لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله API

لوله API سایز 1.2

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 2.8سپنتا6 متریکیلوگرم578,7001402/12/9
ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم45,6001402/12/9
ضخامت 2.8سپاهان6 متریکیلوگرم567,7001402/12/9

لوله API سایز 3.4

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 2.9اصفهان6 متریکیلوگرم45,6001402/12/9
ضخامت 2.8سپنتا6 متریکیلوگرم567,7001402/12/9
ضخامت 2.9سپاهان6 متریکیلوگرم515,0001402/12/9

لوله API سایز 1

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم659,2001402/12/9
ضخامت 3.3اصفهان6 متریکیلوگرم45,6001402/12/9
ضخامت 3.2سپاهان6 متریکیلوگرم721,0001402/12/9

لوله API سایز 11.4

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم813,7001402/12/9
ضخامت 3.2سپنتا6 متریکیلوگرم982,6001402/12/9
-اصفهان6 متریکیلوگرم839,5001402/12/9
ضخامت 3.7سپاهان6 متریکیلوگرم1,112,4001402/12/9
ضخامت 3.6اصفهان6 متریکیلوگرم45,6001402/12/9

لوله API سایز 11.2

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3.2سپنتا6 متریکیلوگرم1,146,4001402/12/9
ضخامت 3.7اصفهان6 متریکیلوگرم45,6001402/12/9
ضخامت 3.5اصفهان6 متریکیلوگرم1,133,0001402/12/9

لوله API 2

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم1,473,9001402/12/9
ضخامت 2.9اصفهان6 متریکیلوگرم45,6001402/12/9
ضخامت 3.9سپاهان6 متریکیلوگرم1,692,3001402/12/9
ضخامت 3.5اصفهان6 متریکیلوگرم1,359,6001402/12/9

لوله API 3

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم2,060,0001402/12/9

لوله API 4

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 4سپنتا6 متریکیلوگرم3,141,5001402/12/9
ضخامت 4سپاهان6 متریکیلوگرم3,275,4001402/12/9

لوله API 6

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم1,910,7001402/12/9