لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق اسید شویی

آلیاژضخامت(میل)حالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
stw22ضخامت 3رول1000کیلوگرماز
45,300

تا
53,100
1403/4/24
stw22ضخامت 3.5رول1000کیلوگرماز
50,800

تا
53,100
1403/4/24
stw22ضخامت 5رول1000کیلوگرماز
50,300

تا
52,600
1403/4/24
stw22ضخامت 2رول1000کیلوگرماز
42,800

تا
50,100
1403/4/24
stw22ضخامت 4رول1000کیلوگرماز
50,800

تا
53,100
1403/4/24
st37ضخامت 2.5رول1000کیلوگرماز
48,300

تا
50,600
1403/4/24
st37ضخامت 4رول1000کیلوگرماز
49,800

تا
52,100
1403/4/24
st37ضخامت 2رول1000کیلوگرماز
41,800

تا
49,600
1403/4/24
st37ضخامت 3شیت1000کیلوگرماز
45,200

تا
48,200
1403/4/17
stw22ضخامت 2.5رول1000کیلوگرماز
45,300

تا
51,600
1403/4/24
st37ضخامت 3رول1000کیلوگرماز
45,430

تا
52,100
1403/4/24
st37ضخامت 5رول1000کیلوگرماز
49,800

تا
52,100
1403/4/24
st37ضخامت 3.5رول1000کیلوگرماز
49,800

تا
52,100
1403/4/24
st37ضخامت 3رول1250کیلوگرماز
45,430

تا
52,100
1403/4/24
st37ضخامت 3شیت1250کیلوگرماز
40,200

تا
43,200
1403/4/17
st37ضخامت 3.5رول1250کیلوگرماز
49,800

تا
52,100
1403/4/24
stw22ضخامت 3.5رول1250کیلوگرماز
50,800

تا
53,100
1403/4/24
stw22ضخامت 2رول1250کیلوگرماز
42,800

تا
50,100
1403/4/24
stw22ضخامت 3رول1250کیلوگرماز
44,800

تا
53,100
1403/4/24
st37ضخامت 2.5رول1250کیلوگرماز
48,300

تا
50,600
1403/4/24
st37ضخامت 2رول1250کیلوگرماز
45,300

تا
49,600
1403/4/24
stw22ضخامت 2.5رول1250کیلوگرماز
45,300

تا
51,600
1403/4/24
stw22ضخامت 4رول1250کیلوگرماز
50,800

تا
53,100
1403/4/24
stw22ضخامت 5رول1250کیلوگرماز
50,300

تا
52,600
1403/4/24
st37ضخامت 4رول1250کیلوگرماز
49,800

تا
52,100
1403/4/24
st37ضخامت 5رول1250کیلوگرماز
49,800

تا
52,100
1403/4/24

ورق اسید شویی فولاد غرب آسیا

آلیاژضخامت(میل)حالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
stw22ضخامت 4رول1000کیلوگرماز
50,600

تا
52,900
1403/4/24
st37ضخامت 3شیت1000کیلوگرماز
42,200

تا
45,200
1403/4/17
st37ضخامت 2رول1000کیلوگرماز
39,300

تا
49,400
1403/4/24
stw22ضخامت 3.5رول1000کیلوگرماز
50,600

تا
52,900
1403/4/24
stw22ضخامت 5رول1000کیلوگرماز
50,000

تا
52,300
1403/4/24
st37ضخامت 3رول1000کیلوگرماز
49,500

تا
51,800
1403/4/24
st37ضخامت 4رول1000کیلوگرماز
49,500

تا
51,800
1403/4/24
stw22ضخامت 2رول1000کیلوگرماز
39,800

تا
49,800
1403/4/24
st37ضخامت 5رول1000کیلوگرماز
49,500

تا
51,800
1403/4/24
st37ضخامت 2.5رول1000کیلوگرماز
48,100

تا
50,400
1403/4/24
stw22ضخامت 3رول1000کیلوگرماز
42,300

تا
52,900
1403/4/24
stw22ضخامت 2.5رول1000کیلوگرماز
40,300

تا
51,300
1403/4/24
st37ضخامت 3.5رول1000کیلوگرماز
49,500

تا
51,800
1403/4/24
st37ضخامت 3رول1250کیلوگرماز
42,000

تا
51,800
1403/4/24
st37ضخامت 5رول1250کیلوگرماز
49,500

تا
51,800
1403/4/24
stw22ضخامت 2.5رول1250کیلوگرماز
49,000

تا
51,300
1403/4/24
st37ضخامت 4رول1250کیلوگرماز
49,500

تا
52,900
1403/4/24
stw22ضخامت 2رول1250کیلوگرماز
39,300

تا
49,800
1403/4/24
st37ضخامت 3.5رول1250کیلوگرماز
49,500

تا
51,800
1403/4/24
stw22ضخامت 3رول1250کیلوگرماز
41,800

تا
52,900
1403/4/24
stw22ضخامت 5رول1250کیلوگرماز
50,000

تا
52,300
1403/4/24
st37ضخامت 2.5رول1250کیلوگرماز
42,300

تا
50,400
1403/4/24
stw22ضخامت 3.5رول1250کیلوگرماز
50,600

تا
52,900
1403/4/24
st37ضخامت 2رول1250کیلوگرماز
47,100

تا
49,400
1403/4/24