لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله API

لوله API سایز 1.2

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 2.8سپنتا6 متریکیلوگرم656,3201403/4/24
ضخامت 2.8سپاهان6 متریکیلوگرم643,9401403/4/24
ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم45,5801403/4/24

لوله API سایز 3.4

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/4/23
ضخامت 2.9اصفهان6 متریکیلوگرم45,5801403/4/24
ضخامت 2.8سپنتا6 متریکیلوگرم643,9401403/4/24
ضخامت 2.9سپاهان6 متریکیلوگرم584,1301403/4/24

لوله API سایز 1

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3.3اصفهان6 متریکیلوگرم45,5801403/4/24
ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم659,2001403/4/24
ضخامت 3.2سپاهان6 متریکیلوگرم817,7801403/4/24
-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/4/23

لوله API سایز 11.4

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-اصفهان6 متریکیلوگرم839,4501403/4/24
ضخامت 3.7سپاهان6 متریکیلوگرم1,261,7101403/4/24
ضخامت 3.2سپنتا6 متریکیلوگرم1,114,5101403/4/24
-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/4/23
ضخامت 3.6اصفهان6 متریکیلوگرم45,5801403/4/24
ضخامت 2.8اصفهان6 متریکیلوگرم813,7001403/4/24

لوله API سایز 11.2

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3.7اصفهان6 متریکیلوگرم45,5801403/4/24
ضخامت 3.5اصفهان6 متریکیلوگرم1,133,0001403/4/24
ضخامت 3.2سپنتا6 متریکیلوگرم1,300,2601403/4/24
-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/4/23

لوله API 2

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/4/23
ضخامت 3.5اصفهان6 متریکیلوگرم1,359,6001403/4/24
ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم1,671,7701403/4/24
ضخامت 3.9سپاهان6 متریکیلوگرم1,919,4401403/4/24
ضخامت 2.9اصفهان6 متریکیلوگرم45,5801403/4/24

لوله API 21.2

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/4/23

لوله API 3

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/4/23
ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم2,336,5001403/4/24

لوله API 4

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 4سپاهان6 متریکیلوگرم3,715,0401403/4/24
ضخامت 4سپنتا6 متریکیلوگرم3,563,1701403/4/24
-سپاهان-کیلوگرم25,2001403/4/23

لوله API 6

ضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 3.5سپنتا6 متریکیلوگرم2,167,1101403/4/24