لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق ST52

ورق ST52 ضخامت 6

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرم58,2601403/1/25
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
23,840

تا
59,080
1403/1/26

ورق ST52 ضخامت 8

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرم57,5301403/1/25
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
23,840

تا
59,080
1403/1/26

ورق ST52 ضخامت 10

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرم57,5301403/1/25
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
33,300

تا
59,080
1403/1/26
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
36,000

تا
60,200
1403/1/25

ورق ST52 ضخامت 12

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرم58,3001403/1/25
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
23,840

تا
58,580
1403/1/26
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
38,100

تا
47,470
1403/1/25

ورق ST52 ضخامت 15

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرم57,3101403/1/25
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
23,940

تا
57,570
1403/1/26
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
35,500

تا
47,470
1403/1/25

ورق ST52 ضخامت 20

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
33,500

تا
41,420
1403/1/25

ورق ST52 ضخامت 25

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
33,500

تا
41,420
1403/1/25

ورق ST52 ضخامت 30

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
32,600

تا
43,430
1403/1/25

ورق ST52 ضخامت 35

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
34,500

تا
43,430
1403/1/25

ورق ST52 ضخامت 40

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
35,000

تا
40,700
1403/1/25