لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه

ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 21000رولکیلوگرم53,0001402/12/10
ضخامت 0.51000رولکیلوگرم48,8001402/12/10
ضخامت 2.51000رولکیلوگرماز
49,500

تا
56,700
1402/12/9
ضخامت 0.91000رولکیلوگرم43,0001402/12/10
ضخامت 1.251000رولکیلوگرم43,0001402/12/10
ضخامت 1.51000رولکیلوگرم48,0001402/12/10
ضخامت 0.71000رولکیلوگرم44,0001402/12/10
ضخامت 0.61000رولکیلوگرم46,5001402/12/10
ضخامت 0.41000رولکیلوگرماز
50,000

تا
55,800
1402/12/9
ضخامت 0.81000رولکیلوگرم43,0001402/12/10
ضخامت 11000رولکیلوگرم43,8001402/12/10
ضخامت 11250رولکیلوگرم43,8001402/12/10
ضخامت 21250رولکیلوگرم53,0001402/12/10
ضخامت 0.71250رولکیلوگرم44,0001402/12/10
ضخامت 1.51250رولکیلوگرم48,0001402/12/10
ضخامت 0.61250رولکیلوگرم46,8001402/12/10
ضخامت 0.51250رولکیلوگرم48,2001402/12/10
ضخامت 2.51250رولکیلوگرماز
49,500

تا
55,600
1402/12/9
ضخامت 0.91250رولکیلوگرم44,0001402/12/10
ضخامت 0.41250رولکیلوگرماز
49,500

تا
55,300
1402/12/9
ضخامت 0.81250رولکیلوگرم44,0001402/12/10
ضخامت 1.251250رولکیلوگرم43,5001402/12/10
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.61000رولکیلوگرماز
47,000

تا
48,800
1402/12/9
ضخامت 0.51000رولکیلوگرماز
49,000

تا
50,800
1402/12/9
ضخامت 0.81000رولکیلوگرماز
43,000

تا
44,800
1402/12/9
ضخامت 0.71000رولکیلوگرماز
44,200

تا
46,000
1402/12/9
ضخامت 11000رولکیلوگرماز
44,000

تا
45,500
1402/12/9
ضخامت 1.251000رولکیلوگرم44,0001402/12/9
ضخامت 0.91000رولکیلوگرماز
44,000

تا
45,800
1402/12/9
ضخامت 21000رولکیلوگرم47,0001402/12/9
ضخامت 0.41000رولکیلوگرماز
51,500

تا
52,300
1402/12/9
ضخامت 1.51000رولکیلوگرم44,0001402/12/9
ضخامت 0.71250رولکیلوگرماز
44,200

تا
46,000
1402/12/9
ضخامت 11250رولکیلوگرماز
44,000

تا
45,500
1402/12/9
ضخامت 1.251250رولکیلوگرم44,8001402/12/10
ضخامت 0.81250رولکیلوگرماز
43,000

تا
47,700
1402/12/9
ضخامت 21250رولکیلوگرم47,0001402/12/9
ضخامت 1.51250رولکیلوگرم44,0001402/12/9
ضخامت 0.91250رولکیلوگرماز
44,000

تا
45,800
1402/12/9
ضخامت 0.51250رولکیلوگرماز
49,000

تا
50,800
1402/12/9
ضخامت 0.61250رولکیلوگرماز
47,000

تا
48,800
1402/12/9
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 1.251000رولکیلوگرماز
44,800

تا
46,800
1402/12/10
ضخامت 0.71000رولکیلوگرم45,2001402/12/10
ضخامت 0.51000رولکیلوگرماز
49,000

تا
51,200
1402/12/10
ضخامت 1.51000رولکیلوگرماز
47,000

تا
47,900
1402/12/10
ضخامت 11000رولکیلوگرماز
44,800

تا
46,800
1402/12/10
ضخامت 0.61000رولکیلوگرماز
46,800

تا
49,100
1402/12/10
ضخامت 21000رولکیلوگرماز
47,500

تا
48,100
1402/12/10
ضخامت 1.21000رولکیلوگرم45,6001402/12/9
ضخامت 0.81000رولکیلوگرم44,1001402/12/10
ضخامت 0.91000رولکیلوگرم44,1001402/12/10
ضخامت 0.51250رولکیلوگرماز
48,500

