لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل آهن

پروفیل ضخامت 2

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 220*106 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
ضخامت 220*206 متریکیلوگرماز
41,200

تا
42,500
1402/12/10
ضخامت 220*406 متریکیلوگرم41,5001402/12/10
ضخامت 230*206 متریکیلوگرماز
41,500

تا
42,000
1402/12/10
ضخامت 230*306 متریکیلوگرماز
41,200

تا
41,500
1402/12/10
ضخامت 230*506 متریکیلوگرم40,9001402/12/9
ضخامت 240*406 متریکیلوگرماز
40,600

تا
42,800
1402/12/10
ضخامت 25086 متریکیلوگرم40,9001402/12/9
ضخامت 25096 متریکیلوگرم41,2001402/12/10
ضخامت 260*606 متریکیلوگرماز
40,900

تا
42,000
1402/12/9
ضخامت 280*806 متریکیلوگرم40,9001402/12/9
ضخامت 280*406 متریکیلوگرماز
41,400

تا
41,700
1402/12/10

پروفیل ضخامت 2.5

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 2.5100*1006 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
ضخامت 2.520*106 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
ضخامت 2.520*406 متریکیلوگرماز
40,500

تا
42,000
1402/12/10
ضخامت 2.530*506 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
ضخامت 2.530*606 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
ضخامت 2.540*406 متریکیلوگرماز
40,500

تا
42,000
1402/12/10
ضخامت 2.550*506 متریکیلوگرماز
41,500

تا
42,000
1402/12/10
ضخامت 2.560*406 متریکیلوگرماز
41,800

تا
42,000
1402/12/10
ضخامت 2.560*606 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
ضخامت 2.580*406 متریکیلوگرماز
39,700

تا
42,000
1402/12/10
ضخامت 2.590*906 متریکیلوگرماز
40,900

تا
42,000
1402/12/10
ضخامت 2.580*806 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
ضخامت 2.570*706 متریکیلوگرماز
39,700

تا
42,000
1402/12/10

پروفیل ضخامت 3

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3100*1006 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
ضخامت 3120*1206 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
ضخامت 350*506 متریکیلوگرماز
40,700

تا
43,000
1402/12/9
ضخامت 360*606 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
ضخامت 380*806 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
ضخامت 390*906 متریکیلوگرماز
41,800

تا
42,700
1402/12/10
ضخامت 370*706 متریکیلوگرم43,5001402/12/10

پروفیل ضخامت 4

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 4100*1006 متریکیلوگرماز
40,500

تا
47,500
1402/12/10
ضخامت 4100*606 متریکیلوگرماز
40,700

تا
46,500
1402/12/9
ضخامت 4120*1206 متریکیلوگرم47,5001402/12/10
ضخامت 4140*1406 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
ضخامت 450*1006 متریکیلوگرماز
40,700

تا
46,500
1402/12/9
ضخامت 450*506 متریکیلوگرم46,5001402/12/10
ضخامت 460*606 متریکیلوگرم46,5001402/12/10
ضخامت 460*806 متریکیلوگرم40,7001402/12/9
ضخامت 480*406 متریکیلوگرم46,5001402/12/10
ضخامت 490*906 متریکیلوگرم46,5001402/12/10
ضخامت 470*706 متریکیلوگرم46,5001402/12/10
ضخامت 480*806 متریکیلوگرم46,5001402/12/10

پروفیل ضخامت 5

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 5100*1006 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 5100*2006 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 5120*1206 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 5140*1406 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 5160*1606 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 5180*1806 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 560*606 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 560*806 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 580*406 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 580*806 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 570*706 متریکیلوگرم43,0001402/12/9

پروفیل ضخامت 6

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 6100*1006 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 6140*1406 متریکیلوگرم40,0001402/12/10
ضخامت 6150*1506 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 6160*1606 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 6180*1806 متریکیلوگرم40,0001402/12/10
ضخامت 6200*2006 متریکیلوگرم40,0001402/12/10
ضخامت 690*906 متریکیلوگرماز
46,500

تا
47,500
1402/12/9
ضخامت 670*706 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 680*806 متریکیلوگرم43,0001402/12/9

پروفیل ضخامت 8

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 8100*1006 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 8140*14012 متریکیلوگرم48,5001402/12/9
ضخامت 8140*1406 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 8150*1506 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 8150*2506 متریکیلوگرم40,0001402/12/10
ضخامت 8160*1606 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 8180*1806 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 8200*2006 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 8300*3006 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 880*806 متریکیلوگرم43,0001402/12/9

پروفیل ضخامت 10

ضخامتسایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 10140*1406 متریکیلوگرماز
43,000

تا
48,500
1402/12/9
ضخامت 10160*1606 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 10180*1806 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 10200*1506 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 10200*2006 متریکیلوگرم43,0001402/12/9
ضخامت 10300*3006 متریکیلوگرم43,0001402/12/9