لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله استیل

سایزردهآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10 اینچرده 103046 متریکیلوگرم308,4001402/12/2
1.21 اینچرده 803046 متریکیلوگرم280,0001402/12/2
1.21 اینچرده 103046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
1.21 اینچرده 403046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
1.22 اینچرده 103046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
1.22 اینچرده 403046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
1.2 اینچرده 403046 متریکیلوگرم255,0001402/12/2
1.2 اینچرده 803046 متریکیلوگرم285,0001402/12/2
1.2 اینچرده 103046 متریکیلوگرم255,0001402/12/2
12 اینچرده 103046 متریکیلوگرم341,3001402/12/2
1.41 اینچرده 103046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
1.41 اینچرده 403046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
1.41 اینچرده 803046 متریکیلوگرم280,0001402/12/2
1 اینچرده 803046 متریکیلوگرم280,0001402/12/2
1 اینچرده 103046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
1 اینچرده 403046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
2 اینچرده 103046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
2 اینچرده 803046 متریکیلوگرم280,0001402/12/2
2 اینچرده 403046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
3 اینچرده 403046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
3.4 اینچرده 403046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
4 اینچرده 803046 متریکیلوگرم280,0001402/12/2
3.4 اینچرده 103046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
4 اینچرده 103046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
5 اینچرده 803046 متریکیلوگرم295,1001402/12/2
3.4 اینچرده 803046 متریکیلوگرم280,0001402/12/2
8 اینچرده 103046 متریکیلوگرم297,2001402/12/2
6 اینچرده 403046 متریکیلوگرم275,6001402/12/2
4 اینچرده 403046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
5 اینچرده 403046 متریکیلوگرم265,0001402/12/2
3 اینچرده 803046 متریکیلوگرم280,0001402/12/2
3 اینچرده 103046 متریکیلوگرم250,0001402/12/2
6 اینچرده 103046 متریکیلوگرم275,6001402/12/2
سایزردهآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10 اینچرده 103166 متریکیلوگرم408,2001402/12/2
11.2 اینچرده 103166 متریکیلوگرم357,1001402/12/2
1.2 اینچرده 103166 متریکیلوگرم357,1001402/12/2
1.2 اینچرده 803166 متریکیلوگرم382,3001402/12/2
1.2 اینچرده 403166 متریکیلوگرم357,1001402/12/2
12 اینچرده 103166 متریکیلوگرم423,0001402/12/2
1.41 اینچرده 103166 متریکیلوگرم357,1001402/12/2
16 اینچرده 103166 متریکیلوگرم461,3001402/12/2
1 اینچرده 803166 متریکیلوگرم382,3001402/12/2
1 اینچرده 403166 متریکیلوگرم357,1001402/12/2
1 اینچرده 103166 متریکیلوگرم357,1001402/12/2
21.2 اینچرده 403166 متریکیلوگرم357,1001402/12/2
2 اینچرده 403166 متریکیلوگرم357,1001402/12/2
2 اینچرده 103166 متریکیلوگرم357,1001402/12/2
6 اینچرده 103166 متریکیلوگرم387,5001402/12/2
3 اینچرده 803166 متریکیلوگرم382,3001402/12/2
8 اینچرده 403166 متریکیلوگرم392,8001402/12/2
4 اینچرده 103166 متریکیلوگرم357,1001402/12/2
6 اینچرده 403166 متریکیلوگرم387,5001402/12/2
8 اینچرده 103166 متریکیلوگرم392,8001402/12/2
3 اینچرده 103166 متریکیلوگرم357,1001402/12/2
3.4 اینچرده 403166 متریکیلوگرم357,1001402/12/2

لوله استیل 1.4841

سایزردهآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
5 اینچرده 101.48416 متریکیلوگرم655,0001402/12/2
4 اینچرده 101.48416 متریکیلوگرم625,0001402/12/2
3 اینچرده 101.48416 متریکیلوگرم625,0001402/12/2
2 اینچرده 101.48416 متریکیلوگرم625,0001402/12/2
1 اینچرده 101.48416 متریکیلوگرم625,0001402/12/2