لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد امروز

سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
12ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
28,800

تا
29,000
1403/2/26
14ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم29,2601403/2/29
16ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرم29,2601403/2/29
18ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,250

تا
26,400
1403/2/29
20ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,250

تا
26,400
1403/2/29
22ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,250

تا
26,400
1403/2/29
25ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,400

تا
28,100
1403/2/29
28ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,500

تا
26,700
1403/2/26
32ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,700

تا
27,400
1403/2/26
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10میانهA3کیلوگرماز
26,800

تا
28,750
1403/2/25
12میانهA3کیلوگرماز
26,300

تا
27,650
1403/2/25
14میانهA3کیلوگرماز
25,000

تا
25,200
1403/2/26
16میانهA3کیلوگرماز
25,000

تا
25,200
1403/2/26
18میانهA3کیلوگرماز
25,000

تا
25,200
1403/2/26
20میانهA3کیلوگرماز
25,000

تا
25,200
1403/2/26
22میانهA3کیلوگرماز
25,000

تا
25,200
1403/2/26
25میانهA3کیلوگرماز
25,000

تا
25,200
1403/2/26
28میانهA3کیلوگرماز
25,000

تا
25,200
1403/2/26
32میانهA3کیلوگرماز
25,000

تا
25,200
1403/2/26
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
23,950

تا
27,500
1403/2/25
12صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
24,150

تا
26,450
1403/2/26
14صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,400

تا
26,000
1403/2/26
16صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,400

تا
26,000
1403/2/26
18صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,400

تا
26,000
1403/2/26
20صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,400

تا
26,000
1403/2/26
22صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,400

تا
26,000
1403/2/26
25صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,400

تا
26,000
1403/2/26
28صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,500

تا
26,000
1403/2/26
32صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,500

تا
26,000
1403/2/26
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8شاهین بنابA2کیلوگرماز
25,300

تا
26,660
1403/2/26
10شاهین بنابA2کیلوگرماز
25,000

تا
26,330
1403/2/26
12شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,200

تا
26,330
1403/2/26
14شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,700

تا
26,000
1403/2/26
16شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,700

تا
26,000
1403/2/26
18شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,700

تا
26,000
1403/2/26
20شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,700

تا
26,000
1403/2/26
22شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,700

تا
26,000
1403/2/26
25شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,700

تا
26,000
1403/2/26
28شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,700

تا
26,000
1403/2/26
32شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,700

تا
26,000
1403/2/26
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8فولاد ظفر بنابA2کیلوگرماز
25,670

تا
27,850
1403/2/26
10فولاد ظفر بنابA2کیلوگرماز
27,000

تا
27,650
1403/2/26
12فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,490

تا
27,650
1403/2/26
14فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,080

تا
27,250
1403/2/26
16فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,080

تا
27,250
1403/2/26
18فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,080

تا
27,250
1403/2/26
20فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,080

تا
27,250
1403/2/26
22فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,080

تا
27,250
1403/2/26
25فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,080

تا
27,250
1403/2/26
28فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,200

تا
27,250
1403/2/26
32فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
25,080
1403/2/26
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8فولاد راد همدانA2کیلوگرماز
28,330

تا
28,780
1403/2/26
10فولاد راد همدانA2کیلوگرماز
27,800

تا
28,270
1403/2/26
12فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,130

تا
27,580
1403/2/26
14فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
26,830

تا
27,280
1403/2/26
16فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
26,830

تا
27,280
1403/2/26
18فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
26,830

تا
27,280
1403/2/26
20فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
26,830

تا
27,280
1403/2/26
22فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
26,830

تا
27,280
1403/2/26
25فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
26,870

تا
27,320
1403/2/26
28فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
26,870

تا
27,320
1403/2/26
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10ابرکوهA3کیلوگرماز
23,500

تا
26,900
1403/2/26
12ابرکوهA3کیلوگرم27,5001403/2/25
14ابرکوهA3کیلوگرماز
24,900

تا
25,200
1403/2/26
16ابرکوهA3کیلوگرماز
25,100

تا
25,250
1403/2/26
18ابرکوهA3کیلوگرماز
25,100

تا
25,300
1403/2/26
20ابرکوهA3کیلوگرماز
25,100

تا
25,150
1403/2/26
22ابرکوهA3کیلوگرماز
25,100

تا
25,300
1403/2/26
25ابرکوهA3کیلوگرماز
25,100

تا
25,300
1403/2/26
28ابرکوهA3کیلوگرماز
25,100

تا
25,300
1403/2/26
32ابرکوهA3کیلوگرم25,3001403/2/25
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8آناهیتاA2کیلوگرماز
26,800

تا
27,400
1403/2/26
10آناهیتاA2کیلوگرماز
26,600

تا
27,200
1403/2/26
12آناهیتاA3کیلوگرماز
26,600

تا
27,200
1403/2/26
14آناهیتاA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,600
1403/2/26
16آناهیتاA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,600
1403/2/26
18آناهیتاA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,600
1403/2/26
20آناهیتاA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,600
1403/2/26
22آناهیتاA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,600
1403/2/26
25آناهیتاA3کیلوگرماز
26,400

تا
27,000
1403/2/26
28آناهیتاA3کیلوگرماز
26,400

تا
27,000
1403/2/26
32آناهیتاA3کیلوگرماز
26,400

تا
27,000
1403/2/26
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
12شاهرودA3کیلوگرماز
26,800

تا
27,400
1403/2/26
14شاهرودA3کیلوگرماز
25,700

تا
26,200
1403/2/26
16شاهرودA3کیلوگرماز
25,700

تا
26,200
1403/2/26
18شاهرودA3کیلوگرماز
25,700

تا
26,200
1403/2/26
20شاهرودA3کیلوگرماز
25,700

تا
26,200
1403/2/26
22شاهرودA3کیلوگرماز
25,950

تا
26,450
1403/2/26
25شاهرودA3کیلوگرماز
25,950

تا
26,450
1403/2/26
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
12نیشابورA3کیلوگرم28,3101403/2/26
14نیشابورA3کیلوگرماز
25,750

تا
26,000
1403/2/26
16نیشابورA3کیلوگرماز
25,750

تا
26,000
1403/2/26
18نیشابورA3کیلوگرماز
25,750

تا
26,000
1403/2/26
20نیشابورA3کیلوگرماز
25,750

تا
26,000
1403/2/26
22نیشابورA3کیلوگرماز
25,750

تا
26,000
1403/2/26
25نیشابورA3کیلوگرماز
25,300

تا
26,000
1403/2/26
28نیشابورA3کیلوگرماز
25,300

تا
26,000
1403/2/26
32نیشابورA3کیلوگرم26,8101403/2/26