لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن

ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1500رول10کیلوگرماز
44,200

تا
44,800
1402/12/3
1500*6000فابریک10کیلوگرماز
44,500

تا
49,100
1402/12/3
1000رول2کیلوگرماز
40,800

تا
43,900
1402/12/3
1000رول6کیلوگرماز
47,300

تا
48,500
1402/12/2
1000رول25کیلوگرماز
42,900

تا
43,200
1402/12/2
1000رول5کیلوگرماز
47,300

تا
48,500
1402/12/2
1500رول12کیلوگرماز
44,000

تا
45,000
1402/12/3
1500*6000فابریک12کیلوگرماز
43,800

تا
45,200
1402/12/3
1250رول25کیلوگرماز
39,900

تا
42,100
1402/12/2
1250رول2کیلوگرماز
39,300

تا
43,100
1402/12/3
1250رول2.5کیلوگرماز
39,300

تا
40,000
1402/12/3
1500رول15کیلوگرماز
43,800

تا
44,300
1402/12/3
1500*6000فابریک15کیلوگرماز
43,800

تا
44,500
1402/12/3
1500رول5کیلوگرماز
44,000

تا
47,500
1402/12/3
1500رول4کیلوگرماز
46,000

تا
47,900
1402/12/3
1500رول8کیلوگرماز
46,000

تا
47,200
1402/12/3
1500رول6کیلوگرماز
47,500

تا
48,300
1402/12/3
1500رول3کیلوگرماز
45,800

تا
46,700
1402/12/3
1500*6000فابریک8کیلوگرماز
46,000

تا
47,400
1402/12/3
1500*6000فابریک4کیلوگرم47,0001402/12/3
1500*6000فابریک6کیلوگرماز
47,000

تا
48,500
1402/12/3
1500*6000فابریک3کیلوگرماز
46,000

تا
50,100
1402/12/3
1500*6000فابریک5کیلوگرماز
45,000

تا
47,900
1402/12/3
2000*1000فابریک2کیلوگرم45,0001402/12/3
2500*1250فابریک2کیلوگرماز
41,000

تا
41,700
1402/12/2
2000*1000فابریک4کیلوگرماز
43,200

تا
45,500
1402/12/2
2000*1000فابریک2.5کیلوگرماز
42,000

تا
43,200
1402/12/2
2000*1000فابریک3کیلوگرماز
45,500

تا
49,000
1402/12/2
2500*1250فابریک4کیلوگرماز
42,900

تا
44,800
1402/12/2
2500*1250فابریک3کیلوگرماز
44,700

تا
46,200
1402/12/2
ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
6000*2000فابریک10کیلوگرم43,8001402/12/3
12000*2000فابریک10کیلوگرماز
40,500

تا
45,000
1402/12/2
12000*2000فابریک12کیلوگرم43,4001402/12/3
6000*2000فابریک12کیلوگرم39,3001402/12/3
12000*2000فابریک20کیلوگرم35,0001402/12/3
12000*2000فابریک35کیلوگرم33,4001402/12/3
12000*2000فابریک30کیلوگرم33,4001402/12/3
12000*2000فابریک8کیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1402/12/2
12000*2000فابریک15کیلوگرماز
37,700

تا
39,900
1402/12/2
12000*2000فابریک50کیلوگرماز
32,800

تا
34,400
1402/12/2
12000*2000فابریک25کیلوگرم33,5001402/12/3
12000*2000فابریک40کیلوگرم33,0001402/12/3
6000*2000فابریک15کیلوگرماز
39,100

تا
40,300
1402/12/3
6000*2000فابریک20کیلوگرماز
34,800

تا
35,000
1402/12/3
6000*2000فابریک25کیلوگرماز
33,400

تا
33,900
1402/12/3
6000*2000فابریک30کیلوگرماز
33,400

تا
33,900
1402/12/3
6000*2000فابریک35کیلوگرماز
33,400

تا
33,900
1402/12/3
6000*2000فابریک40کیلوگرماز
33,100

تا
37,100
1402/12/3
6000*2000فابریک45کیلوگرماز
29,400

تا
34,400
1402/12/2
6000*2000فابریک50کیلوگرم33,1001402/12/3
6000*2000فابریک60کیلوگرماز
30,800

تا
37,900
1402/12/2
6000*2000فابریک8کیلوگرم46,8001402/12/3
6000*2000فابریک70کیلوگرماز
30,800

تا
37,900
1402/12/2
6000*2000فابریک80کیلوگرماز
33,100

تا
33,400
1402/12/2
ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1250*6000فابریک25کیلوگرم31,6001402/12/3
1250*6000فابریک20کیلوگرم31,4001402/12/3
1250*6000فابریک30کیلوگرم31,7001402/12/3
1250*6000فابریک35کیلوگرم31,7001402/12/3
1250*6000فابریک15کیلوگرم33,5001402/12/3
1250*6000فابریک40کیلوگرم31,6001402/12/3
1500فابریک15کیلوگرم41,2001402/12/3
1500*6000فابریک15کیلوگرماز
32,000

تا
43,500
1402/12/2
1500*6000فابریک25کیلوگرماز
32,700

تا
34,300
1402/12/3
1500*6000فابریک35کیلوگرم31,5001402/12/3
1500*6000فابریک30کیلوگرماز
32,400

تا
32,700
1402/12/3
1500*6000فابریک20کیلوگرماز
31,500

تا
34,300
1402/12/3
1500*6000فابریک40کیلوگرماز
28,600

تا
33,900
1402/12/2
ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1250*6000فابریک10کیلوگرماز
30,600

تا
38,400
1402/12/2
6000*1000فابریک10کیلوگرم38,4001402/12/2
ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1200*6000فابریک10کیلوگرم36,7001402/12/3
1200*6000فابریک12کیلوگرم33,6001402/12/3
1200*6000فابریک6کیلوگرماز
33,600

تا
35,600
1402/12/2
1200*6000فابریک15کیلوگرم33,7001402/12/3

ورق سبا

ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1250رول2.5کیلوگرماز
39,500

تا
39,900
1402/12/3
1500رول10کیلوگرماز
44,600

تا
44,800
1402/12/3
1500رول12کیلوگرماز
43,900

تا
45,000
1402/12/3
1500رول8کیلوگرم45,9001402/12/3
1500رول3کیلوگرماز
45,700

تا
46,500
1402/12/3
1500رول4کیلوگرماز
45,900

تا
47,900
1402/12/3
1500رول6کیلوگرماز
47,400

تا
48,300
1402/12/3
1500رول5کیلوگرماز
43,900

تا
47,900
1402/12/3

ورق فولاد اصفهان

ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
6000*1000فابریک15کیلوگرم34,4001402/12/3
6000*1000فابریک20کیلوگرم31,7001402/12/3
6000*1000فابریک25کیلوگرم31,7001402/12/3