لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق ST52

ورق ST52 ضخامت 6

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرماز
42,300

تا
42,900
1403/4/4
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
23,840

تا
47,190
1403/4/4

ورق ST52 ضخامت 8

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرماز
42,300

تا
42,900
1403/4/4
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
23,840

تا
47,190
1403/4/4
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
41,500

تا
45,700
1403/4/4

ورق ST52 ضخامت 10

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرماز
42,300

تا
43,450
1403/4/4
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
33,300

تا
45,650
1403/4/4
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
36,000

تا
45,400
1403/4/4

ورق ST52 ضخامت 12

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرماز
42,300

تا
42,900
1403/4/4
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
23,840

تا
44,660
1403/4/4
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
38,000

تا
45,400
1403/4/4

ورق ST52 ضخامت 15

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرماز
42,300

تا
42,900
1403/4/4
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
23,940

تا
45,000
1403/4/4
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
35,500

تا
43,450
1403/4/4

ورق ST52 ضخامت 20

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
33,500

تا
46,420
1403/4/4

ورق ST52 ضخامت 25

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
33,500

تا
43,560
1403/4/4

ورق ST52 ضخامت 30

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
32,600

تا
41,100
1403/4/4

ورق ST52 ضخامت 35

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
34,500

تا
41,900
1403/4/4

ورق ST52 ضخامت 40

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
35,000

تا
42,100
1403/4/4

ورق ST52 ضخامت 50

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرماز
36,000

تا
37,550
1403/4/4