لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 430 امروز

ورق استیل 430

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 430 ضخامت 12 رول 1000کیلوگرم112,1001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 رول 1000کیلوگرماز
103,000

تا
103,700
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 4 رول 1000کیلوگرم109,1001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 رول 1000کیلوگرماز
101,400

تا
110,000
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 15 رول 1000کیلوگرم112,1001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 رول 1000کیلوگرم103,0001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 رول 1000کیلوگرماز
100,900

تا
101,400
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 رول 1000کیلوگرماز
101,400

تا
110,100
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 2 رول 1000کیلوگرماز
103,700

تا
105,100
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 0.9 رول 1000کیلوگرم102,5001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 رول 1000کیلوگرم104,0001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 1.25 رول 1000کیلوگرماز
103,000

تا
105,100
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرماز
103,700

تا
109,100
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 رول 1000کیلوگرماز
100,900

تا
101,400
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 رول 1000کیلوگرم101,0001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 1.2 رول 1000کیلوگرم106,1001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرماز
100,900

تا
103,800
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 شیت 1220*2440کیلوگرم110,0001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 شیت 1220*2440کیلوگرم100,9001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 1.25 شیت 1220*2440کیلوگرم106,1001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 رول 1250کیلوگرم103,0001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 12 رول 1250کیلوگرم112,1001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 1 رول 1250کیلوگرماز
103,800

تا
118,000
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 0.9 رول 1250کیلوگرم102,5001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 4 رول 1250کیلوگرم103,0001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 رول 1250کیلوگرماز
102,500

تا
110,000
1402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 رول 1250کیلوگرماز
102,500

تا
110,100
1402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 2 رول 1250کیلوگرم105,1001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 3 رول 1250کیلوگرم103,0001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 1.25 رول 1250کیلوگرم103,0001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 رول 1250کیلوگرماز
101,400

تا
110,000
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 15 رول 1250کیلوگرم112,1001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 رول 1250کیلوگرم100,9001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 رول 1250کیلوگرم103,0001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 رول 1250کیلوگرم110,1001402/12/2
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 رول 1250کیلوگرماز
101,400

تا
110,100
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
103,700

تا
109,100
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرم109,1001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرم103,7001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرم103,7001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرم105,1001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
109,100

تا
109,800
1402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 رول 1500کیلوگرم105,1001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرم109,1001402/12/3
ورق استیل 430 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرم103,7001402/12/3