لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله تست آب

لوله تست آب کالوپ

نوع درزسایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
درز مستقیم10 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم45,2501403/4/3
درز مستقیم12 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم45,1501403/4/3
درز اسپیرال24 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم45,2501403/4/3
درز اسپیرال28 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم45,2501403/4/3
درز اسپیرال36 اینچضخامت 812 متریکیلوگرم45,1501403/4/3
درز مستقیم6 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم45,2501403/4/3
درز اسپیرال32 اینچضخامت 812 متریکیلوگرم45,1501403/4/3
درز اسپیرال30 اینچضخامت 812 متریکیلوگرم45,2501403/4/3
درز اسپیرال20 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم45,2501403/4/3
درز اسپیرال14 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم45,1501403/4/3
درز اسپیرال18 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم45,2501403/4/3
درز اسپیرال16 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم45,2501403/4/3
درز مستقیم8 اینچضخامت 612 متریکیلوگرم45,0501403/4/3

لوله تست آب سپاهان

نوع درزسایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1.2 اینچضخامت 66 متریکیلوگرم26,8701403/4/4
-4 اینچضخامت 4.46 متریکیلوگرماز
49,280

تا
50,380
1403/4/4
-5 اینچضخامت 4.46 متریکیلوگرماز
49,280

تا
50,380
1403/4/4
-6 اینچضخامت 4.86 متریکیلوگرماز
49,280

تا
50,380
1403/4/4
-8 اینچضخامت 4.86 متریکیلوگرماز
49,280

تا
50,380
1403/4/4

لوله تست آب صابری

نوع درزسایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
درز مستقیم11.2 اینچضخامت 36 متریکیلوگرماز
41,100

تا
41,600
1403/4/4