لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل آهن

پروفیل ضخامت 2

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 220*106 متریکیلوگرماز
39,050

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 220*206 متریکیلوگرماز
39,050

تا
55,000
1403/4/24
ضخامت 220*206 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
ضخامت 220*406 متریکیلوگرماز
39,050

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 230*206 متریکیلوگرماز
39,050

تا
46,880
1403/4/24
ضخامت 230*306 متریکیلوگرماز
38,900

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 230*306 متریکیلوگرماز
39,380

تا
40,270
1403/4/24
ضخامت 230*506 متریکیلوگرماز
39,050

تا
46,880
1403/4/24
ضخامت 230*606 متریکیلوگرماز
39,050

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 240*406 متریکیلوگرماز
38,900

تا
45,000
1403/4/24
ضخامت 250*506 متریکیلوگرماز
39,050

تا
46,880
1403/4/24
ضخامت 25086 متریکیلوگرماز
39,200

تا
40,500
1403/4/24
ضخامت 25096 متریکیلوگرماز
39,200

تا
41,000
1403/4/23
ضخامت 260*406 متریکیلوگرماز
38,900

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 260*606 متریکیلوگرماز
39,050

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 280*806 متریکیلوگرماز
39,100

تا
46,880
1403/4/24
ضخامت 280*406 متریکیلوگرماز
38,900

تا
47,300
1403/4/24

پروفیل ضخامت 2.5

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 2.5100*1006 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,500
1403/4/24
ضخامت 2.520*406 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 2.530*506 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 2.530*606 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 2.540*406 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,880
1403/4/24
ضخامت 2.550*506 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 2.560*406 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 2.560*606 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 2.570*706 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 2.580*806 متریکیلوگرماز
39,870

تا
46,880
1403/4/24
ضخامت 2.590*906 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,750
1403/4/24
ضخامت 2.580*406 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,910
1403/4/24

پروفیل ضخامت 3

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3100*1006 متریکیلوگرماز
38,490

تا
40,700
1403/4/24
ضخامت 3120*1206 متریکیلوگرماز
38,490

تا
40,500
1403/4/24
ضخامت 3140*1406 متریکیلوگرماز
39,500

تا
40,300
1403/4/23
ضخامت 340*406 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,880
1403/4/24
ضخامت 350*506 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,880
1403/4/24
ضخامت 360*606 متریکیلوگرماز
38,490

تا
40,500
1403/4/24
ضخامت 390*906 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,880
1403/4/24
ضخامت 370*706 متریکیلوگرماز
38,490

تا
40,900
1403/4/24
ضخامت 380*406 متریکیلوگرماز
38,490

تا
44,500
1403/4/24
ضخامت 380*806 متریکیلوگرماز
38,490

تا
46,880
1403/4/24

پروفیل ضخامت 4

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 4100*1006 متریکیلوگرماز
40,500

تا
44,910
1403/4/24
ضخامت 4100*606 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,510
1403/4/24
ضخامت 4120*1206 متریکیلوگرماز
39,300

تا
44,600
1403/4/24
ضخامت 4140*1406 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,510
1403/4/24
ضخامت 450*1006 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,500
1403/4/24
ضخامت 460*606 متریکیلوگرماز
39,300

تا
44,290
1403/4/24
ضخامت 460*806 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,580
1403/4/23
ضخامت 490*906 متریکیلوگرماز
39,300

تا
44,290
1403/4/24
ضخامت 470*706 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,290
1403/4/23
ضخامت 480*406 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,290
1403/4/23
ضخامت 480*806 متریکیلوگرماز
44,510

تا
44,580
1403/4/24

پروفیل ضخامت 5

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 5100*1006 متریکیلوگرماز
42,000

تا
44,500
1403/4/24
ضخامت 5100*2006 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,580
1403/4/24
ضخامت 5120*1206 متریکیلوگرماز
42,000

تا
44,500
1403/4/24
ضخامت 5140*1406 متریکیلوگرماز
42,000

تا
44,500
1403/4/24
ضخامت 5160*1606 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,580
1403/4/24
ضخامت 5180*1806 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,500
1403/4/24
ضخامت 560*606 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,500
1403/4/24
ضخامت 560*806 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,580
1403/4/24
ضخامت 580*806 متریکیلوگرماز
42,000

تا
44,500
1403/4/24
ضخامت 580*406 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,500
1403/4/24
ضخامت 570*706 متریکیلوگرماز
42,200

تا
44,500
1403/4/24

پروفیل ضخامت 6

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 6100*1006 متریکیلوگرماز
43,000

تا
45,500
1403/4/24
ضخامت 6100*2006 متریکیلوگرماز
43,670

تا
45,500
1403/4/24
ضخامت 6140*1406 متریکیلوگرماز
40,370

تا
45,500
1403/4/24
ضخامت 6150*1506 متریکیلوگرماز
42,200

تا
45,500
1403/4/24
ضخامت 6160*1606 متریکیلوگرماز
42,200

تا
45,500
1403/4/24
ضخامت 6180*1806 متریکیلوگرماز
40,370

تا
45,500
1403/4/24
ضخامت 6200*2006 متریکیلوگرماز
40,370

تا
45,500
1403/4/24
ضخامت 6300*3006 متریکیلوگرماز
42,200

تا
45,500
1403/4/24
ضخامت 670*706 متریکیلوگرماز
42,200

تا
45,500
1403/4/24
ضخامت 680*806 متریکیلوگرماز
40,200

تا
45,500
1403/4/24

پروفیل ضخامت 8

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 8100*1006 متریکیلوگرماز
45,000

تا
47,200
1403/4/24
ضخامت 8140*1406 متریکیلوگرماز
43,890

تا
47,200
1403/4/24
ضخامت 8150*2506 متریکیلوگرماز
40,370

تا
46,500
1403/4/24
ضخامت 8160*1606 متریکیلوگرماز
44,850

تا
47,200
1403/4/21
ضخامت 8180*1806 متریکیلوگرماز
44,850

تا
47,200
1403/4/24
ضخامت 8200*2006 متریکیلوگرماز
43,890

تا
47,200
1403/4/24
ضخامت 8300*3006 متریکیلوگرماز
45,000

تا
47,200
1403/4/24
ضخامت 880*806 متریکیلوگرماز
45,000

تا
47,200
1403/4/24

پروفیل ضخامت 10

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 10140*1406 متریکیلوگرماز
43,890

تا
48,500
1403/4/24
ضخامت 10160*1606 متریکیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1403/4/24
ضخامت 10180*1806 متریکیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1403/4/24
ضخامت 10200*1506 متریکیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1403/4/24
ضخامت 10200*2006 متریکیلوگرماز
43,890

تا
47,200
1403/4/24
ضخامت 1020*206 متریکیلوگرماز
46,800

تا
48,500
1403/4/24
ضخامت 10300*3006 متریکیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1403/4/24