لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد امروز

سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
12ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
28,800

تا
29,800
1403/4/24
14ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,600

تا
28,800
1403/4/24
16ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
2,790

تا
28,800
1403/4/24
18ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,500
1403/4/24
20ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,500

تا
28,800
1403/4/24
22ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,500

تا
28,700
1403/4/24
25ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,700

تا
29,000
1403/4/24
28ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,800

تا
28,600
1403/4/24
32ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,800

تا
28,700
1403/4/24
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10میانهA3کیلوگرماز
28,350

تا
29,700
1403/4/24
12میانهA3کیلوگرماز
27,250

تا
29,200
1403/4/24
14میانهA3کیلوگرماز
27,200

تا
28,200
1403/4/24
16میانهA3کیلوگرماز
27,200

تا
28,200
1403/4/24
18میانهA3کیلوگرماز
27,400

تا
28,200
1403/4/24
20میانهA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,200
1403/4/24
22میانهA3کیلوگرماز
27,400

تا
28,200
1403/4/24
25میانهA3کیلوگرماز
27,200

تا
28,200
1403/4/24
28میانهA3کیلوگرماز
27,400

تا
28,200
1403/4/24
32میانهA3کیلوگرماز
27,000

تا
28,200
1403/4/24
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
28,900

تا
29,900
1403/4/24
12صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,900

تا
30,530
1403/4/24
14صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,500

تا
28,420
1403/4/24
16صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,500

تا
28,420
1403/4/24
18صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,500

تا
28,420
1403/4/24
20صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,500

تا
28,420
1403/4/24
22صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,500

تا
28,420
1403/4/24
25صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,500

تا
28,420
1403/4/24
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8شاهین بنابA2کیلوگرماز
26,450

تا
30,160
1403/4/24
10شاهین بنابA2کیلوگرماز
26,150

تا
29,940
1403/4/24
10شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,150

تا
30,100
1403/4/24
12شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,150

تا
29,940
1403/4/24
14شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
16شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
18شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
20شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
22شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
25شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
28شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
32شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,900

تا
29,500
1403/4/24
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8فولاد ظفر بنابA2کیلوگرماز
28,450

تا
29,600
1403/4/24
10فولاد ظفر بنابA2کیلوگرماز
28,050

تا
29,200
1403/4/24
12فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
28,050

تا
29,200
1403/4/24
14فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24
16فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24
18فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24
20فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24
22فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24
25فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24
28فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,700

تا
28,800
1403/4/24
32فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
28,650
1403/4/24
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8فولاد راد همدانA2کیلوگرماز
29,940

تا
32,120
1403/4/24
10فولاد راد همدانA2کیلوگرماز
30,300

تا
31,120
1403/4/24
12فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,600

تا
30,420
1403/4/24
14فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,120
1403/4/24
16فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,120
1403/4/24
18فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,120
1403/4/24
20فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,120
1403/4/24
22فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,120
1403/4/24
25فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,160
1403/4/24
28فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,160
1403/4/24
32فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
26,990

تا
29,870
1403/4/24
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10ابرکوهA3کیلوگرماز
23,500

تا
28,200
1403/4/24
12ابرکوهA3کیلوگرماز
26,800

تا
29,200
1403/4/24
16ابرکوهA3کیلوگرماز
26,600

تا
27,600
1403/4/24
18ابرکوهA3کیلوگرماز
26,500

تا
27,500
1403/4/24
20ابرکوهA3کیلوگرماز
26,500

تا
27,500
1403/4/24
22ابرکوهA3کیلوگرماز
25,300

تا
27,500
1403/4/24
25ابرکوهA3کیلوگرماز
25,300

تا
27,500
1403/4/24
28ابرکوهA3کیلوگرماز
25,300

تا
27,500
1403/4/24
32ابرکوهA3کیلوگرماز
25,300

تا
27,500
1403/4/24
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8آناهیتاA2کیلوگرماز
29,000

تا
30,200
1403/4/24
10آناهیتاA2کیلوگرماز
28,800

تا
30,000
1403/4/24
12آناهیتاA3کیلوگرماز
28,700

تا
30,000
1403/4/24
14آناهیتاA3کیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/24
16آناهیتاA3کیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/24
18آناهیتاA3کیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/24
20آناهیتاA3کیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/24
22آناهیتاA3کیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/24
25آناهیتاA3کیلوگرماز
28,600

تا
29,800
1403/4/24
28آناهیتاA3کیلوگرماز
28,600

تا
29,800
1403/4/24
32آناهیتاA3کیلوگرماز
28,600

تا
29,800
1403/4/24
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10شاهرودA3کیلوگرماز
29,700

تا
30,750
1403/4/24
12شاهرودA3کیلوگرماز
29,500

تا
30,550
1403/4/24
14شاهرودA3کیلوگرماز
28,400

تا
29,450
1403/4/24
16شاهرودA3کیلوگرماز
28,400

تا
29,450
1403/4/24
18شاهرودA3کیلوگرماز
28,400

تا
29,450
1403/4/24
20شاهرودA3کیلوگرماز
28,400

تا
29,450
1403/4/24
22شاهرودA3کیلوگرماز
28,650

تا
29,700
1403/4/24
25شاهرودA3کیلوگرماز
28,650

تا
29,700
1403/4/24
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
12نیشابورA3کیلوگرماز
27,250

تا
31,000
1403/4/24
14نیشابورA3کیلوگرماز
27,100

تا
28,800
1403/4/24
16نیشابورA3کیلوگرماز
27,000

تا
28,800
1403/4/24
18نیشابورA3کیلوگرماز
27,000

تا
28,800
1403/4/24
20نیشابورA3کیلوگرماز
27,100

تا
28,800
1403/4/24
22نیشابورA3کیلوگرماز
27,000

تا
28,800
1403/4/24
25نیشابورA3کیلوگرماز
25,900

تا
28,800
1403/4/24
28نیشابورA3کیلوگرماز
25,500

تا
28,800
1403/4/24
32نیشابورA3کیلوگرماز
25,950

تا
28,700
1403/4/24