لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق روغنی

ضخامت (mm) ابعاد (mm)گریدواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.5رول 1000ST12کیلوگرماز
46,310

تا
52,800
1403/3/9
0.5رول 1250ST12کیلوگرماز
44,260

تا
52,690
1403/3/9
0.6رول 1000ST12کیلوگرماز
42,260

تا
51,000
1403/3/9
0.6رول 1250ST12کیلوگرماز
42,260

تا
51,000
1403/3/9
0.7رول 1000ST12کیلوگرماز
40,900

تا
51,000
1403/3/9
0.7رول 1250ST12کیلوگرماز
40,900

تا
51,000
1403/3/9
0.8رول 1000ST12کیلوگرماز
41,810

تا
51,000
1403/3/9
0.8رول 1250ST12کیلوگرماز
40,810

تا
51,000
1403/3/9
0.9رول 1000ST12کیلوگرماز
41,350

تا
51,000
1403/3/9
0.9رول 1250ST12کیلوگرماز
41,350

تا
51,000
1403/3/9
1رول 1000ST12کیلوگرماز
41,600

تا
51,000
1403/3/9
1رول 1250ST12کیلوگرماز
41,600

تا
51,000
1403/3/9
1.25رول 1000ST12کیلوگرماز
41,000

تا
51,000
1403/3/9
1.25رول 1250ST12کیلوگرماز
41,000

تا
51,000
1403/3/9
1.5رول 1000ST12کیلوگرماز
41,540

تا
51,000
1403/3/9
1.5رول 1250ST12کیلوگرماز
45,490

تا
51,000
1403/3/9
2رول 1000ST12کیلوگرماز
39,200

تا
50,490
1403/3/9
2رول 1250ST12کیلوگرماز
38,700

تا
51,040
1403/3/9
ضخامت (mm) ابعاد (mm)گریدواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.4رول 1000ST12کیلوگرماز
47,100

تا
52,140
1403/3/9
0.5رول 1000ST12کیلوگرماز
36,600

تا
52,250
1403/3/9
0.5رول 1250ST12کیلوگرماز
36,600

تا
52,140
1403/3/9
0.6رول 1000ST12کیلوگرماز
35,100

تا
48,840
1403/3/9
0.6رول 1250ST12کیلوگرماز
35,100

تا
48,620
1403/3/9
0.7رول 1250ST12کیلوگرماز
34,400

تا
48,620
1403/3/9
0.7رول 1000ST12کیلوگرماز
34,400

تا
48,620
1403/3/9
0.8رول 1250ST12کیلوگرماز
33,800

تا
48,620
1403/3/9
0.8رول 1000ST12کیلوگرماز
33,800

تا
48,620
1403/3/9
0.9رول 1000ST12کیلوگرماز
34,100

تا
48,730
1403/3/9
0.9رول 1250ST12کیلوگرماز
34,100

تا
48,620
1403/3/9
1رول 1250ST12کیلوگرماز
34,300

تا
48,620
1403/3/9
1رول 1000ST12کیلوگرماز
34,300

تا
48,620
1403/3/9
1.25رول 1000ST12کیلوگرماز
34,550

تا
48,620
1403/3/9
1.25رول 1250ST12کیلوگرماز
34,500

تا
48,620
1403/3/9
1.5رول 1000ST12کیلوگرماز
34,800

تا
48,950
1403/3/9
1.5رول 1250ST12کیلوگرماز
34,700

تا
49,280
1403/3/9
2رول 1250ST12کیلوگرماز
34,400

تا
50,490
1403/3/9
2رول 1000ST12کیلوگرماز
34,300

تا
49,940
1403/3/9

ورق روغنی فولادغرب

ضخامت (mm) ابعاد (mm)گریدواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
0.5رول 1000ST12کیلوگرماز
42,720

تا
52,250
1403/3/9
0.5رول 1250ST12کیلوگرماز
42,720

تا
52,140
1403/3/9
0.6رول 1000ST12کیلوگرماز
44,100

تا
48,840
1403/3/9
0.6رول 1250ST12کیلوگرماز
40,000

تا
48,620
1403/3/9
0.7رول 1250ST12کیلوگرماز
39,540

تا
48,620
1403/3/9
0.7رول 1000ST12کیلوگرماز
39,540

تا
48,620
1403/3/9
0.8رول 1000ST12کیلوگرماز
39,540

تا
48,620
1403/3/9
0.8رول 1250ST12کیلوگرماز
39,540

تا
48,620
1403/3/9
0.9رول 1250ST12کیلوگرماز
44,100

تا
48,620
1403/3/9
0.9رول 1000ST12کیلوگرماز
40,000

تا
48,730
1403/3/9
1رول 1000ST12کیلوگرماز
40,000

تا
48,620
1403/3/9
1رول 1250ST12کیلوگرماز
40,000

تا
48,620
1403/3/9
1.2رول 1250ST12کیلوگرماز
43,600

تا
46,600
1403/3/9
1.25رول 1250ST12کیلوگرماز
44,280

تا
48,620
1403/3/9
1.5رول 1250ST12کیلوگرماز
40,810

تا
49,280
1403/3/9
1.5رول 1000ST12کیلوگرماز
40,810

تا
48,950
1403/3/9
2رول 1000ST12کیلوگرماز
41,000

تا
49,940
1403/3/9
2رول 1250ST12کیلوگرماز
41,000

تا
50,490
1403/3/9