لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله استیل

سایزردهآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10 اینچرده 103046 متریکیلوگرم314,4001403/3/5
1.21 اینچرده 803046 متریکیلوگرم286,0001403/3/5
1.21 اینچرده 103046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
1.21 اینچرده 403046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
1.22 اینچرده 103046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
1.22 اینچرده 403046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
1.2 اینچرده 403046 متریکیلوگرم261,0001403/3/5
1.2 اینچرده 803046 متریکیلوگرم291,0001403/3/5
1.2 اینچرده 103046 متریکیلوگرم261,0001403/3/5
12 اینچرده 103046 متریکیلوگرم347,2501403/3/5
1.41 اینچرده 103046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
1.41 اینچرده 403046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
1.41 اینچرده 803046 متریکیلوگرم286,0001403/3/5
1 اینچرده 803046 متریکیلوگرم286,0001403/3/5
1 اینچرده 103046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
1 اینچرده 403046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
2 اینچرده 103046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
2 اینچرده 803046 متریکیلوگرم286,0001403/3/5
2 اینچرده 403046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
3 اینچرده 403046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
3.4 اینچرده 403046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
4 اینچرده 803046 متریکیلوگرم286,0001403/3/5
3.4 اینچرده 103046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
4 اینچرده 103046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
5 اینچرده 803046 متریکیلوگرم301,0701403/3/5
3.4 اینچرده 803046 متریکیلوگرم286,0001403/3/5
8 اینچرده 103046 متریکیلوگرم303,2001403/3/5
6 اینچرده 403046 متریکیلوگرم281,5501403/3/5
4 اینچرده 403046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
5 اینچرده 403046 متریکیلوگرم271,0001403/3/5
3 اینچرده 803046 متریکیلوگرم286,0001403/3/5
3 اینچرده 103046 متریکیلوگرم256,0001403/3/5
6 اینچرده 103046 متریکیلوگرم281,5501403/3/5
سایزردهآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10 اینچرده 103166 متریکیلوگرم437,0501403/3/5
11.2 اینچرده 103166 متریکیلوگرم366,0001403/3/5
1.2 اینچرده 103166 متریکیلوگرم366,0001403/3/5
1.2 اینچرده 803166 متریکیلوگرم401,1701403/3/5
1.2 اینچرده 403166 متریکیلوگرم366,0001403/3/5
12 اینچرده 103166 متریکیلوگرم451,8801403/3/5
1.41 اینچرده 103166 متریکیلوگرم366,0001403/3/5
16 اینچرده 103166 متریکیلوگرم490,1701403/3/5
1 اینچرده 803166 متریکیلوگرم401,1701403/3/5
1 اینچرده 403166 متریکیلوگرم366,0001403/3/5
1 اینچرده 103166 متریکیلوگرم366,0001403/3/5
21.2 اینچرده 403166 متریکیلوگرم366,0001403/3/5
2 اینچرده 403166 متریکیلوگرم366,0001403/3/5
2 اینچرده 103166 متریکیلوگرم366,0001403/3/5
6 اینچرده 103166 متریکیلوگرم406,3501403/3/5
3 اینچرده 803166 متریکیلوگرم401,1701403/3/5
8 اینچرده 403166 متریکیلوگرم411,7001403/3/5
4 اینچرده 103166 متریکیلوگرم366,0001403/3/5
6 اینچرده 403166 متریکیلوگرم406,3501403/3/5
8 اینچرده 103166 متریکیلوگرم411,7001403/3/5
3 اینچرده 103166 متریکیلوگرم366,0001403/3/5
3.4 اینچرده 403166 متریکیلوگرم366,0001403/3/5

لوله استیل 1.4841

سایزردهآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
5 اینچرده 101.48416 متریکیلوگرم835,0001403/3/5
4 اینچرده 101.48416 متریکیلوگرم805,0001403/3/5
3 اینچرده 101.48416 متریکیلوگرم805,0001403/3/5
2 اینچرده 101.48416 متریکیلوگرم805,0001403/3/5
1 اینچرده 101.48416 متریکیلوگرم805,0001403/3/5