لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تیرآهن

نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEذوب آهن اصفهان12شاخه/کیلوگرماز
27,200

تا
4,125,000
1403/5/2
IPEذوب آهن اصفهان14شاخه/کیلوگرماز
27,300

تا
5,005,000
1403/5/2
IPEذوب آهن اصفهان16شاخه/کیلوگرماز
27,500

تا
5,698,000
1403/5/2
IPEذوب آهن اصفهان18شاخه/کیلوگرماز
26,900

تا
6,700,000
1403/5/2
IPEذوب آهن اصفهان20شاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
8,500,000
1403/5/2
IPEذوب آهن اصفهان22شاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
10,560,000
1403/5/2
IPEذوب آهن اصفهان24شاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
10,850,000
1403/5/2
IPEذوب آهن اصفهان27شاخه/کیلوگرماز
26,600

تا
12,750,000
1403/5/2
IPEذوب آهن اصفهان30شاخه/کیلوگرماز
28,000

تا
17,380,000
1403/5/2
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEکرمانشاه14شاخه/کیلوگرماز
29,480

تا
3,750,000
1403/5/2
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEفولاد البرز ایرانیان14شاخه/کیلوگرماز
28,700

تا
4,642,000
1403/5/2
IPEفولاد البرز ایرانیان16شاخه/کیلوگرماز
28,700

تا
5,742,000
1403/5/2
IPEفولاد البرز ایرانیان18شاخه/کیلوگرماز
28,700

تا
6,842,000
1403/5/2
IPEفولاد البرز ایرانیان20شاخه/کیلوگرماز
26,400

تا
8,965,000
1403/5/2
IPEفولاد البرز ایرانیان22شاخه/کیلوگرماز
29,150

تا
9,320,000
1403/5/2
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEظفر بناب14شاخه/کیلوگرماز
25,000

تا
4,000,000
1403/5/2
IPEظفر بناب16شاخه/کیلوگرماز
28,770

تا
5,000,000
1403/5/2
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEفولاد یزد14شاخه/کیلوگرماز
28,600

تا
4,455,000
1403/5/2
IPEفولاد یزد16شاخه/کیلوگرماز
28,600

تا
5,555,000
1403/5/2
IPEفولاد یزد18شاخه/کیلوگرماز
28,600

تا
6,710,000
1403/5/2
IPEفولاد یزد20شاخه/کیلوگرماز
30,400

تا
8,250,000
1403/5/2
IPEفولاد یزد22شاخه/کیلوگرماز
29,100

تا
9,955,000
1403/5/2
IPEفولاد یزد24شاخه/کیلوگرماز
28,900

تا
10,440,000
1403/5/2
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEصنعت ماهان14شاخه/کیلوگرماز
2,970,000

تا
5,500,000
1403/5/2
IPEصنعت ماهان16شاخه/کیلوگرماز
55,000

تا
5,500,000
1403/5/2
IPEصنعت ماهان18شاخه/کیلوگرماز
5,550,000

تا
6,600,000
1403/5/2