لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مبلی

لوله مبلی 0.5

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
60,900

تا
62,660
1403/4/23
13خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
58,940

تا
60,700
1403/4/23
16خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
58,910

تا
60,670
1403/4/23
20خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
58,880

تا
60,640
1403/4/23
22خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
58,880

تا
60,640
1403/4/23
25خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
58,880

تا
60,640
1403/4/23

لوله مبلی 0.7

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10خلیج فارس6 متریکیلوگرم54,1001403/5/1
13خلیج فارس6 متریکیلوگرم54,1001403/5/1
16خلیج فارس6 متریکیلوگرم54,1001403/5/1
18خلیج فارس6 متریکیلوگرم54,1001403/5/1
20خلیج فارس6 متریکیلوگرم54,1001403/5/1
21.3-6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/27

لوله مبلی 0.9

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
55,860

تا
57,620
1403/4/23
13خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,890

تا
55,650
1403/4/23
16خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,860

تا
55,620
1403/4/23
18خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
20خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
22خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
25خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
32خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
35خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
38خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
42خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
45خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
48خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23

لوله مبلی 1

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
55,860

تا
57,620
1403/4/23
13خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,890

تا
55,650
1403/4/23
16خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,860

تا
55,620
1403/4/23
18خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
20خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
22خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
25خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
32خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
35خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
38خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
42خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
45خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23
48خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/23

لوله مبلی 1.25

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
22خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
25خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
32خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
35خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
38خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
42خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
45خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
48خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31

لوله مبلی 1.5

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
22خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
25خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
32خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
35خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
38خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
42خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
45خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
48خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31

لوله مبلی 70

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
55,860

تا
57,620
1403/4/31
10.3-6 متریکیلوگرماز
55,860

تا
57,620
1403/4/27
13خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,890

تا
55,650
1403/4/31
13.7-6 متریکیلوگرماز
53,890

تا
55,650
1403/4/27
16خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,860

تا
55,620
1403/4/31
17.1-6 متریکیلوگرماز
53,860

تا
55,620
1403/4/27
18خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
20خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
22خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
25خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
26.7-6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/27
32خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
33.4-6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/27
35خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
38خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31
42خلیج فارس6 متریکیلوگرماز
53,840

تا
55,600
1403/4/31