لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن

ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1500*6000فابریک10کیلوگرماز
32,000

تا
50,700
1402/12/14
1000رول2کیلوگرماز
32,200

تا
44,700
1402/12/14
1000رول25کیلوگرماز
42,900

تا
44,500
1402/12/14
1000رول6کیلوگرماز
50,000

تا
51,500
1402/12/14
1000رول5کیلوگرماز
50,000

تا
51,500
1402/12/14
1250رول4کیلوگرماز
31,100

تا
42,800
1402/12/14
1250رول3کیلوگرماز
31,100

تا
48,000
1402/12/14
1500رول10کیلوگرماز
32,000

تا
47,500
1402/12/14
1500*6000فابریک12کیلوگرماز
32,200

تا
48,200
1402/12/14
1250رول2کیلوگرماز
31,700

تا
46,000
1402/12/14
1250رول2.5کیلوگرماز
40,000

تا
40,800
1402/12/14
1250رول25کیلوگرماز
40,400

تا
42,200
1402/12/14
1500رول12کیلوگرماز
32,200

تا
46,900
1402/12/14
1500رول15کیلوگرماز
31,900

تا
45,100
1402/12/14
1500*6000فابریک15کیلوگرماز
31,900

تا
47,100
1402/12/14
1500رول4کیلوگرماز
31,100

تا
50,300
1402/12/14
1500رول8کیلوگرماز
31,600

تا
50,700
1402/12/14
1500رول6کیلوگرماز
31,600

تا
50,500
1402/12/14
1500رول5کیلوگرماز
31,600

تا
51,700
1402/12/14
1500رول3کیلوگرماز
31,100

تا
50,100
1402/12/14
1500*6000فابریک8کیلوگرماز
31,600

تا
51,500
1402/12/14
1500*6000فابریک4کیلوگرماز
31,800

تا
50,300
1402/12/14
1500*6000فابریک5کیلوگرماز
31,600

تا
51,700
1402/12/14
1500*6000فابریک6کیلوگرماز
31,600

تا
52,500
1402/12/14
1500*6000فابریک3کیلوگرماز
31,100

تا
53,700
1402/12/14
2500*1250فابریک2کیلوگرماز
42,900

تا
43,400
1402/12/14
2000*1000فابریک2کیلوگرماز
43,400

تا
47,100
1402/12/14
2000*1000فابریک3کیلوگرماز
45,900

تا
51,000
1402/12/14
2000*1000فابریک2.5کیلوگرماز
41,900

تا
44,500
1402/12/14
2000*1000فابریک4کیلوگرماز
44,700

تا
45,900
1402/12/14
2500*1250فابریک4کیلوگرماز
43,400

تا
45,000
1402/12/14
2500*1250فابریک3کیلوگرماز
46,900

تا
48,000
1402/12/14
ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
6000*2000فابریک10کیلوگرماز
36,300

تا
46,400
1402/12/14
12000*2000فابریک10کیلوگرماز
44,500

تا
46,400
1402/12/14
12000*2000فابریک12کیلوگرماز
32,700

تا
44,900
1402/12/14
6000*2000فابریک12کیلوگرماز
36,500

تا
41,900
1402/12/14
12000*2000فابریک15کیلوگرم41,0001402/12/14
12000*2000فابریک30کیلوگرماز
34,000

تا
34,300
1402/12/14
12000*2000فابریک8کیلوگرم48,0001402/12/14
12000*2000فابریک50کیلوگرم34,0001402/12/14
12000*2000فابریک35کیلوگرماز
33,400

