
ضخامت 0.5430رول1000کیلوگرم101,4001402/12/10
ضخامت 0.4430رول1000کیلوگرم104,0001402/12/10
ضخامت 0.3430رول1000کیلوگرم101,0001402/12/10
ضخامت 1.25430رول1000کیلوگرم105,1001402/12/10
ضخامت 0.7430رول1000کیلوگرماز
100,900

تا
101,400
1402/12/10
ضخامت 2430رول1250کیلوگرم105,1001402/12/10
ضخامت 0.5430رول1250کیلوگرم101,4001402/12/10
ضخامت 0.8430رول1250کیلوگرم101,4001402/12/10
ضخامت 0.7430رول1250کیلوگرم100,9001402/12/10
ضخامت 0.6430رول1250کیلوگرماز
102,500

تا
110,000
1402/12/9
ضخامت 0.4430رول1250کیلوگرماز
102,500

تا
110,100
1402/12/9
ضخامت 1430رول1250کیلوگرم103,8001402/12/10
ضخامت 8430رول1500کیلوگرماز
103,700

تا
109,100
1402/12/10
ضخامت 3430رول1500کیلوگرم109,1001402/12/10
ضخامت 10430رول1500کیلوگرماز
109,100

تا
109,800
1402/12/10
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 2.5309رول1000کیلوگرم358,0001402/12/9
ضخامت 3309رول1000کیلوگرم407,0001402/12/10
ضخامت 2309رول1000کیلوگرم406,1001402/12/10
ضخامت 2309رول1250کیلوگرم410,2001402/12/10
ضخامت 2.5309رول1250کیلوگرم358,0001402/12/9
ضخامت 3309رول1250کیلوگرم358,0001402/12/9
ضخامت 3309رول1500کیلوگرماز
390,200

تا
410,100
1402/12/10
ضخامت 4309رول1500کیلوگرماز
358,000

تا
390,200
1402/12/10
ضخامت 10309رول1500کیلوگرماز
397,300

تا
440,600
1402/12/10
ضخامت 6309رول1500کیلوگرم440,6001402/12/10
ضخامت 5309رول1500کیلوگرماز
358,000

تا
390,200
1402/12/10
ضخامت 12309رول1500کیلوگرم440,4001402/12/10
ضخامت 20309رول1500کیلوگرماز
368,000

تا
409,300
1402/12/10
ضخامت 8309رول1500کیلوگرماز
368,000

تا
390,200
1402/12/10
ضخامت 2309رول1500کیلوگرماز
390,200

تا
440,400
1402/12/10
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3310رول1000کیلوگرم617,0001402/12/10
ضخامت 2310رول1000کیلوگرم616,9001402/12/10
ضخامت 2.5310رول1000کیلوگرم580,0001402/12/9
ضخامت 2.5310رول1250کیلوگرم580,0001402/12/9
ضخامت 2310رول1250کیلوگرم580,0001402/12/9
ضخامت 8310رول1500کیلوگرم606,6001402/12/10
ضخامت 20310رول1500کیلوگرماز
629,400

تا
643,600
1402/12/10
ضخامت 4310رول1500کیلوگرماز
606,600

تا
615,100
1402/12/10
ضخامت 6310رول1500کیلوگرماز
606,600

تا
617,300
1402/12/10
ضخامت 15310رول1500کیلوگرماز
619,700

تا
629,500
1402/12/10
ضخامت 10310رول1500کیلوگرماز
617,100

تا
619,700
1402/12/10
ضخامت 3310رول1500کیلوگرماز
606,600

تا
615,400
1402/12/10
ضخامت 2310رول1500کیلوگرماز
606,600

تا
616,300
1402/12/10
ضخامت 5310رول1500کیلوگرم606,6001402/12/10
ضخامت 12310رول1500کیلوگرم590,0001402/12/9
ضخامتآلیاژحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 5321رول1000کیلوگرم258,6001402/12/10
ضخامت 3321رول1000کیلوگرم258,6001402/12/10
ضخامت 1.5321رول1250کیلوگرم258,6001402/12/10
ضخامت 1.5321رول1500کیلوگرماز
247,900

تا
250,300
1402/12/9
ضخامت 8321رول1500کیلوگرم258,6001402/12/10
ضخامت 6321رول1500کیلوگرم258,6001402/12/10
ضخامت 10321رول1500کیلوگرم263,4001402/12/10
ضخامت 20321رول1500کیلوگرماز
255,100

تا
267,600
1402/12/9
ضخامت 12321رول1500کیلوگرم263,4001402/12/10
ضخامت 5321رول1500کیلوگرماز
247,900

تا
250,300
1402/12/9