لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق A516

ورق A516 ضخامت 8

گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
گرید 70ضخامت 81500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
43,950

تا
47,200
1403/4/4
گرید 70ضخامت 86000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرماز
45,800

تا
50,820
1403/4/4

ورق A516 ضخامت 10

گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
گرید 70ضخامت 101500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
21,000

تا
47,200
1403/4/4
گرید 70ضخامت 106000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرماز
45,800

تا
50,270
1403/4/4

ورق A516 ضخامت 12

گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
گرید 70ضخامت 121500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
43,950

تا
46,700
1403/4/4
گرید 70ضخامت 126000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرماز
45,800

تا
50,270
1403/4/4

ورق A516 ضخامت 15

گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
گرید 70ضخامت 151500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
43,950

تا
45,700
1403/4/4
گرید 70ضخامت 156000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرماز
45,910

تا
49,170
1403/4/4

ورق A516 ضخامت 6

گریدضخامتابعادکشور / کارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
گرید 70ضخامت 6 1500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
43,950

تا
45,980
1403/4/4
گرید 70ضخامت 6 6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرماز
46,110

تا
46,310
1403/4/4