لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله تست آب

لوله تست آب کالوپ

نوع درزسایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
درز مستقیم10 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم43,8001402/12/9
درز مستقیم12 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم43,7001402/12/9
درز اسپیرال20 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم43,8001402/12/9
درز مستقیم6 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم43,8001402/12/9
درز مستقیم8 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم43,6001402/12/8
درز اسپیرال28 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم43,8001402/12/9
درز اسپیرال36 اینچضخامت 812 متریکیلوگرم43,7001402/12/8
درز اسپیرال24 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم43,8001402/12/9
درز اسپیرال18 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم43,8001402/12/9
درز اسپیرال14 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم43,7001402/12/9
درز اسپیرال30 اینچضخامت 812 متریکیلوگرم43,8001402/12/9
درز اسپیرال16 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم43,8001402/12/9
درز اسپیرال32 اینچضخامت 812 متریکیلوگرم43,7001402/12/8

لوله تست آب صابری

نوع درزسایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
درز مستقیم11.2 اینچضخامت 36 متریکیلوگرم44,0001402/12/9