لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد امروز

سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
12ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
28,900

تا
30,100
1403/3/23
14ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,400

تا
27,800
1403/3/23
16ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,400

تا
27,800
1403/3/23
18ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,500
1403/3/23
20ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,500
1403/3/23
22ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,500
1403/3/23
25ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,800

تا
28,400
1403/3/23
28ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,500

تا
27,500
1403/3/23
32ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
26,600

تا
27,900
1403/3/23
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10میانهA3کیلوگرماز
26,000

تا
28,350
1403/3/23
12میانهA3کیلوگرماز
25,750

تا
27,800
1403/3/23
14میانهA3کیلوگرماز
25,000

تا
26,800
1403/3/23
16میانهA3کیلوگرماز
25,300

تا
26,800
1403/3/23
18میانهA3کیلوگرماز
25,300

تا
26,800
1403/3/23
20میانهA3کیلوگرماز
25,300

تا
26,800
1403/3/23
22میانهA3کیلوگرماز
25,300

تا
26,800
1403/3/23
25میانهA3کیلوگرماز
25,000

تا
26,800
1403/3/23
28میانهA3کیلوگرماز
25,300

تا
26,800
1403/3/23
32میانهA3کیلوگرماز
25,000

تا
26,800
1403/3/23
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
23,950

تا
28,600
1403/3/23
12صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
24,150

تا
27,550
1403/3/23
14صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,400

تا
27,100
1403/3/23
16صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,400

تا
27,100
1403/3/23
18صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,400

تا
27,100
1403/3/23
20صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,400

تا
27,100
1403/3/23
22صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,400

تا
27,100
1403/3/23
25صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,400

تا
27,100
1403/3/23
28صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,700

تا
27,100
1403/3/23
32صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
25,700

تا
27,100
1403/3/23
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8شاهین بنابA2کیلوگرماز
24,800

تا
26,760
1403/3/23
10شاهین بنابA2کیلوگرماز
24,500

تا
26,500
1403/3/23
10شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,200

تا
25,500
1403/3/23
12شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
26,640
1403/3/23
14شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,200

تا
26,200
1403/3/23
16شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,200

تا
26,200
1403/3/23
18شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,200

تا
26,200
1403/3/23
20شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,200

تا
26,200
1403/3/23
22شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,200

تا
26,200
1403/3/23
25شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,200

تا
26,200
1403/3/23
28شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,200

تا
26,200
1403/3/23
32شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,200

تا
26,500
1403/3/23
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8فولاد ظفر بنابA2کیلوگرماز
26,300

تا
28,050
1403/3/23
10فولاد ظفر بنابA2کیلوگرماز
26,100

تا
27,850
1403/3/23
12فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
26,100

تا
27,850
1403/3/23
14فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,700

تا
27,450
1403/3/23
16فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,700

تا
27,450
1403/3/23
18فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,700

تا
27,450
1403/3/23
20فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,700

تا
27,450
1403/3/23
22فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,700

تا
27,450
1403/3/23
25فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,700

تا
27,450
1403/3/23
28فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
25,800

تا
27,450
1403/3/23
32فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
27,200
1403/3/23
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8فولاد راد همدانA2کیلوگرماز
28,950

تا
30,360
1403/3/23
10فولاد راد همدانA2کیلوگرماز
28,300

تا
29,370
1403/3/23
12فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,600

تا
28,670
1403/3/23
14فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,370
1403/3/23
16فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,370
1403/3/23
18فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,370
1403/3/23
20فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,370
1403/3/23
22فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,370
1403/3/23
25فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,400

تا
28,410
1403/3/23
28فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
27,400

تا
28,410
1403/3/23
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
14ابرکوهA3کیلوگرماز
25,200

تا
26,600
1403/3/23
16ابرکوهA3کیلوگرماز
25,000

تا
26,600
1403/3/23
18ابرکوهA3کیلوگرماز
25,000

تا
26,500
1403/3/23
20ابرکوهA3کیلوگرماز
25,000

تا
26,500
1403/3/23
22ابرکوهA3کیلوگرماز
25,000

تا
26,500
1403/3/23
25ابرکوهA3کیلوگرماز
25,000

تا
26,500
1403/3/23
28ابرکوهA3کیلوگرماز
25,000

تا
26,500
1403/3/23
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8آناهیتاA2کیلوگرماز
27,000

تا
28,700
1403/3/23
10آناهیتاA2کیلوگرماز
26,800

تا
28,500
1403/3/23
12آناهیتاA3کیلوگرماز
26,800

تا
28,500
1403/3/23
14آناهیتاA3کیلوگرماز
26,100

تا
27,900
1403/3/23
16آناهیتاA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,900
1403/3/23
18آناهیتاA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,900
1403/3/23
20آناهیتاA3کیلوگرماز
26,200

تا
27,900
1403/3/23
22آناهیتاA3کیلوگرماز
26,100

تا
27,900
1403/3/23
25آناهیتاA3کیلوگرماز
26,500

تا
28,300
1403/3/23
28آناهیتاA3کیلوگرماز
26,600

تا
28,300
1403/3/23
32آناهیتاA3کیلوگرماز
26,600

تا
28,300
1403/3/23
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10شاهرودA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,550
1403/3/23
12شاهرودA3کیلوگرماز
27,100

تا
28,800
1403/3/23
14شاهرودA3کیلوگرماز
26,000

تا
27,600
1403/3/23
16شاهرودA3کیلوگرماز
26,000

تا
27,600
1403/3/23
18شاهرودA3کیلوگرماز
26,000

تا
27,600
1403/3/23
20شاهرودA3کیلوگرماز
26,000

تا
27,500
1403/3/23
22شاهرودA3کیلوگرماز
26,050

تا
27,850
1403/3/23
25شاهرودA3کیلوگرماز
26,250

تا
27,750
1403/3/23
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10نیشابورA3کیلوگرماز
26,850

تا
28,300
1403/3/23
12نیشابورA3کیلوگرماز
26,850

تا
29,510
1403/3/23
14نیشابورA3کیلوگرماز
25,500

تا
27,600
1403/3/23
16نیشابورA3کیلوگرماز
25,500

تا
27,600
1403/3/23
18نیشابورA3کیلوگرماز
25,500

تا
27,600
1403/3/23
20نیشابورA3کیلوگرماز
25,350

تا
27,600
1403/3/23
22نیشابورA3کیلوگرماز
25,350

تا
27,600
1403/3/23
25نیشابورA3کیلوگرماز
25,350

تا
27,600
1403/3/23
28نیشابورA3کیلوگرماز
25,500

تا
27,600
1403/3/23
32نیشابورA3کیلوگرماز
25,500

تا
28,010
1403/3/23