تا
34,300
1402/12/14
12000*2000فابریک25کیلوگرماز
33,000

تا
34,800
1402/12/14
12000*2000فابریک40کیلوگرماز
33,400

تا
34,000
1402/12/14
12000*2000فابریک20کیلوگرماز
33,000

تا
35,500
1402/12/14
6000*2000فابریک15کیلوگرماز
35,000

تا
42,900
1402/12/14
6000*2000فابریک20کیلوگرماز
29,500

تا
36,200
1402/12/14
6000*2000فابریک25کیلوگرماز
29,500

تا
34,800
1402/12/14
6000*2000فابریک30کیلوگرماز
29,500

تا
34,800
1402/12/14
6000*2000فابریک35کیلوگرماز
31,500

تا
34,800
1402/12/14
6000*2000فابریک40کیلوگرماز
31,500

تا
37,100
1402/12/14
6000*2000فابریک45کیلوگرماز
29,400

تا
34,800
1402/12/14
6000*2000فابریک50کیلوگرماز
30,800

تا
37,500
1402/12/14
6000*2000فابریک60کیلوگرماز
30,800

تا
37,900
1402/12/14
6000*2000فابریک70کیلوگرماز
30,800

تا
37,900
1402/12/14
6000*2000فابریک8کیلوگرماز
38,500

تا
49,900
1402/12/14
ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1500*6000فابریک12کیلوگرماز
32,000

تا
48,000
1402/12/14
1250*6000فابریک25کیلوگرماز
32,400

تا
34,400
1402/12/14
1250*6000فابریک15کیلوگرماز
34,200

تا
36,300
1402/12/14
1250*6000فابریک30کیلوگرماز
28,800

تا
34,800
1402/12/14
1250*6000فابریک20کیلوگرماز
26,700

تا
34,100
1402/12/14
1250*6000فابریک40کیلوگرماز
28,800

تا
34,200
1402/12/14
1250*6000فابریک35کیلوگرماز
28,800

تا
34,800
1402/12/14
1500*6000فابریک15کیلوگرماز
32,000

تا
44,500
1402/12/14
1500فابریک15کیلوگرماز
40,000

تا
42,400
1402/12/14
1500*6000فابریک20کیلوگرماز
29,500

تا
36,100
1402/12/14
1500*6000فابریک25کیلوگرماز
31,000

تا
36,100
1402/12/14
1500*6000فابریک35کیلوگرماز
28,500

تا
34,900
1402/12/14
1500*6000فابریک40کیلوگرماز
28,600

تا
35,500
1402/12/14
1500*6000فابریک30کیلوگرماز
31,000

تا
36,100
1402/12/14
ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1250*6000فابریک10کیلوگرماز
30,900

تا
38,400
1402/12/14
ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1200*6000فابریک10کیلوگرماز
29,000

تا
37,700
1402/12/14
1200*6000فابریک12کیلوگرماز
29,000

تا
36,400
1402/12/14
1200*6000فابریک8کیلوگرماز
30,800

تا
46,000
1402/12/14
1200*6000فابریک15کیلوگرماز
29,000

تا
34,800
1402/12/14
1200*6000فابریک6کیلوگرماز
34,800

تا
37,700
1402/12/14

ورق سبا

ابعادوضعیتضخامتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1500رول10کیلوگرماز
45,200

تا
46,900
1402/12/14
1500*6000فابریک10کیلوگرماز
45,200

تا
45,600
1402/12/14
1250رول2کیلوگرماز
41,300

تا
41,500
1402/12/14
1250رول2.5کیلوگرماز
39,900

تا
43,900
1402/12/14
1500رول12کیلوگرماز
45,200

تا
46,500
1402/12/14
1500رول5کیلوگرماز
48,400

تا
49,300
1402/12/14
1500رول4کیلوگرماز
48,400

تا
50,000
1402/12/14
1500رول6کیلوگرم49,9001402/12/14
1500رول3کیلوگرماز
47,700

تا
48,900
1402/12/14
1500رول8کیلوگرماز
48,700

تا
50,100
1402/12/14
1500*6000فابریک8کیلوگرماز
48,200

تا
49,500
1402/12/14
1500*6000فابریک6کیلوگرماز
49,200

تا
50,100
1402/12/14