لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل سبک (مبلی)

پروفیل سبک 0.7

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*20ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرماز
54,780

تا
55,000
1403/5/2
10*25ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرماز
54,780

تا
55,780
1403/4/20
20*20ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
20*40ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
30*20ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
30*30ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
40*40ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
40*80ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
50*30ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
60*30ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
60*60ضخامت 0.7 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2

پروفیل سبک 0.9

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20*40ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
30*20ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
30*30ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
40*40ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
40*80ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
50*30ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
60*30ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
60*60ضخامت 0.9 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2

پروفیل سبک 1

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*10ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
53,160

تا
54,920
1403/4/23
10*20ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
10*25ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
10*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
16*16ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
20*20ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
20*40ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
20*50ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
20*60ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
25*25ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
30*20ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
30*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
30*40ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
40*40ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
40*80ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
50*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
55,000
1403/5/2
60*30ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
60*40ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/23
60*60ضخامت 1 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2

پروفیل سبک 1.25

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*20ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
20*20ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
20*40ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
40*40ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
50*30ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
60*30ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
60*60ضخامت 1.25 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2

پروفیل سبک 1.5

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10*10ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
10*20ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/31
10*25ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/31
20*20ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/31
20*40ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/31
20*50ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/31
20*60ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/31
25*25ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/31
30*20ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/31
30*30ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/31
30*40ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/31
40*40ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/31
50*30ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
55,000
1403/5/2
60*30ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2
60*40ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرماز
52,940

تا
54,700
1403/4/31
60*60ضخامت 1.5 میلی متر6 متریکیلوگرم55,0001403/5/2

پروفیل سبک 2

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*80ضخامت 2 میلی متر6 متریکیلوگرماز
40,300

تا
40,500
1403/5/2