لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله گاز خانگی

سایزضخامتنوعطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 3.25روکار6 متریکیلوگرم54,8901403/2/25
11.2 اینچضخامت 3.7توکار6 متریکیلوگرم57,0901403/2/26
11.4 اینچضخامت 3.25روکار6 متریکیلوگرم54,8901403/2/25
11.4 اینچضخامت 3.6توکار6 متریکیلوگرم57,0901403/2/26
1.2 اینچضخامت 2.8توکار6 متریکیلوگرم57,0901403/2/26
1.2 اینچضخامت 2.65روکار6 متریکیلوگرم54,8901403/2/25
1 اینچضخامت 3.4توکار6 متریکیلوگرم57,0901403/2/26
1 اینچضخامت 3.25روکار6 متریکیلوگرم54,8901403/2/25
2 اینچضخامت 3.9توکار6 متریکیلوگرم57,0901403/2/26
2 اینچضخامت 3.65روکار6 متریکیلوگرم54,8901403/2/25
3.4 اینچضخامت 2.65روکار6 متریکیلوگرم54,8901403/2/25
3.4 اینچضخامت 2.9توکار6 متریکیلوگرم57,0901403/2/26

لوله گاز کچو

سایزضخامتنوعطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 3.2روکار6 متریکیلوگرم51,2601403/2/26
11.2 اینچضخامت 3.7توکار6 متریکیلوگرم52,6601403/2/26
11.4 اینچضخامت 3.6توکار6 متریکیلوگرم52,6601403/2/26
11.4 اینچضخامت 3.2روکار6 متریکیلوگرم51,2601403/2/26
1.2 اینچضخامت 2.8توکار6 متریکیلوگرم52,6601403/2/26
1.2 اینچضخامت 2.6روکار6 متریکیلوگرم51,7001403/2/25
1 اینچضخامت 3.2روکار6 متریکیلوگرم51,2601403/2/26
1 اینچضخامت 3.4توکار6 متریکیلوگرم52,6601403/2/26
2 اینچضخامت 3.9توکار6 متریکیلوگرم52,6601403/2/26
2 اینچضخامت 3.6روکار6 متریکیلوگرم51,2601403/2/26
3.4 اینچضخامت 2.9توکار6 متریکیلوگرم52,6601403/2/26
3.4 اینچضخامت 2.6روکار6 متریکیلوگرم51,2601403/2/26