لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تیرآهن

نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEذوب آهن اصفهان12شاخه/کیلوگرماز
38,000

تا
5,559,000
1402/12/3
IPEذوب آهن اصفهان14شاخه/کیلوگرماز
30,200

تا
4,796,000
1402/12/3
IPEذوب آهن اصفهان16شاخه/کیلوگرماز
31,000

تا
6,000,000
1402/12/3
IPEذوب آهن اصفهان18شاخه/کیلوگرماز
28,200

تا
6,450,000
1402/12/3
IPEذوب آهن اصفهان20شاخه/کیلوگرماز
37,000

تا
9,650,000
1402/12/3
IPEذوب آهن اصفهان22شاخه/کیلوگرماز
37,000

تا
11,990,000
1402/12/3
IPEذوب آهن اصفهان24شاخه/کیلوگرماز
33,000

تا
12,150,000
1402/12/3
IPEذوب آهن اصفهان27شاخه/کیلوگرماز
31,000

تا
13,550,000
1402/12/3
IPEذوب آهن اصفهان30شاخه/کیلوگرماز
31,900

تا
17,767,000
1402/12/3
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEکرمانشاه14شاخه/کیلوگرماز
3,399,000

تا
3,708,000
1402/12/2
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEفولاد البرز ایرانیان14شاخه/کیلوگرم4,142,0001402/12/3
IPEفولاد البرز ایرانیان16شاخه/کیلوگرم5,232,0001402/12/3
IPEفولاد البرز ایرانیان18شاخه/کیلوگرم6,322,0001402/12/3
IPEفولاد البرز ایرانیان20شاخه/کیلوگرم8,284,0001402/12/3
IPEفولاد البرز ایرانیان24شاخه/کیلوگرم11,990,0001402/12/3
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEظفر بناب14شاخه/کیلوگرماز
26,800

تا
3,708,000
1402/12/2
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEفولاد یزد14شاخه/کیلوگرم4,142,0001402/12/3
IPEفولاد یزد16شاخه/کیلوگرم5,232,0001402/12/3
IPEفولاد یزد18شاخه/کیلوگرم6,322,0001402/12/3
IPEفولاد یزد20شاخه/کیلوگرم7,957,0001402/12/3
IPEفولاد یزد22شاخه/کیلوگرم9,810,0001402/12/3
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEصنعت ماهان14شاخه/کیلوگرماز
2,970,000

تا
3,433,500
1402/12/3
IPEصنعت ماهان16شاخه/کیلوگرم4,850,5001402/12/3