لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق A516

ورق A516 ضخامت 8

گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
گرید 70ضخامت 81500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
48,200

تا
51,800
1402/12/3
گرید 70ضخامت 86000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرم52,0001402/12/3

ورق A516 ضخامت 10

گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
گرید 70ضخامت 101500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
48,200

تا
49,700
1402/12/3
گرید 70ضخامت 106000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرم50,0001402/12/3

ورق A516 ضخامت 12

گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
گرید 70ضخامت 121500فولاد مبارکهرولکیلوگرم49,7001402/12/3
گرید 70ضخامت 126000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرم50,0001402/12/3

ورق A516 ضخامت 15

گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
گرید 70ضخامت 151500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
47,100

تا
47,700
1402/12/3
گرید 70ضخامت 156000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرم50,0001402/12/3

ورق A516 ضخامت 6

گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
گرید 70ضخامت 6 1500فولاد مبارکهرولکیلوگرم51,8001402/12/3
گرید 70ضخامت 6 6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرم52,0001402/12/3