لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه

ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 21000رولکیلوگرماز
41,100

تا
58,400
1403/5/2
ضخامت 1.51000رولکیلوگرماز
42,400

تا
54,200
1403/5/2
ضخامت 0.61000رولکیلوگرماز
43,490

تا
53,000
1403/5/2
ضخامت 2.51000رولکیلوگرماز
61,500

تا
65,340
1403/5/2
ضخامت 0.41000رولکیلوگرماز
48,500

تا
53,460
1403/5/2
ضخامت 0.51000رولکیلوگرماز
45,390

تا
51,480
1403/5/2
ضخامت 0.71000رولکیلوگرماز
43,290

تا
52,700
1403/5/2
ضخامت 1.251000رولکیلوگرماز
40,300

تا
53,700
1403/5/2
ضخامت 0.81000رولکیلوگرماز
42,200

تا
52,200
1403/5/2
ضخامت 0.91000رولکیلوگرماز
42,200

تا
52,200
1403/5/2
ضخامت 11000رولکیلوگرماز
40,500

تا
52,700
1403/5/2
ضخامت 1.51250رولکیلوگرماز
43,690

تا
54,200
1403/5/2
ضخامت 0.81250رولکیلوگرماز
42,200

تا
52,200
1403/5/2
ضخامت 0.51250رولکیلوگرماز
45,390

تا
52,580
1403/5/2
ضخامت 0.71250رولکیلوگرماز
43,290

تا
52,700
1403/5/2
ضخامت 0.91250رولکیلوگرماز
40,500

تا
9,650,000
1403/5/2
ضخامت 11250رولکیلوگرماز
42,200

تا
52,700
1403/5/2
ضخامت 0.61250رولکیلوگرماز
43,490

تا
53,000
1403/5/2
ضخامت 21250رولکیلوگرماز
46,400

تا
65,890
1403/5/2
ضخامت 0.41250رولکیلوگرماز
48,500

تا
54,010
1403/5/2
ضخامت 2.51250رولکیلوگرماز
61,500

تا
66,440
1403/5/2
ضخامت 1.251250رولکیلوگرماز
42,240

تا
53,700
1403/5/1
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 21000رولکیلوگرماز
49,830

تا
53,490
1403/5/2
ضخامت 0.51000رولکیلوگرماز
45,980

تا
48,990
1403/5/2
ضخامت 1.51000رولکیلوگرماز
43,230

تا
47,990
1403/5/2
ضخامت 1.251000رولکیلوگرماز
41,910

تا
46,990
1403/5/2
ضخامت 0.71000رولکیلوگرماز
43,010

تا
46,990
1403/5/2
ضخامت 0.61000رولکیلوگرماز
44,990

تا
48,400
1403/5/2
ضخامت 0.81000رولکیلوگرماز
41,910

تا
46,790
1403/5/2
ضخامت 11000رولکیلوگرماز
41,910

تا
46,990
1403/5/2
ضخامت 0.41000رولکیلوگرماز
48,200

تا
50,100
1403/5/1
ضخامت 0.91000رولکیلوگرماز
41,910

تا
46,490
1403/5/2
ضخامت 0.91250رولکیلوگرماز
41,910

تا
46,600
1403/5/1
ضخامت 0.81250رولکیلوگرماز
41,910

تا
50,490
1403/5/2
ضخامت 1.251250رولکیلوگرماز
41,910

تا
47,990
1403/5/2
ضخامت 0.51250رولکیلوگرماز
45,980

تا
48,990
1403/5/2
ضخامت 11250رولکیلوگرماز
41,910

تا
46,990
1403/5/2
ضخامت 1.51250رولکیلوگرماز
43,230

تا
47,990
1403/5/2
ضخامت 0.71250رولکیلوگرماز
43,010

تا
46,990
1403/5/2
ضخامت 21250رولکیلوگرماز
49,830

تا
53,300
1403/5/2
ضخامت 0.61250رولکیلوگرماز
44,990

تا
48,400
1403/5/2
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.91000رولکیلوگرماز
41,910

تا
56,800
1403/5/2
ضخامت 0.61000رولکیلوگرماز
44,990

تا
62,200
1403/5/2
ضخامت 0.71000رولکیلوگرماز
43,010

تا
57,000
1403/5/2
ضخامت 0.81000رولکیلوگرماز
41,910

تا
56,800
1403/5/2
ضخامت 21000رولکیلوگرماز
49,830

تا
510,000
1403/5/1
ضخامت 11000رولکیلوگرماز
41,910

تا
56,800
1403/5/2
ضخامت 1.51000رولکیلوگرماز
43,230

تا
64,500
1403/5/2
ضخامت 0.51000رولکیلوگرماز
45,980

تا
62,700
1403/5/2
ضخامت 1.251000رولکیلوگرماز
41,910

تا
47,500
1403/5/1
ضخامت 1.21000رولکیلوگرماز
45,200

تا
57,000
1403/5/2
ضخامت 0.41000رولکیلوگرماز
47,900

تا
54,010
1403/5/2
ضخامت 21250رولکیلوگرماز
49,830

تا
65,400
1403/5/2
ضخامت 0.81250رولکیلوگرماز
41,910

تا
56,800
1403/5/2
ضخامت 1.51250رولکیلوگرماز
43,230

تا
64,500
1403/5/2
ضخامت 0.51250رولکیلوگرماز
45,980

تا
62,500
1403/5/2
ضخامت 0.61250رولکیلوگرماز
44,990

تا
61,000
1403/5/2
ضخامت 1.251250رولکیلوگرماز
41,910

تا
47,600
1403/5/1
ضخامت 0.71250رولکیلوگرماز
43,010

تا
57,000
1403/5/2
ضخامت 11250رولکیلوگرماز
41,910

تا
56,800
1403/5/2
ضخامت 0.91250رولکیلوگرماز
41,910

تا
56,800
1403/5/2
ضخامت 1.21250رولکیلوگرماز
46,200

تا
57,000
1403/5/2
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.551000رولکیلوگرماز
46,310

