لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد امروز

سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
12ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
28,800

تا
29,300
1402/12/10
14ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,900

تا
27,700
1402/12/10
16ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,000

تا
27,700
1402/12/10
18ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,900
1402/12/10
20ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,900
1402/12/10
22ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,900
1402/12/10
25ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,400
1402/12/10
28ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
25,000

تا
26,800
1402/12/10
32ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,800

تا
27,300
1402/12/10
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10میانهA3کیلوگرم26,9001402/12/10
12میانهA3کیلوگرم26,7001402/12/10
14میانهA3کیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/10
16میانهA3کیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/10
18میانهA3کیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/10
20میانهA3کیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/10
22میانهA3کیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/10
25میانهA3کیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/10
28میانهA3کیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/10
32میانهA3کیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/10
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم28,2001402/12/10
12صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم27,2001402/12/10
14صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,2001402/12/10
16صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,2001402/12/10
18صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,2001402/12/10
20صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,2001402/12/10
22صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,2001402/12/10
25صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرم26,2001402/12/10
28صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,200
1402/12/9
32صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,200
1402/12/9
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8شاهین بنابA2کیلوگرماز
24,600

تا
25,600
1402/12/10
10شاهین بنابA2کیلوگرماز
24,300

تا
25,300
1402/12/10
10شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,700

تا
25,500
1402/12/10
12شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,300

تا
25,300
1402/12/10
14شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,000

تا
25,000
1402/12/10
16شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,000

تا
25,000
1402/12/10
18شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,000

تا
25,000
1402/12/10
20شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,000

تا
25,000
1402/12/10
22شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,000

تا
25,000
1402/12/10
25شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,000

تا
25,000
1402/12/10
28شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,000

تا
25,000
1402/12/10
32شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,000

تا
25,000
1402/12/10
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8فولاد ظفر بنابA2کیلوگرماز
25,000

تا
27,300
1402/12/10
10فولاد ظفر بنابA2کیلوگرماز
26,300

تا
27,100
1402/12/10
12فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,900

تا
27,100
1402/12/10
14فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
26,700
1402/12/10
16فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
26,700
1402/12/10
18فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
26,700
1402/12/10
20فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
26,700
1402/12/10
22فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
26,700
1402/12/10
25فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
26,700
1402/12/10
28فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
26,700
1402/12/10
32فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
25,900
1402/12/10
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8فولاد راد همدانA2کیلوگرماز
28,600

تا
28,700
1402/12/10
10فولاد راد همدانA2کیلوگرماز
28,100

تا
28,200
1402/12/10
12فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,400

تا
27,500
1402/12/10
14فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,100

تا
27,200
1402/12/10
16فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,000

تا
27,200
1402/12/10
18فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,100

تا
27,200
1402/12/10
20فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,100

تا
27,200
1402/12/10
22فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,100

تا
27,200
1402/12/10
25فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,100

تا
27,200
1402/12/10
28فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,100

تا
27,200
1402/12/10
32فولاد راد همدانA3کیلوگرم27,1001402/12/10
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10ابرکوهA3کیلوگرماز
26,300

تا
27,000
1402/12/9
12ابرکوهA3کیلوگرماز
26,100

تا
26,300
1402/12/9
14ابرکوهA3کیلوگرم25,3001402/12/9
16ابرکوهA3کیلوگرماز
25,300

تا
25,500
1402/12/9
18ابرکوهA3کیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
20ابرکوهA3کیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
22ابرکوهA3کیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
25ابرکوهA3کیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
28ابرکوهA3کیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/9
32ابرکوهA3کیلوگرم25,3001402/12/9
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8آناهیتاA2کیلوگرم28,3001402/12/10
10آناهیتاA2کیلوگرم28,1001402/12/10
12آناهیتاA3کیلوگرم28,1001402/12/10
14آناهیتاA3کیلوگرم27,5001402/12/10
16آناهیتاA3کیلوگرم27,5001402/12/10
18آناهیتاA3کیلوگرم27,5001402/12/10
20آناهیتاA3کیلوگرم27,5001402/12/10
22آناهیتاA3کیلوگرم27,5001402/12/10
25آناهیتاA3کیلوگرم27,5001402/12/10
28آناهیتاA3کیلوگرم27,5001402/12/10
32آناهیتاA3کیلوگرم27,5001402/12/10
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10شاهرودA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,100
1402/12/10
12شاهرودA3کیلوگرماز
27,100

تا
27,900
1402/12/10
14شاهرودA3کیلوگرماز
26,700

تا
26,800
1402/12/10
16شاهرودA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,800
1402/12/10
18شاهرودA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,800
1402/12/10
20شاهرودA3کیلوگرماز
26,000

تا
26,800
1402/12/10
22شاهرودA3کیلوگرماز
27,000

تا
27,100
1402/12/10
25شاهرودA3کیلوگرم27,0001402/12/10
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10نیشابورA3کیلوگرماز
25,900

تا
28,100
1402/12/10
12نیشابورA3کیلوگرماز
26,500

تا
27,600
1402/12/10
14نیشابورA3کیلوگرماز
25,600

تا
25,800
1402/12/10
16نیشابورA3کیلوگرماز
25,600

تا
25,800
1402/12/10
18نیشابورA3کیلوگرماز
25,600

تا
25,800
1402/12/10
20نیشابورA3کیلوگرماز
25,600

تا
25,800
1402/12/10
22نیشابورA3کیلوگرماز
25,400

تا
25,800
1402/12/10
25نیشابورA3کیلوگرماز
25,600

تا
25,800
1402/12/10
28نیشابورA3کیلوگرماز
25,600

تا
25,800
1402/12/10
32نیشابورA3کیلوگرماز
25,600

تا
26,600
1402/12/10