لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله جدار چاه

لوله جدار چاه

ضخامت (میلیمتر)سایز (اینچ)طولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 1010 اینچ6 متریکیلوگرماز
44,300

تا
45,500
1403/3/27
ضخامت 410 اینچ6 متریکیلوگرماز
44,300

تا
45,300
1403/3/27
ضخامت 610 اینچ6 متریکیلوگرماز
44,200

تا
45,870
1403/3/27
ضخامت 510 اینچ6 متریکیلوگرماز
44,300

تا
45,500
1403/3/27
ضخامت 512 اینچ6 متریکیلوگرماز
44,300

تا
45,500
1403/3/27
ضخامت 612 اینچ6 متریکیلوگرماز
45,500

تا
45,770
1403/3/27
ضخامت 812 اینچ6 متریکیلوگرماز
44,200

تا
45,770
1403/3/27
ضخامت 1012 اینچ6 متریکیلوگرماز
44,300

تا
45,870
1403/3/27
ضخامت 514 اینچ6 متریکیلوگرماز
22,200

تا
45,300
1403/3/27
ضخامت 616 اینچ6 متریکیلوگرماز
45,770

تا
46,200
1403/3/27
ضخامت 68 اینچ6 متریکیلوگرم44,2001403/3/27
ضخامت 48 اینچ6 متریکیلوگرماز
44,200

تا
45,300
1403/3/27