لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق اسید شویی

آلیاژضخامت(میل)حالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
st37ضخامت 2رول1000کیلوگرم47,8001402/12/9
stw22ضخامت 5رول1000کیلوگرم49,3001402/12/9
st37ضخامت 4رول1000کیلوگرم48,1001402/12/9
st37ضخامت 3شیت1000کیلوگرم43,0001402/12/5
stw22ضخامت 4رول1000کیلوگرم46,1001402/12/9
stw22ضخامت 3.5رول1000کیلوگرم49,0001402/12/9
stw22ضخامت 3رول1000کیلوگرم49,3001402/12/9
stw22ضخامت 2.5رول1000کیلوگرم47,3001402/12/9
stw22ضخامت 2رول1000کیلوگرم47,8001402/12/9
st37ضخامت 5رول1000کیلوگرم49,0001402/12/9
st37ضخامت 3رول1000کیلوگرم49,0001402/12/9
st37ضخامت 2.5رول1000کیلوگرم46,8001402/12/9
st37ضخامت 3.5رول1000کیلوگرم48,8001402/12/9
st37ضخامت 3رول1250کیلوگرم49,0001402/12/9
st37ضخامت 3شیت1250کیلوگرم43,0001402/12/5
st37ضخامت 4رول1250کیلوگرم48,1001402/12/9
stw22ضخامت 2رول1250کیلوگرم47,8001402/12/9
stw22ضخامت 2.5رول1250کیلوگرم47,3001402/12/9
st37ضخامت 3.5رول1250کیلوگرم49,8001402/12/9
st37ضخامت 5رول1250کیلوگرم49,0001402/12/9
stw22ضخامت 3.5رول1250کیلوگرم49,0001402/12/9
st37ضخامت 2.5رول1250کیلوگرم46,8001402/12/9
st37ضخامت 2رول1250کیلوگرم47,8001402/12/9
stw22ضخامت 3رول1250کیلوگرم49,3001402/12/9
stw22ضخامت 5رول1250کیلوگرم49,3001402/12/9
stw22ضخامت 4رول1250کیلوگرم46,1001402/12/9

ورق اسید شویی فولاد غرب آسیا

آلیاژضخامت(میل)حالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
stw22ضخامت 2رول1000کیلوگرم47,1001402/12/9
st37ضخامت 5رول1000کیلوگرم48,2001402/12/9
stw22ضخامت 3رول1000کیلوگرم48,3001402/12/9
st37ضخامت 3.5رول1000کیلوگرم47,3001402/12/9
st37ضخامت 3رول1000کیلوگرم47,3001402/12/9
stw22ضخامت 4رول1000کیلوگرم47,5001402/12/9
st37ضخامت 4رول1000کیلوگرم46,8001402/12/9
st37ضخامت 2.5رول1000کیلوگرم45,3001402/12/9
stw22ضخامت 2.5رول1000کیلوگرم46,2001402/12/9
stw22ضخامت 5رول1000کیلوگرم48,3001402/12/9
stw22ضخامت 3.5رول1000کیلوگرم48,3001402/12/9
st37ضخامت 3شیت1000کیلوگرم44,5001402/12/5
st37ضخامت 2رول1000کیلوگرم46,3001402/12/9
stw22ضخامت 3رول1250کیلوگرم48,3001402/12/9
st37ضخامت 3.5رول1250کیلوگرم47,3001402/12/9
st37ضخامت 2.5رول1250کیلوگرم45,3001402/12/9
stw22ضخامت 2رول1250کیلوگرم47,1001402/12/9
st37ضخامت 3رول1250کیلوگرم47,3001402/12/9
st37ضخامت 2رول1250کیلوگرم46,3001402/12/9
stw22ضخامت 2.5رول1250کیلوگرم46,2001402/12/9
stw22ضخامت 5رول1250کیلوگرم48,3001402/12/9
st37ضخامت 5رول1250کیلوگرم48,2001402/12/9
st37ضخامت 4رول1250کیلوگرماز
46,800

تا
47,500
1402/12/9
stw22ضخامت 3.5رول1250کیلوگرم48,3001402/12/9