لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

سایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم53,2001402/12/10
11.2 اینچ-6 متریکیلوگرم57,5001402/12/8
11.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
11.2 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم59,5001402/12/10
11.4 اینچ-6 متریکیلوگرم57,5001402/12/8
11.4 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم53,2001402/12/10
11.4 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم59,5001402/12/10
11.4 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
1.2 اینچ-6 متریکیلوگرماز
60,600

تا
509,900
1402/12/9
1.2 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم59,5001402/12/10
1.2 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم55,4001402/12/10
1.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
1 اینچ-6 متریکیلوگرماز
59,500

تا
659,300
1402/12/9
1 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم59,5001402/12/10
1 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
1 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم55,4001402/12/10
21.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
2 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
2 اینچ-6 متریکیلوگرم1,236,2001402/12/9
2 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم53,2001402/12/10
3.4 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم55,4001402/12/10
3.4 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
3.4 اینچ-6 متریکیلوگرماز
60,600

تا
504,800
1402/12/9
3.4 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم59,5001402/12/10
3 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
4 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
5 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10

لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

سایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم52,6001402/12/10
11.2 اینچ-6 متریکیلوگرماز
57,300

تا
911,700
1402/12/9
11.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
11.2 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم59,5001402/12/10
11.4 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم52,6001402/12/10
11.4 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
11.4 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم59,5001402/12/10
11.4 اینچ-6 متریکیلوگرم56,0001402/12/8
1.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
1.2 اینچ-6 متریکیلوگرم56,0001402/12/8
1.2 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم60,9001402/12/9
1 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم59,5001402/12/10
1 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
1 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم52,6001402/12/10
1 اینچ-6 متریکیلوگرم56,0001402/12/8
21.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
2 اینچ-6 متریکیلوگرم56,0001402/12/8
2 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
3.4 اینچ-6 متریکیلوگرم59,0001402/12/9
3.4 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
3.4 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم60,8001402/12/9
3 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
4 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
5 اینچ-6 متریکیلوگرم2,627,0001402/12/9
5 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10
6 اینچقزوین6 متریکیلوگرم62,0001402/12/10

لوله گالوانیزه ضخامت 3

سایزبرندحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرم54,3001402/12/9
11.2 اینچگروه صنعتی سپاهان6 متریکیلوگرم59,3001402/12/9
11.2 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم1,081,7001402/12/9
11.4 اینچقزوین6 متریکیلوگرم54,3001402/12/9
11.4 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم958,1001402/12/9
1.2 اینچ-6 متریکیلوگرم57,0001402/12/8
1 اینچ-6 متریکیلوگرم57,0001402/12/8
1 اینچنورد و پروفیل ساوه6 متریکیلوگرم731,4001402/12/9
1 اینچقزوین6 متریکیلوگرم54,3001402/12/9
21.2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
54,000

تا
59,100
1402/12/9
21.2 اینچ-6 متریکیلوگرم1,751,3001402/12/9
2 اینچ-6 متریکیلوگرم1,370,2001402/12/9
2 اینچقزوین6 متریکیلوگرماز
54,000

تا
59,100
1402/12/9
31.2 اینچ-6 متریکیلوگرم57,0001402/12/8
3 اینچ-6 متریکیلوگرماز
54,000

تا
2,008,900
1402/12/9
3 اینچقزوین6 متریکیلوگرم54,9001402/12/9
4 اینچ-6 متریکیلوگرم54,0001402/12/9
4 اینچقزوین6 متریکیلوگرم59,1001402/12/9
5 اینچ-6 متریکیلوگرم3,502,7001402/12/9