لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آجدار

ورق آجدار 2

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1000*2000-شیتکیلوگرماز
40,500

تا
41,500
1403/5/1
پرسی1000*2000-شیتکیلوگرم41,5801403/4/24
پرسی1250*2500-شیتکیلوگرم40,4801403/4/24
پرسی6000*1000-شیتکیلوگرماز
40,600

تا
41,600
1403/5/1

ورق آجدار 3

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پرسی1000*2000-شیتکیلوگرماز
40,400

تا
42,680
1403/5/1
فابریک1000*2000فولاد مبارکهشیتکیلوگرم47,6301403/4/31
-1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم48,0001403/5/1
پرسی1250*2500-شیتکیلوگرماز
40,900

تا
41,900
1403/5/1
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم47,0001403/5/1
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
100

تا
46,200
1403/5/1

ورق آجدار 4

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم52,5001403/5/1
-1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم50,5001403/5/1
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم48,5001403/5/1
فابریک6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرم47,6301403/4/31
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
46,700

تا
47,900
1403/5/1

ورق آجدار 5

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم49,0001403/5/1
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم48,5001403/5/1
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
45,700

تا
46,900
1403/5/1

ورق آجدار 6

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم48,5001403/5/1
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
45,400

تا
46,400
1403/5/1

ورق آجدار 8

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم47,0001403/5/1
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
44,800

تا
45,800
1403/5/1

ورق آجدار 10

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم48,0001403/5/1

ورق آجدار 2.5

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پرسی1000*2000-شیتکیلوگرم41,0301403/4/24
پرسی1250*2500-شیتکیلوگرماز
41,000

تا
42,000
1403/5/1