لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مبلی

لوله مبلی 0.5

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10خلیج فارس6 متریکیلوگرم62,6601403/3/27
13خلیج فارس6 متریکیلوگرم60,7001403/3/27
16خلیج فارس6 متریکیلوگرم60,6701403/3/27
20خلیج فارس6 متریکیلوگرم60,6401403/3/27
22خلیج فارس6 متریکیلوگرم60,6401403/3/27
25خلیج فارس6 متریکیلوگرم60,6401403/3/27

لوله مبلی 0.7

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,1001403/3/27
13خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,1001403/3/27
16خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,1001403/3/27
18خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,1001403/3/27
20خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,1001403/3/27
21.3-6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27

لوله مبلی 0.9

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10خلیج فارس6 متریکیلوگرم57,6201403/3/27
13خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6501403/3/27
16خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6201403/3/27
18خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
20خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
22خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
25خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
32خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
35خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
38خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
42خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
45خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
48خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27

لوله مبلی 1

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10خلیج فارس6 متریکیلوگرم57,6201403/3/27
13خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6501403/3/27
16خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6201403/3/27
18خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
20خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
22خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
25خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
32خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
35خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
38خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
42خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
45خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
48خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27

لوله مبلی 1.25

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
22خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
25خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
32خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
35خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
38خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
42خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
45خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
48خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27

لوله مبلی 1.5

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
22خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
25خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
32خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
35خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
38خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
42خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
45خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
48خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27

لوله مبلی 70

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10خلیج فارس6 متریکیلوگرم57,6201403/3/27
10.3-6 متریکیلوگرم57,6201403/3/27
13خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6501403/3/27
13.7-6 متریکیلوگرم55,6501403/3/27
16خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6201403/3/27
17.1-6 متریکیلوگرم55,6201403/3/27
18خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
20خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
22خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
25خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
26.7-6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
32خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
33.4-6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
35خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
38خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27
42خلیج فارس6 متریکیلوگرم55,6001403/3/27