لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

سایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچ-6 متریکیلوگرماز
61,000

تا
67,850
1403/5/1
11.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,260

تا
63,740
1403/5/1
11.4 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,260

تا
63,740
1403/5/1
11.4 اینچ-6 متریکیلوگرماز
61,000

تا
67,850
1403/5/1
1.2 اینچ-6 متریکیلوگرماز
56,750

تا
543,100
1403/5/1
1.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,750

تا
62,400
1403/5/1
1 اینچ-6 متریکیلوگرماز
56,750

تا
702,180
1403/5/1
1 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم389,9101403/5/1
1 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,750

تا
63,740
1403/5/1
21.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,350

تا
62,400
1403/5/1
2 اینچ-6 متریکیلوگرماز
61,000

تا
1,316,600
1403/5/1
2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,350

تا
63,740
1403/5/1
3.4 اینچ-6 متریکیلوگرماز
56,750

تا
537,610
1403/5/1
3.4 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,750

تا
62,400
1403/5/1
3.4 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم325,6901403/5/1
3 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,350

تا
62,400
1403/5/1
4 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,350

تا
62,400
1403/5/1
5 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,4001403/5/1
6 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم784,4001403/5/1

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

سایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچ-6 متریکیلوگرماز
57,350

تا
970,990
1403/5/1
11.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,350

تا
63,240
1403/5/1
11.4 اینچ-6 متریکیلوگرماز
60,000

تا
67,850
1403/5/1
11.4 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,350

تا
63,240
1403/5/1
1.2 اینچ-6 متریکیلوگرم60,0001403/5/1
1.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
59,650

تا
62,400
1403/5/1
1.2 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرماز
57,750

تا
58,050
1403/4/20
1 اینچ-6 متریکیلوگرماز
60,000

تا
67,850
1403/5/1
1 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرماز
57,750

تا
61,700
1403/4/20
1 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,750

تا
63,240
1403/5/1
21.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,350

تا
62,400
1403/5/1
2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
56,350

تا
63,240
1403/5/1
2 اینچ-6 متریکیلوگرماز
60,000

تا
67,850
1403/5/1
3.4 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرماز
57,750

تا
58,050
1403/4/20
3.4 اینچ-6 متریکیلوگرماز
57,850

تا
60,000
1403/5/1
3.4 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,4001403/5/1
3 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,350

تا
62,400
1403/5/1
4 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
57,350

تا
62,400
1403/5/1
5 اینچ-6 متریکیلوگرماز
53,000

تا
2,797,770
1403/5/1
5 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,4001403/5/1
6 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,4001403/5/1

لوله گالوانیزه ضخامت 3

سایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
55,960

تا
56,260
1403/4/20
11.2 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرماز
585,320

تا
1,152,020
1403/5/1
11.2 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرماز
55,870

تا
56,170
1403/4/20
11.4 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرماز
509,170

تا
1,020,360
1403/5/1
11.4 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
55,960

تا
56,260
1403/4/20
1.2 اینچ-6 متریکیلوگرم55,4001403/4/31
1 اینچ-6 متریکیلوگرم55,4001403/4/31
1 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
55,960

تا
56,260
1403/4/20
21.2 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم940,3701403/5/1
21.2 اینچ-6 متریکیلوگرم1,865,1801403/4/23
21.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
55,450

تا
55,760
1403/5/1
2 اینچ-6 متریکیلوگرماز
55,400

تا
1,459,230
1403/4/31
2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
55,450

تا
55,760
1403/5/1
31.2 اینچ-6 متریکیلوگرم55,4001403/4/31
3 اینچ-6 متریکیلوگرماز
54,950

تا
2,139,470
1403/4/23
3 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
55,460

تا
55,760
1403/5/1
4 اینچ-6 متریکیلوگرماز
55,450

تا
55,750
1403/4/20
4 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
55,460

تا
55,760
1403/5/1
5 اینچ-6 متریکیلوگرماز
55,400

تا
3,730,350
1403/4/31