لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آجدار

ورق آجدار 2

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1000*2000-شیتکیلوگرم47,1001402/12/3
پرسی6000*1000-شیتکیلوگرم47,3001402/12/3

ورق آجدار 3

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم48,0001402/12/2
پرسی1000*2000-شیتکیلوگرم47,1001402/12/3
پرسی1250*2500-شیتکیلوگرم47,5001402/12/3
-1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم47,5001402/12/2
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم57,0001402/12/2
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
51,400

تا
51,600
1402/12/3

ورق آجدار 4

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1000فولاد مبارکهشیتکیلوگرم52,5001402/12/2
-1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم52,5001402/12/2
-1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم50,0001402/12/2
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم50,0001402/12/2
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
53,200

تا
53,400
1402/12/3

ورق آجدار 5

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1000فولاد مبارکهشیتکیلوگرم49,0001402/12/2
-1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم49,0001402/12/2
-1250*2500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم49,0001402/12/2
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم50,0001402/12/2
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
52,100

تا
52,400
1402/12/3

ورق آجدار 6

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1000*2000فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم43,3001402/12/2
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم56,8001402/12/2
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرم51,8001402/12/3

ورق آجدار 8

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1250فولاد مبارکهرولکیلوگرم38,6001402/12/2
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم43,7001402/12/2
فابریک-فولاد مبارکهرولکیلوگرم51,2001402/12/3

ورق آجدار 10

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-1250فولاد مبارکهرولکیلوگرم38,1001402/12/2
-6000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهکیلوگرم41,1001402/12/2

ورق آجدار 2.5

نوعابعادبرندوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
پرسی1250*2500-شیتکیلوگرم47,6001402/12/3