لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق ضد سایش

ورق ضد سایش ضخامت 3

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسشیتکیلوگرم185,0001403/4/24
450هاردوکسفابریککیلوگرم185,0001403/4/24
500هاردوکسفابریککیلوگرم185,0001403/4/24

ورق ضد سایش ضخامت 4

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسشیتکیلوگرم163,0001403/4/24
450هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/23
500هاردوکسفابریککیلوگرم187,0001403/4/23

ورق ضد سایش ضخامت 5

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/24
450هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/23
500هاردوکسفابریککیلوگرم187,0001403/4/23

ورق ضد سایش ضخامت 6

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/24
450هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/23
500هاردوکسفابریککیلوگرم187,0001403/4/23

ورق ضد سایش ضخامت 8

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/24
450هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/23
500هاردوکسفابریککیلوگرم180,0001403/4/23
6000*2000روسشیتکیلوگرم68,2001403/4/23

ورق ضد سایش ضخامت 10

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/24
450هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/23
500هاردوکسفابریککیلوگرم180,0001403/4/23
6000*2000روسشیتکیلوگرم68,2001403/4/23

ورق ضد سایش ضخامت 12

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسشیتکیلوگرم163,0001403/4/24
450هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/23
500هاردوکسفابریککیلوگرم180,0001403/4/23
6000*1500چینشیتکیلوگرم70,0701403/4/24
6000*2000روسشیتکیلوگرم68,2001403/4/23

ورق ضد سایش ضخامت 15

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/24
450هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/23
500هاردوکسفابریککیلوگرم180,0001403/4/23
6000*1500چینشیتکیلوگرم70,0701403/4/24
6000*2000روسشیتکیلوگرم68,2001403/4/23

ورق ضد سایش ضخامت 20

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/24
450هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/23
500هاردوکسفابریککیلوگرم180,0001403/4/23
6000*2000روسشیتکیلوگرم68,2001403/4/23

ورق ضد سایش ضخامت 25

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/23
450هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/23
500هاردوکسفابریککیلوگرم180,0001403/4/23
6000*1200اکسین اهوازشیتکیلوگرم67,9801403/4/24
6000*1500چینشیتکیلوگرم70,0701403/4/24
6000*2000روسشیتکیلوگرم68,2001403/4/23

ورق ضد سایش ضخامت 30

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
400هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/23
450هاردوکسشیتکیلوگرم163,0001403/4/23
500هاردوکسفابریککیلوگرم180,0001403/4/23
6000*2000روسشیتکیلوگرم68,2001403/4/20

ورق ضد سایش ضخامت 35

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
450هاردوکسشیتکیلوگرم163,0001403/4/23
500هاردوکسشیتکیلوگرم180,0001403/4/23

ورق ضد سایش ضخامت 40

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
450هاردوکسفابریککیلوگرم163,0001403/4/23
500هاردوکسفابریککیلوگرم180,0001403/4/23

ورق ضد سایش ضخامت 60

ابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
6000*2000روسشیتکیلوگرم68,2001403/4/24