تا
62,000
1403/5/1
ضخامت 0.71000رولکیلوگرماز
42,100

تا
58,000
1403/5/1
ضخامت 0.41000رولکیلوگرماز
50,200

تا
64,400
1403/5/1
ضخامت 11000رولکیلوگرماز
41,800

تا
58,200
1403/5/1
ضخامت 1.51000رولکیلوگرماز
45,320

تا
8,450,000
1403/5/1
ضخامت 0.91000رولکیلوگرماز
41,500

تا
58,000
1403/5/1
ضخامت 0.451000رولکیلوگرماز
50,200

تا
63,500
1403/5/1
ضخامت 0.81000رولکیلوگرماز
41,000

تا
58,000
1403/5/1
ضخامت 1.251000رولکیلوگرماز
44,330

تا
58,200
1403/5/1
ضخامت 0.61000رولکیلوگرماز
45,430

تا
61,500
1403/5/1
ضخامت 0.51000رولکیلوگرماز
47,850

تا
63,500
1403/5/1
ضخامت 0.31000رولکیلوگرماز
55,200

تا
71,120
1403/5/1
ضخامت 0.91250رولکیلوگرماز
40,600

تا
58,000
1403/5/1
ضخامت 0.61250رولکیلوگرماز
44,880

تا
61,500
1403/5/1
ضخامت 0.41250رولکیلوگرماز
50,200

تا
64,400
1403/5/1
ضخامت 0.551250رولکیلوگرماز
45,600

تا
50,000
1403/5/1
ضخامت 0.51250رولکیلوگرماز
47,520

تا
63,500
1403/5/1
ضخامت 0.81250رولکیلوگرماز
40,500

تا
58,000
1403/5/1
ضخامت 0.71250رولکیلوگرماز
41,700

تا
58,000
1403/5/1
ضخامت 1.251250رولکیلوگرماز
41,600

تا
58,200
1403/5/1
ضخامت 0.451250رولکیلوگرماز
49,500

تا
63,500
1403/5/1
ضخامت 11250رولکیلوگرماز
42,500

تا
58,200
1403/5/1
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.51000رولکیلوگرماز
48,000

تا
53,300
1403/5/1
ضخامت 0.81000رولکیلوگرماز
45,600

تا
46,300
1403/5/1
ضخامت 0.71000رولکیلوگرماز
46,100

تا
51,730
1403/5/1
ضخامت 1.251000رولکیلوگرماز
46,300

تا
46,800
1403/5/1
ضخامت 1.51000رولکیلوگرماز
43,120

تا
47,600
1403/5/1
ضخامت 0.61000رولکیلوگرماز
46,500

تا
49,300
1403/5/1
ضخامت 11250رولکیلوگرماز
46,600

تا
47,400
1403/5/1
ضخامت 0.71250رولکیلوگرماز
45,600

تا
51,730
1403/5/1
ضخامت 0.81250رولکیلوگرماز
45,600

تا
46,400
1403/5/1
ضخامت 1.51250رولکیلوگرماز
43,120

تا
47,600
1403/5/1
ضخامت 0.51250رولکیلوگرماز
48,000

تا
53,270
1403/5/1
ضخامت 0.61250رولکیلوگرماز
46,500

تا
51,400
1403/5/1
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.61000رولکیلوگرماز
41,800

تا
45,540
1403/5/1
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 2.51000رولکیلوگرماز
63,200

تا
65,100
1403/5/1
ضخامت 31000رولکیلوگرماز
80,200

تا
82,100
1403/5/1
ضخامت 21000رولکیلوگرماز
52,200

تا
54,100
1403/5/1
ضخامت 21250رولکیلوگرماز
52,200

تا
54,100
1403/5/1
ضخامت 31250رولکیلوگرماز
80,200

تا
82,100
1403/5/1
ضخامت 2.51250رولکیلوگرماز
63,200

تا
65,100
1403/5/1
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.61000رولکیلوگرماز
43,780

تا
47,500
1403/5/1
ضخامت 0.91000رولکیلوگرماز
41,910

تا
45,800
1403/5/1
ضخامت 0.51000رولکیلوگرماز
44,600

تا
48,180
1403/4/31
ضخامت 11000رولکیلوگرماز
41,910

تا
48,800
1403/5/1
ضخامت 1.51000رولکیلوگرماز
47,000

تا
48,000
1403/5/1
ضخامت 0.81000رولکیلوگرماز
41,910

تا
45,500
1403/5/1
ضخامت 11250رولکیلوگرماز
41,910

تا
45,800
1403/5/1
ضخامت 0.91250رولکیلوگرماز
41,910

تا
45,800
1403/5/1
ضخامت 0.81250رولکیلوگرماز
41,910

تا
45,500
1403/5/1
ضخامت 0.61250رولکیلوگرماز
43,780

تا
47,500
1403/5/1