تا
50,600
1402/12/10
ضخامت 11250رولکیلوگرم46,8001402/12/10
ضخامت 0.61250رولکیلوگرماز
46,800

تا
48,600
1402/12/10
ضخامت 0.81250رولکیلوگرم44,1001402/12/10
ضخامت 0.71250رولکیلوگرماز
45,100

تا
45,800
1402/12/10
ضخامت 21250رولکیلوگرماز
47,500

تا
48,100
1402/12/10
ضخامت 1.51250رولکیلوگرماز
47,000

تا
47,900
1402/12/10
ضخامت 1.251250رولکیلوگرماز
44,800

تا
46,800
1402/12/10
ضخامت 1.21250رولکیلوگرم45,6001402/12/9
ضخامت 0.91250رولکیلوگرم44,1001402/12/10
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.71000رولکیلوگرماز
46,300

تا
48,500
1402/12/9
ضخامت 0.451000رولکیلوگرماز
49,000

تا
50,900
1402/12/9
ضخامت 0.81000رولکیلوگرماز
43,000

تا
47,700
1402/12/9
ضخامت 0.51000رولکیلوگرم50,7001402/12/10
ضخامت 0.41000رولکیلوگرماز
52,000

تا
53,800
1402/12/9
ضخامت 1.51000رولکیلوگرم47,2001402/12/10
ضخامت 1.251000رولکیلوگرماز
43,400

تا
49,100
1402/12/9
ضخامت 0.91000رولکیلوگرم45,0001402/12/10
ضخامت 11000رولکیلوگرم47,0001402/12/10
ضخامت 0.31000رولکیلوگرماز
58,300

تا
60,300
1402/12/9
ضخامت 0.551000رولکیلوگرم50,8001402/12/9
ضخامت 0.61000رولکیلوگرم49,7001402/12/10
ضخامت 0.41250رولکیلوگرماز
52,000

تا
53,800
1402/12/9
ضخامت 0.451250رولکیلوگرماز
49,000

تا
50,900
1402/12/9
ضخامت 0.51250رولکیلوگرم49,7001402/12/10
ضخامت 0.81250رولکیلوگرماز
43,000

تا
47,700
1402/12/9
ضخامت 1.251250رولکیلوگرم45,9001402/12/10
ضخامت 0.61250رولکیلوگرم48,7001402/12/10
ضخامت 0.551250رولکیلوگرم50,8001402/12/9
ضخامت 0.91250رولکیلوگرم45,2001402/12/10
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 1.251000رولکیلوگرم45,9001402/12/10
ضخامت 0.71000رولکیلوگرم45,8001402/12/10
ضخامت 0.81000رولکیلوگرم45,2001402/12/10
ضخامت 0.51000رولکیلوگرم49,0001402/12/9
ضخامت 0.61000رولکیلوگرم47,2001402/12/9
ضخامت 0.71250رولکیلوگرم45,1001402/12/10
ضخامت 0.51250رولکیلوگرماز
49,000

تا
52,700
1402/12/9
ضخامت 0.81250رولکیلوگرم45,2001402/12/10
ضخامت 11250رولکیلوگرم47,0001402/12/10
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.81000رولکیلوگرم43,5001402/12/9
ضخامت 0.71000رولکیلوگرم44,0001402/12/9
ضخامت 0.481000رولکیلوگرم48,0001402/12/9
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 21000رولکیلوگرماز
48,000

تا
49,800
1402/12/9
ضخامت 21250رولکیلوگرماز
48,000

تا
49,300
1402/12/9
ضخامت(mm)عرض(mm)حالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.81000رولکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 0.81250رولکیلوگرم43,0001402/12/9