لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد استیل

میلگرد استیل 304L

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 55 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
212,000

تا
242,010
1403/4/24
سایز 45 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم700,0001403/4/24
سایز 10 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم242,0101403/4/24
سایز 3 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
242,010

تا
268,000
1403/4/24
سایز 14 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
212,000

تا
230,000
1403/4/24
سایز 30 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
212,000

تا
242,010
1403/4/24
سایز 25 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
212,000

تا
230,000
1403/4/24
سایز 65 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
212,000

تا
242,010
1403/4/24
سایز 40 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
212,000

تا
242,010
1403/4/24
سایز 5 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم242,0101403/4/24
سایز 8 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
217,150

تا
235,150
1403/4/24
سایز 60 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
212,000

تا
242,010
1403/4/24
سایز 20 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
212,000

تا
242,010
1403/4/24
سایز 80 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
212,000

تا
242,010
1403/4/24
سایز 14.5 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرم242,0101403/4/24
سایز 50 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
212,000

تا
242,010
1403/4/24
سایز 12 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
230,000

تا
242,010
1403/4/24
سایز 6 میلیمتر304Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
217,150

تا
268,000
1403/4/24

میلگرد استیل 316L

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 90 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
346,720

تا
371,720
1403/4/24
سایز 120 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
390,900

تا
415,900
1403/4/24
سایز 65 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 60 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 6 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
49,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 70 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 85 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
343,590

تا
368,590
1403/4/24
سایز 28 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 15 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 80 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 130 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
390,900

تا
415,900
1403/4/24
سایز 10 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 55 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 50 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 20 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 30 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 16 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 25 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 45 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 5 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
337,680

تا
362,670
1403/4/24
سایز 14 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 40 میلیمتر316Lشاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24

میلگرد استیل 321L

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 100 میلیمتر321Lشاخه 6 متریکیلوگرم396,0001403/4/24

میلگرد استیل 304

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 60 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 180 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم276,2001403/4/23
سایز 50 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 120 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم264,0001403/4/23
سایز 80 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 190 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم276,2001403/4/23
سایز 140 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم264,0001403/4/23
سایز 55 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 25 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرماز
230,000

تا
242,010
1403/4/24
سایز 110 میلیمتر 304شاخه 6 متریکیلوگرم264,0001403/4/23
سایز 35 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 200 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم340,0001403/4/23
سایز 65 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 280 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم340,0001403/4/23
سایز 30 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 70 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 10 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 160 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم276,2001403/4/23
سایز 15 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 250 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم340,0001403/4/23
سایز 130 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم264,0001403/4/23
سایز 75 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 45 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 150 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم276,2001403/4/23
سایز 100 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم264,0001403/4/23
سایز 40 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 300 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم340,0001403/4/21
سایز 20 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 90 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم230,0001403/4/23
سایز 8 میلیمتر304شاخه 6 متریکیلوگرم242,0101403/4/24

میلگرد استیل 310

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 25 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم825,1201403/4/24
سایز 30 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم686,3501403/4/21
سایز 40 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرماز
686,350

تا
825,120
1403/4/24
سایز 45 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم825,1201403/4/24
سایز 12 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم825,1201403/4/24
سایز 15 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرماز
686,350

تا
825,120
1403/4/24
سایز 20 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم686,3501403/4/21
سایز 60 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم825,1201403/4/24
سایز 10 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم825,1201403/4/24
سایز 50 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم686,3501403/4/21
سایز 18 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم825,1201403/4/24
سایز 6 میلیمتر310شاخه 6 متریکیلوگرم825,1201403/4/24

میلگرد استیل 316

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 55 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23
سایز 35 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم350,0001403/4/23
سایز 40 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23
سایز 12 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
325,000

تا
350,000
1403/4/24
سایز 14 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم352,0101403/4/23
سایز 30 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23
سایز 10 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23
سایز 180 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم415,9001403/4/23
سایز 25 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23
سایز 28 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم352,0101403/4/23
سایز 100 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم415,9001403/4/21
سایز 8 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم350,0001403/4/23
سایز 20 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23
سایز 80 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23
سایز 15 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23
سایز 50 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23
سایز 170 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم276,2001403/4/23
سایز 5 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم352,0101403/4/23
سایز 150 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم415,9001403/4/23
سایز 200 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم415,9001403/4/23
سایز 65 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23
سایز 120 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم415,9001403/4/23
سایز 45 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23
سایز 110 میلیمتر 316شاخه 6 متریکیلوگرم415,9001403/4/23
سایز 90 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم371,7201403/4/23
سایز 75 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم350,0001403/4/21
سایز 60 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23
سایز 16 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرم352,0101403/4/23
سایز 70 میلیمتر316شاخه 6 متریکیلوگرماز
350,000

تا
352,010
1403/4/23

میلگرد استیل 321

سایزآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
سایز 10 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرماز
341,560

تا
396,000
1403/4/24
سایز 25 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم396,0001403/4/24
سایز 6 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرماز
341,560

تا
396,000
1403/4/24
سایز 20 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرماز
341,560

تا
396,000
1403/4/24
سایز 50 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم341,5601403/4/21
سایز 16 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم396,0001403/4/24
سایز 12 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم396,0001403/4/24
سایز 100 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم348,1601403/4/21
سایز 45 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم396,0001403/4/24
سایز 8 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرماز
348,160

تا
396,000
1403/4/24
سایز 80 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم341,5601403/4/21
سایز 15 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم341,5601403/4/21
سایز 40 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرماز
341,560

تا
396,000
1403/4/24
سایز 90 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم348,1601403/4/21
سایز 18 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم396,0001403/4/24
سایز 5 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم396,0001403/4/24
سایز 14 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم396,0001403/4/24
سایز 60 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم341,5601403/4/21
سایز 30 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرماز
341,560

تا
396,000
1403/4/24
سایز 70 میلیمتر321شاخه 6 متریکیلوگرم341,5601403/4/21