لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد امروز

سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
12ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
28,800

تا
29,000
1402/12/14
14ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,200

تا
27,700
1402/12/14
16ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,200

تا
27,800
1402/12/14
18ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,200

تا
26,800
1402/12/14
20ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,200

تا
26,800
1402/12/14
22ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,200

تا
26,800
1402/12/14
25ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,400

تا
27,000
1402/12/14
28ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم26,8001402/12/14
32ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,800

تا
27,000
1402/12/14
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10میانهA3کیلوگرم27,5001402/12/14
12میانهA3کیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1402/12/14
14میانهA3کیلوگرماز
26,800

تا
26,900
1402/12/14
16میانهA3کیلوگرماز
26,800

تا
26,900
1402/12/14
18میانهA3کیلوگرماز
26,800

تا
27,100
1402/12/14
20میانهA3کیلوگرماز
26,800

تا
26,900
1402/12/14
22میانهA3کیلوگرماز
26,800

تا
27,000
1402/12/14
25میانهA3کیلوگرماز
26,800

تا
27,000
1402/12/14
28میانهA3کیلوگرماز
26,800

تا
26,900
1402/12/14
32میانهA3کیلوگرماز
26,800

تا
26,900
1402/12/14
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/14
12صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,000

تا
27,500
1402/12/14
14صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,5001402/12/14
16صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,5001402/12/14
18صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,5001402/12/14
20صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,5001402/12/14
22صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,5001402/12/14
25صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,5001402/12/14
28صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,5001402/12/14
32صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,5001402/12/14
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8شاهین بنابA2کیلوگرماز
26,800

تا
28,100
1402/12/14
10شاهین بنابA2کیلوگرماز
26,500

تا
27,700
1402/12/14
10شاهین بنابA3کیلوگرم26,7001402/12/14
12شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,500

تا
27,700
1402/12/14
14شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,500
1402/12/14
16شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,500
1402/12/14
18شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,500
1402/12/14
20شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,500
1402/12/14
22شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,500
1402/12/14
25شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,500
1402/12/14
28شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,500
1402/12/14
32شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,500
1402/12/14
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8فولاد ظفر بنابA2کیلوگرماز
27,300

تا
27,500
1402/12/14
10فولاد ظفر بنابA2کیلوگرماز
27,100

تا
27,300
1402/12/14
12فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,100

تا
27,300
1402/12/14
14فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
26,700

تا
27,000
1402/12/14
16فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
26,700

تا
27,000
1402/12/14
18فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
26,700

تا
27,000
1402/12/14
20فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
26,700

تا
27,000
1402/12/14
22فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
26,700

تا
27,000
1402/12/14
25فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
26,700

تا
27,000
1402/12/14
28فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
26,700

تا
27,000
1402/12/14
32فولاد ظفر بنابA3کیلوگرم26,7001402/12/14
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8فولاد راد همدانA2کیلوگرماز
29,100

تا
29,300
1402/12/14
10فولاد راد همدانA2کیلوگرماز
28,600

تا
28,800
1402/12/14
12فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,900

تا
28,100
1402/12/14
14فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,600

تا
27,800
1402/12/14
16فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,600

تا
27,800
1402/12/14
18فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,600

تا
27,800
1402/12/14
20فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,600

تا
27,800
1402/12/14
22فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,600

تا
27,800
1402/12/14
25فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,700

تا
27,900
1402/12/14
28فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,700

تا
27,900
1402/12/14
32فولاد راد همدانA3کیلوگرم27,7001402/12/14
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10ابرکوهA3کیلوگرماز
27,000

تا
27,800
1402/12/14
12ابرکوهA3کیلوگرماز
26,900

تا
27,000
1402/12/14
14ابرکوهA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,100
1402/12/14
16ابرکوهA3کیلوگرماز
26,100

تا
26,200
1402/12/14
18ابرکوهA3کیلوگرم26,0001402/12/14
20ابرکوهA3کیلوگرم26,0001402/12/14
22ابرکوهA3کیلوگرم26,0001402/12/14
25ابرکوهA3کیلوگرم26,0001402/12/14
28ابرکوهA3کیلوگرم26,0001402/12/14
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8آناهیتاA2کیلوگرماز
28,500

تا
28,800
1402/12/14
10آناهیتاA2کیلوگرماز
28,500

تا
28,600
1402/12/14
12آناهیتاA3کیلوگرماز
28,500

تا
28,600
1402/12/14
14آناهیتاA3کیلوگرماز
27,900

تا
28,000
1402/12/14
16آناهیتاA3کیلوگرماز
27,900

تا
28,000
1402/12/14
18آناهیتاA3کیلوگرماز
27,900

تا
28,000
1402/12/14
20آناهیتاA3کیلوگرماز
27,900

تا
28,000
1402/12/14
22آناهیتاA3کیلوگرماز
27,900

تا
28,000
1402/12/14
25آناهیتاA3کیلوگرماز
27,900

تا
28,400
1402/12/14
28آناهیتاA3کیلوگرماز
27,900

تا
28,400
1402/12/14
32آناهیتاA3کیلوگرماز
27,900

تا
28,400
1402/12/14
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10شاهرودA3کیلوگرماز
27,300

تا
29,200
1402/12/14
12شاهرودA3کیلوگرماز
27,100

تا
28,800
1402/12/14
14شاهرودA3کیلوگرماز
27,300

تا
27,800
1402/12/14
16شاهرودA3کیلوگرماز
26,500

تا
27,800
1402/12/14
18شاهرودA3کیلوگرماز
26,500

تا
27,800
1402/12/14
20شاهرودA3کیلوگرماز
26,500

تا
27,800
1402/12/14
22شاهرودA3کیلوگرماز
27,500

تا
28,100
1402/12/14
25شاهرودA3کیلوگرماز
27,000

تا
28,100
1402/12/14
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10نیشابورA3کیلوگرم28,8001402/12/14
12نیشابورA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,300
1402/12/14
14نیشابورA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,900
1402/12/14
16نیشابورA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,900
1402/12/14
18نیشابورA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,900
1402/12/14
20نیشابورA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,900
1402/12/14
22نیشابورA3کیلوگرماز
25,600

تا
26,900
1402/12/14
25نیشابورA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,900
1402/12/14
28نیشابورA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,900
1402/12/14
32نیشابورA3کیلوگرماز
26,600

تا
27,300
1402/12/14