لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آلومینیوم آجدار

ورق آلومینیوم آجدار نورد اراک

آلیاژضخامت (میل)حالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم212,3001403/2/5
-ضخامت 1.5شیت1000*2000کیلوگرم211,2001403/2/5
-ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرم215,6001403/2/5
-ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم212,3001403/2/5
-ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم211,2001403/2/5
-ضخامت 5شیت1000*2000کیلوگرم217,8001403/2/5
3105ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم235,8001403/2/5
3105ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم236,8201403/2/5
3105ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرم236,8201403/2/5
3105ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم235,8001403/2/5
3105ضخامت 1.5شیت1000*2000کیلوگرم235,8001403/2/5
3105ضخامت 5شیت1000*2000کیلوگرم236,8201403/2/5
3105ضخامت 2.5شیت1000*2000کیلوگرم235,8001403/2/5
3105ضخامت 1.5شیت1200*2500کیلوگرم235,8001403/2/5
3105ضخامت 3شیت1200*2500کیلوگرم236,8201403/2/5
3105ضخامت 2.5شیت1200*2500کیلوگرم235,8001403/2/5
3105ضخامت 2شیت1200*2500کیلوگرم235,8001403/2/5
3105ضخامت 1شیت1200*2500کیلوگرم235,8001403/2/5

ورق آلومینیوم آجدار پارس

آلیاژضخامت (میل)حالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم206,8001403/2/5
-ضخامت 1.5شیت1000*2000کیلوگرم206,8001403/2/5
-ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم210,1001403/2/5
-ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم210,1001403/2/5
1050ضخامت 2.5شیت1000*2000کیلوگرم240,0001403/2/5
1050ضخامت 1.5شیت1000*2000کیلوگرم240,0001403/2/5
1050ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم240,0001403/2/5
1050ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم240,0001403/2/5
1050ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم240,0001403/2/5

ورق آلومینیوم آجدار آلومان کار

آلیاژضخامت (میل)حالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-ضخامت 5شیت1000*2000کیلوگرم213,4001403/2/5
-ضخامت 1.5شیت1000*2000کیلوگرم206,8001403/2/5
-ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم206,8001403/2/5
-ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم210,1001403/2/5
-ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرم213,4001403/2/5
1050ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم240,0001403/2/5
1050ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم240,0001403/2/5
1050ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم240,0001403/2/5