لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن

ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1500*6000فابریک10کیلوگرماز
28,000

تا
44,220
1403/5/1
1000رول5کیلوگرماز
37,690

تا
41,200
1403/4/31
1000رول2کیلوگرماز
34,800

تا
46,200
1403/5/1
1250رول4کیلوگرماز
33,400

تا
37,400
1403/5/1
1250رول2کیلوگرماز
33,300

تا
46,200
1403/5/1
1500رول10کیلوگرماز
34,800

تا
40,810
1403/5/1
1500*6000فابریک12کیلوگرماز
28,000

تا
40,810
1403/5/1
1250رول3کیلوگرماز
34,400

تا
37,790
1403/5/1
1250رول2.5کیلوگرماز
36,300

تا
36,800
1403/5/1
1500رول12کیلوگرماز
33,500

تا
40,810
1403/5/1
1500*6000فابریک15کیلوگرماز
32,000

تا
40,480
1403/5/1
1500رول15کیلوگرماز
33,900

تا
40,810
1403/5/1
1500رول3کیلوگرماز
33,400

تا
37,690
1403/5/1
1500رول4کیلوگرماز
33,200

تا
39,380
1403/5/1
1500رول8کیلوگرماز
33,100

تا
39,710
1403/5/1
1500رول5کیلوگرماز
33,100

تا
39,380
1403/5/1
1500رول6کیلوگرماز
33,100

تا
39,710
1403/5/1
1500*6000فابریک4کیلوگرماز
37,500

تا
41,500
1403/5/1
1500*6000فابریک5کیلوگرماز
36,100

تا
39,900
1403/5/1
1500*6000فابریک3کیلوگرماز
37,000

تا
42,020
1403/5/1
1500*6000فابریک8کیلوگرماز
33,900

تا
39,710
1403/5/1
1500*6000فابریک6کیلوگرماز
36,100

تا
40,810
1403/5/1
2000*1000فابریک2.5کیلوگرماز
35,800

تا
40,500
1403/5/1
2000*1000فابریک4کیلوگرماز
39,600

تا
40,400
1403/5/1
2000*1000فابریک3کیلوگرماز
35,600

تا
40,500
1403/5/1
2500*1250فابریک4کیلوگرماز
36,700

تا
38,600
1403/5/1
2500*1250فابریک3کیلوگرماز
35,800

تا
39,200
1403/5/1
ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
6000*2000فابریک10کیلوگرماز
36,300

تا
46,530
1403/5/1
12000*2000فابریک10کیلوگرماز
39,000

تا
41,600
1403/5/1
12000*2000فابریک12کیلوگرماز
35,500

تا
41,000
1403/5/1
6000*2000فابریک12کیلوگرماز
36,500

تا
41,580
1403/5/1
12000*2000فابریک25کیلوگرماز
31,500

تا
34,000
1403/5/1
12000*2000فابریک50کیلوگرماز
31,500

تا
35,350
1403/5/1
12000*2000فابریک35کیلوگرماز
30,700

تا
34,200
1403/5/1
12000*2000فابریک15کیلوگرماز
35,500

تا
37,400
1403/5/1
12000*2000فابریک40کیلوگرماز
31,000

تا
35,000
1403/5/1
12000*2000فابریک20کیلوگرماز
32,200

تا
34,600
1403/5/1
12000*2000فابریک8کیلوگرماز
41,000

تا
42,700
1403/5/1
12000*2000فابریک30کیلوگرماز
32,100

تا
34,900
1403/5/1
6000*2000فابریک15کیلوگرماز
35,000

تا
42,130
1403/5/1
6000*2000فابریک20کیلوگرماز
33,600

تا
35,350
1403/5/1
6000*2000فابریک25کیلوگرماز
32,490

تا
33,850
1403/5/1
6000*2000فابریک30کیلوگرماز
29,500

تا
35,350
1403/5/1
6000*2000فابریک35کیلوگرماز
31,500

تا
34,850
1403/5/1
6000*2000فابریک40کیلوگرماز
33,000

تا
38,500
1403/5/1
6000*2000فابریک45کیلوگرماز
29,400

تا
33,650
1403/5/1
6000*2000فابریک50کیلوگرماز
30,800

تا
37,500
1403/5/1
6000*2000فابریک60کیلوگرماز
30,800

تا
37,900
1403/5/1
6000*2000فابریک8کیلوگرماز
38,500

تا
49,720
1403/5/1
6000*2000فابریک70کیلوگرماز
30,800

تا
36,360
1403/5/1
ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1250*6000فابریک10کیلوگرماز
31,300

