لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آلومینیوم آجدار

ورق آلومینیوم آجدار نورد اراک

آلیاژضخامت (میل)حالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
3105ضخامت 2.5شیت1000*2000کیلوگرم205,8001402/12/9
3105ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم205,8001402/12/9
3105ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم206,8001402/12/9
3105ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم205,8001402/12/9
3105ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرم206,8001402/12/9
3105ضخامت 1.5شیت1000*2000کیلوگرم205,8001402/12/9
3105ضخامت 5شیت1000*2000کیلوگرم206,8001402/12/9
3105ضخامت 1شیت1200*2500کیلوگرم205,8001402/12/9
3105ضخامت 2.5شیت1200*2500کیلوگرم205,8001402/12/9
3105ضخامت 1.5شیت1200*2500کیلوگرم205,8001402/12/9
3105ضخامت 2شیت1200*2500کیلوگرم205,8001402/12/9
3105ضخامت 3شیت1200*2500کیلوگرم206,8001402/12/9

ورق آلومینیوم آجدار پارس

آلیاژضخامت (میل)حالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1050ضخامت 2.5شیت1000*2000کیلوگرم205,0001402/12/9
1050ضخامت 1.5شیت1000*2000کیلوگرم205,0001402/12/9
1050ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم205,0001402/12/9
1050ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم205,0001402/12/9
1050ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم205,0001402/12/9

ورق آلومینیوم آجدار آلومان کار

آلیاژضخامت (میل)حالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1050ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم205,0001402/12/9
1050ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم205,0001402/12/9
1050ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم205,0001402/12/9