لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق ضد سایش

ورق ضد سایش ضخامت 3

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسشیتکیلوگرم146,8001402/12/3
450هاردوکسفابریککیلوگرم144,6001402/12/3
500هاردوکسفابریککیلوگرم146,8001402/12/3

ورق ضد سایش ضخامت 4

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسشیتکیلوگرم147,7001402/12/3
450هاردوکسفابریککیلوگرم179,9001402/12/3
500هاردوکسفابریککیلوگرم179,9001402/12/3

ورق ضد سایش ضخامت 5

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم151,0001402/12/3
450هاردوکسفابریککیلوگرم165,7001402/12/3
500هاردوکسفابریککیلوگرم165,7001402/12/3

ورق ضد سایش ضخامت 6

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم143,4001402/12/3
450هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3
500هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3

ورق ضد سایش ضخامت 8

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم141,1001402/12/3
450هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3
500هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3

ورق ضد سایش ضخامت 10

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم139,1001402/12/3
450هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3
500هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3
6000*2000چینشیتکیلوگرم144,7001402/11/30

ورق ضد سایش ضخامت 12

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسشیتکیلوگرم140,3001402/12/3
450هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3
500هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3
6000*2000چینشیتکیلوگرم146,8001402/11/30

ورق ضد سایش ضخامت 15

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم139,2001402/12/3
450هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3
500هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3
6000*2000چینشیتکیلوگرم146,8001402/11/30

ورق ضد سایش ضخامت 20

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم139,1001402/12/3
450هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3
500هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3

ورق ضد سایش ضخامت 25

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم137,9001402/12/3
450هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3
500هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3
6000*2000چینشیتکیلوگرم146,8001402/11/30

ورق ضد سایش ضخامت 30

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم138,1001402/12/3
450هاردوکسشیتکیلوگرم161,3001402/12/3
500هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3

ورق ضد سایش ضخامت 35

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
450هاردوکسشیتکیلوگرم161,3001402/12/3
500هاردوکسشیتکیلوگرم161,3001402/12/3

ورق ضد سایش ضخامت 40

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
450هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3
500هاردوکسفابریککیلوگرم161,3001402/12/3