لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق روغنی

ضخامت (mm) ابعاد (mm)گریدواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.5رول 1250ST12کیلوگرماز
46,200

تا
54,100
1402/12/9
0.5رول 1000ST12کیلوگرماز
52,300

تا
53,800
1402/12/9
0.6رول 1000ST12کیلوگرماز
47,800

تا
49,600
1402/12/9
0.6رول 1250ST12کیلوگرماز
48,300

تا
49,600
1402/12/9
0.7رول 1250ST12کیلوگرماز
45,200

تا
50,200
1402/12/9
0.7رول 1000ST14کیلوگرم47,0001402/12/9
0.7رول 1000ST12کیلوگرماز
45,200

تا
50,200
1402/12/9
0.7رول 1250ST14کیلوگرم47,0001402/12/9
0.8رول 1250ST12کیلوگرماز
46,300

تا
50,100
1402/12/9
0.8رول 1000ST12کیلوگرماز
46,300

تا
50,100
1402/12/9
0.9رول 1000ST12کیلوگرماز
46,300

تا
50,100
1402/12/9
0.9رول 1250ST12کیلوگرماز
45,200

تا
46,300
1402/12/9
1رول 1250ST12کیلوگرماز
46,300

تا
50,500
1402/12/9
1رول 1000ST12کیلوگرماز
44,500

تا
50,100
1402/12/9
1.25رول 1000ST12کیلوگرماز
44,500

تا
50,100
1402/12/9
1.25رول 1250ST12کیلوگرماز
46,300

تا
50,100
1402/12/9
1.5رول 1000ST12کیلوگرماز
46,300

تا
50,100
1402/12/9
1.5رول 1250ST12کیلوگرماز
44,500

تا
50,100
1402/12/9
2رول 1250ST12کیلوگرماز
47,100

تا
50,100
1402/12/9
2رول 1000ST12کیلوگرماز
45,200

تا
50,100
1402/12/9
ضخامت (mm) ابعاد (mm)گریدواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.4رول 1000ST12کیلوگرماز
49,300

تا
52,600
1402/12/9
0.5رول 1250ST12کیلوگرماز
48,500

تا
53,000
1402/12/9
0.5رول 1000ST12کیلوگرماز
50,300

تا
52,800
1402/12/9
0.6رول 1000ST12کیلوگرماز
45,700

تا
48,500
1402/12/9
0.6رول 1250ST12کیلوگرماز
45,900

تا
48,500
1402/12/9
0.7رول 1000ST12کیلوگرماز
45,700

تا
49,200
1402/12/9
0.7رول 1250ST12کیلوگرماز
45,700

تا
49,200
1402/12/9
0.8رول 1250ST12کیلوگرماز
45,800

تا
49,100
1402/12/9
0.8رول 1000ST12کیلوگرماز
45,800

تا
49,100
1402/12/9
0.9رول 1250ST12کیلوگرماز
45,800

تا
49,100
1402/12/9
0.9رول 1000ST12کیلوگرماز
44,200

تا
49,100
1402/12/9
1رول 1000ST12کیلوگرماز
44,200

تا
49,100
1402/12/9
1رول 1250ST12کیلوگرماز
45,800

تا
49,400
1402/12/9
1.25رول 1250ST12کیلوگرماز
44,200

تا
49,100
1402/12/9
1.25رول 1000ST12کیلوگرماز
44,200

تا
49,100
1402/12/9
1.5رول 1000ST12کیلوگرماز
45,800

تا
49,100
1402/12/9
1.5رول 1250ST12کیلوگرماز
45,800

تا
49,100
1402/12/9
2رول 1250ST12کیلوگرماز
45,500

تا
49,100
1402/12/9
2رول 1000ST12کیلوگرماز
46,200

تا
49,100
1402/12/9

ورق روغنی فولادغرب

ضخامت (mm) ابعاد (mm)گریدواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.5رول 1000ST12کیلوگرماز
48,700

تا
52,800
1402/12/9
0.5رول 1250ST12کیلوگرماز
48,700

تا
53,000
1402/12/9
0.6رول 1000ST12کیلوگرماز
45,700

تا
48,500
1402/12/9
0.6رول 1250ST12کیلوگرماز
45,900

تا
48,500
1402/12/9
0.7رول 1000ST12کیلوگرماز
45,500

تا
49,200
1402/12/9
0.7رول 1250ST12کیلوگرماز
45,500

تا
49,200
1402/12/9
0.8رول 1250ST12کیلوگرماز
44,000

تا
49,100
1402/12/9
0.8رول 1000ST12کیلوگرماز
44,000

تا
49,100
1402/12/9
0.9رول 1000ST12کیلوگرماز
44,000

تا
49,100
1402/12/9
0.9رول 1250ST12کیلوگرماز
44,000

تا
49,100
1402/12/9
1رول 1250ST12کیلوگرماز
44,000

تا
49,400
1402/12/9
1رول 1000ST12کیلوگرماز
44,000

تا
49,400
1402/12/9
1.25رول 1000ST12کیلوگرماز
44,000

تا
49,100
1402/12/9
1.25رول 1250ST12کیلوگرماز
44,000

تا
49,100
1402/12/9
1.5رول 1250ST12کیلوگرماز
44,000

تا
49,100
1402/12/9
1.5رول 1000ST12کیلوگرماز
44,000

تا
49,100
1402/12/9
2رول 1000ST12کیلوگرماز
44,600

تا
49,100
1402/12/9
2رول 1250ST12کیلوگرماز
45,500

تا
49,100
1402/12/9