لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد استیل

میلگرد استیل 304L

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 45 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم615,0001402/12/9
سایز 50 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 8 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم216,2001402/12/9
سایز 6 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
211,300

تا
216,200
1402/12/9
سایز 30 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 20 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 25 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 40 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 3 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم211,3001402/12/9
سایز 14 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 12 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم211,3001402/12/9
سایز 65 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 55 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 60 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 80 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9

میلگرد استیل 316L

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 20 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 120 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم378,9001402/12/9
سایز 14 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 40 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 80 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 90 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم334,7001402/12/9
سایز 130 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم378,9001402/12/9
سایز 55 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 15 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 25 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 70 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 5 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
313,000

تا
325,700
1402/12/9
سایز 85 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم331,6001402/12/9
سایز 50 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 60 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 30 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 45 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 10 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 16 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 65 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 28 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 6 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9

میلگرد استیل 304

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 130 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9
سایز 55 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,3001402/12/9
سایز 30 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,3001402/12/9
سایز 15 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,3001402/12/9
سایز 100 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 110 میلیمتر 304شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9
سایز 60 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 50 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,3001402/12/9
سایز 200 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9
سایز 20 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,3001402/12/9
سایز 120 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9
سایز 140 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9
سایز 280 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9
سایز 70 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 45 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,3001402/12/9
سایز 300 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9
سایز 180 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9
سایز 190 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9
سایز 160 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9
سایز 80 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 10 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,3001402/12/9
سایز 75 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 65 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 40 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,3001402/12/9
سایز 150 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9
سایز 25 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,3001402/12/9
سایز 90 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,0001402/12/9
سایز 35 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم211,3001402/12/9
سایز 250 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9

میلگرد استیل 310

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 40 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم669,2001402/12/9
سایز 15 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم669,2001402/12/9
سایز 50 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم669,2001402/12/9
سایز 30 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم669,2001402/12/9
سایز 20 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم669,2001402/12/9

میلگرد استیل 316

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 60 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 75 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 55 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 65 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 8 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 180 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم378,9001402/12/9
سایز 90 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم378,9001402/12/9
سایز 110 میلیمتر 316شاخه 6 متریکیلوگرم378,9001402/12/9
سایز 25 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 35 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 200 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
378,900

تا
3,792,800
1402/12/9
سایز 100 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم378,9001402/12/9
سایز 120 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم378,9001402/12/9
سایز 45 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 10 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 70 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 170 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم216,1001402/12/9
سایز 20 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 50 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 40 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 30 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 12 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 15 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9
سایز 150 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم378,9001402/12/9
سایز 80 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم313,0001402/12/9

میلگرد استیل 321

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 15 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم327,6001402/12/9
سایز 70 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم327,6001402/12/9
سایز 60 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم327,6001402/12/9
سایز 50 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم327,6001402/12/9
سایز 80 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم327,6001402/12/9
سایز 100 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم334,1001402/12/9
سایز 6 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم327,6001402/12/9
سایز 90 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم334,1001402/12/9
سایز 30 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم327,6001402/12/9
سایز 8 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم334,1001402/12/9
سایز 10 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم327,6001402/12/9
سایز 20 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم327,6001402/12/9
سایز 40 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم327,6001402/12/9