تا
40,900
1403/5/1
1500*6000فابریک10کیلوگرماز
34,180

تا
41,800
1403/5/1
1500*6000فابریک12کیلوگرماز
32,800

تا
39,000
1403/5/1
1250*6000فابریک40کیلوگرماز
29,040

تا
33,300
1403/5/1
1250*6000فابریک35کیلوگرماز
29,040

تا
32,100
1403/5/1
1250*6000فابریک15کیلوگرماز
32,300

تا
34,850
1403/5/1
1250*6000فابریک30کیلوگرماز
29,040

تا
34,350
1403/5/1
1250*6000فابریک20کیلوگرماز
29,040

تا
34,180
1403/5/1
1250*6000فابریک25کیلوگرماز
31,600

تا
33,000
1403/5/1
1500*6000فابریک15کیلوگرماز
31,790

تا
39,800
1403/5/1
1500*6000فابریک20کیلوگرماز
27,900

تا
35,530
1403/5/1
1500*6000فابریک25کیلوگرماز
27,900

تا
35,530
1403/5/1
1500*6000فابریک30کیلوگرماز
29,600

تا
40,100
1403/5/1
1500*6000فابریک40کیلوگرماز
28,600

تا
32,600
1403/5/1
1500*6000فابریک35کیلوگرماز
28,600

تا
32,620
1403/5/1
ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1250*6000فابریک10کیلوگرماز
35,900

تا
36,700
1403/5/1
1250رول10کیلوگرماز
35,500

تا
36,500
1403/5/1
1250*6000فابریک12کیلوگرماز
34,850

تا
37,700
1403/5/1
1250رول8کیلوگرماز
35,400

تا
36,500
1403/5/1
1250رول6کیلوگرماز
35,400

تا
36,200
1403/5/1
1250*6000فابریک6کیلوگرماز
36,100

تا
36,720
1403/5/1
1250*6000فابریک15کیلوگرماز
34,050

تا
36,100
1403/5/1
ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1200*6000فابریک10کیلوگرماز
33,200

تا
37,620
1403/5/1
1200*6000فابریک12کیلوگرماز
30,500

تا
36,740
1403/5/1
1200*6000فابریک8کیلوگرماز
30,800

تا
39,380
1403/5/1
1200*6000فابریک15کیلوگرماز
29,500

تا
33,440
1403/5/1

ورق سبا

ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1000رول2کیلوگرماز
36,150

تا
40,480
1403/4/31
1250رول2.5کیلوگرماز
36,300

تا
39,380
1403/5/1
1250رول2کیلوگرماز
35,310

تا
39,930
1403/4/31
1500رول10کیلوگرماز
37,290

تا
41,690
1403/5/1
1500رول12کیلوگرماز
35,790

تا
40,700
1403/5/1
1500رول4کیلوگرماز
35,790

تا
38,500
1403/5/1
1500رول6کیلوگرماز
35,790

تا
37,000
1403/5/1
1500رول5کیلوگرماز
35,790

تا
37,000
1403/5/1
1500رول3کیلوگرماز
35,790

تا
38,280
1403/5/1
1500رول8کیلوگرماز
35,790

تا
39,490
1403/4/31

ورق فولاد اصفهان

ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
6000*1000فابریک15کیلوگرماز
29,700

تا
32,300
1403/5/1
6000*1000فابریک20کیلوگرماز
29,700

تا
31,050
1403/5/1
6000*1000فابریک25کیلوگرماز
29,700

تا
31,500
1403/5/1