لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آجدار

ورق آجدار 2

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1000*2000-شیتکیلوگرم48,3001402/12/14
پرسی6000*1000-شیتکیلوگرم48,5001402/12/14

ورق آجدار 3

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم49,5001402/12/14
پرسی1000*2000-شیتکیلوگرم48,3001402/12/14
پرسی1250*2500-شیتکیلوگرم48,7001402/12/14
-1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم49,5001402/12/14
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم50,5001402/12/14
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
52,600

تا
52,800
1402/12/14

ورق آجدار 4

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1000فولاد مبارکهشیتکیلوگرم51,5001402/12/14
-1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم51,5001402/12/14
-1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم50,5001402/12/14
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم50,5001402/12/14
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
54,400

تا
54,600
1402/12/14

ورق آجدار 5

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1000فولاد مبارکهشیتکیلوگرم51,5001402/12/14
-1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم51,5001402/12/14
-1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم51,5001402/12/14
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم57,6001402/12/14
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
53,300

تا
53,600
1402/12/14

ورق آجدار 6

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم43,3001402/12/14
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم53,6001402/12/14
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرم53,0001402/12/14

ورق آجدار 8

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1250فولاد مبارکهرولکیلوگرم38,6001402/12/14
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم48,0001402/12/14
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرم52,4001402/12/14

ورق آجدار 10

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1250فولاد مبارکهرولکیلوگرم38,1001402/12/14
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم48,0001402/12/14

ورق آجدار 2.5

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پرسی1250*2500-شیتکیلوگرم48,8001402/12/14