لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 430 امروز

ورق استیل 430

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 رول 1000کیلوگرماز
105,600

تا
122,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 رول 1000کیلوگرماز
107,910

تا
122,000
1403/4/30
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 رول 1000کیلوگرماز
114,000

تا
118,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.9 رول 1000کیلوگرم118,0001403/4/30
ورق استیل 430 ضخامت 12 رول 1000کیلوگرماز
117,000

تا
121,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرماز
108,350

تا
122,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 1.2 رول 1000کیلوگرم121,0001403/4/31
ورق استیل 430 ضخامت 1.25 رول 1000کیلوگرم122,0001403/4/30
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 رول 1000کیلوگرماز
105,600

تا
118,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 رول 1000کیلوگرماز
105,600

تا
118,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 4 رول 1000کیلوگرماز
114,100

تا
122,000
1403/4/31
ورق استیل 430 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرماز
106,920

تا
118,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 2 رول 1000کیلوگرماز
108,350

تا
122,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 رول 1000کیلوگرم122,0001403/4/30
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 رول 1000کیلوگرماز
105,600

تا
118,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 15 رول 1000کیلوگرماز
117,000

تا
121,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 رول 1000کیلوگرماز
114,000

تا
122,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 شیت 1220*2440کیلوگرم118,0001403/4/31
ورق استیل 430 ضخامت 1.25 شیت 1220*2440کیلوگرم120,0001403/4/31
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 شیت 1220*2440کیلوگرماز
115,000

تا
119,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.9 رول 1250کیلوگرم118,0001403/4/30
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 رول 1250کیلوگرماز
105,600

تا
119,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 1 رول 1250کیلوگرماز
106,920

تا
118,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 رول 1250کیلوگرماز
115,000

تا
119,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 رول 1250کیلوگرماز
115,000

تا
119,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 15 رول 1250کیلوگرماز
116,000

تا
120,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 رول 1250کیلوگرماز
116,000

تا
120,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 12 رول 1250کیلوگرماز
116,000

تا
120,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 رول 1250کیلوگرم122,0001403/4/30
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 رول 1250کیلوگرماز
116,000

تا
122,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 رول 1250کیلوگرم122,0001403/4/30
ورق استیل 430 ضخامت 2 رول 1250کیلوگرماز
109,000

تا
122,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 4 رول 1250کیلوگرم122,0001403/4/30
ورق استیل 430 ضخامت 3 رول 1250کیلوگرم122,0001403/4/30
ورق استیل 430 ضخامت 1.25 رول 1250کیلوگرم122,0001403/4/30
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 رول 1250کیلوگرماز
105,600

تا
122,000
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرم108,3501403/5/1
ورق استیل 430 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرم108,3501403/5/1
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 رول 1500کیلوگرم114,0001403/4/31
ورق استیل 430 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
108,350

تا
118,000
1403/5/1
ورق استیل 430 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرم118,0001403/4/31
ورق استیل 430 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرماز
109,000

تا
115,010
1403/5/2
ورق استیل 430 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
116,270

تا
118,000
1403/5/1
ورق استیل 430 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرم114,0001403/4/31
ورق استیل 430 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرم108,3501403/5/1