لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت تیرآهن

نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEذوب آهن اصفهان12شاخه/کیلوگرماز
27,200

تا
5,613,500
1402/12/14
IPEذوب آهن اصفهان14شاخه/کیلوگرماز
27,300

تا
5,722,500
1402/12/14
IPEذوب آهن اصفهان16شاخه/کیلوگرماز
27,500

تا
6,200,000
1402/12/14
IPEذوب آهن اصفهان18شاخه/کیلوگرماز
26,900

تا
7,070,000
1402/12/14
IPEذوب آهن اصفهان20شاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
10,600,000
1402/12/14
IPEذوب آهن اصفهان22شاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
12,698,500
1402/12/14
IPEذوب آهن اصفهان24شاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
12,200,000
1402/12/14
IPEذوب آهن اصفهان27شاخه/کیلوگرماز
26,600

تا
14,100,000
1402/12/14
IPEذوب آهن اصفهان30شاخه/کیلوگرماز
28,000

تا
17,494,500
1402/12/14
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEکرمانشاه14شاخه/کیلوگرم3,500,0001402/12/14
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEفولاد البرز ایرانیان14شاخه/کیلوگرماز
28,000

تا
4,578,000
1402/12/14
IPEفولاد البرز ایرانیان16شاخه/کیلوگرماز
28,000

تا
5,668,000
1402/12/14
IPEفولاد البرز ایرانیان18شاخه/کیلوگرماز
26,100

تا
6,758,000
1402/12/14
IPEفولاد البرز ایرانیان20شاخه/کیلوگرماز
26,400

تا
8,720,000
1402/12/14
IPEفولاد البرز ایرانیان22شاخه/کیلوگرماز
30,000

تا
9,999,900
1402/12/14
IPEفولاد البرز ایرانیان24شاخه/کیلوگرماز
29,600

تا
11,990,000
1402/12/14
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEظفر بناب14شاخه/کیلوگرماز
27,500

تا
3,800,000
1402/12/14
IPEظفر بناب18شاخه/کیلوگرم4,950,0001402/12/14
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEفولاد یزد14شاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
4,523,500
1402/12/14
IPEفولاد یزد16شاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
5,613,500
1402/12/14
IPEفولاد یزد18شاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
6,703,500
1402/12/14
IPEفولاد یزد20شاخه/کیلوگرماز
26,200

تا
8,120,500
1402/12/14
IPEفولاد یزد22شاخه/کیلوگرماز
25,600

تا
10,409,500
1402/12/14
IPEفولاد یزد24شاخه/کیلوگرم10,500,0001402/12/14
نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEصنعت ماهان14شاخه/کیلوگرماز
27,100

تا
3,180,000
1402/12/14
IPEصنعت ماهان16شاخه/کیلوگرماز
26,900

تا
5,068,500
1402/12/14
IPEصنعت ماهان18شاخه/کیلوگرماز
26,800

تا
6,158,500
1402/12/14

تیرآهن شاهین بناب

نوعکارخانه تولید کنندهسایزواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
IPEشاهین بناب14شاخه/کیلوگرماز
26,500

تا
2,300,000
1402/12/14
IPEشاهین بناب16شاخه/کیلوگرماز
27,400

تا
4,800,000
1402/12/14