لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مانیسمان

لوله مانیسمان وارداتی

سایزردهطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
75,000

تا
26,700,000
1403/4/24
11.2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
133,080

تا
1,340,000
1403/4/24
11.2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
2,160,000

تا
2,210,000
1403/4/24
11.2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
1,069,000

تا
1,287,310
1403/4/24
11.4 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
990,100

تا
1,150,000
1403/4/24
11.4 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
1,760,000

تا
1,840,000
1403/4/24
11.4 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
1,120,000

تا
1,270,000
1403/4/24
1.2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
629,000

تا
660,000
1403/4/24
1.2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
360,000

تا
2,350,000
1403/4/24
1.2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
420,000

تا
485,000
1403/4/24
12 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
75,000

تا
36,500,000
1403/4/24
1 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
730,000

تا
850,000
1403/4/24
1 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
895,000

تا
1,507,800
1403/4/24
1 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
1,320,000

تا
1,400,000
1403/4/24
21.2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
2,369,000

تا
2,780,000
1403/4/24
21.2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
4,810,000

تا
5,100,000
1403/4/24
21.2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
3,160,000

تا
3,350,000
1403/4/24
2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
2,960,000

تا
3,170,000
1403/4/24
2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
1,910,000

تا
2,046,700
1403/4/24
2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
1,600,000

تا
1,700,000
1403/4/24
3.4 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
585,000

تا
680,000
1403/4/24
3.4 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
780,000

تا
885,010
1403/4/24
3.4 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
500,000

تا
550,000
1403/4/24
3 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
2,900,000

تا
3,280,000
1403/4/24
3 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
3,850,000

تا
4,080,000
1403/4/24
3 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
6,260,000

تا
6,980,000
1403/4/24
4 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
4,950,000

تا
5,643,400
1403/4/24
4 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
4,400,000

تا
4,680,010
1403/4/24
4 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
8,260,000

تا
9,240,000
1403/4/24
5 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
6,500,000

تا
6,700,000
1403/4/24
5 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
11,420,000

تا
12,650,000
1403/4/24
5 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
6,650,000

تا
10,241,000
1403/4/24
6 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
9,000,000

تا
12,892,300
1403/4/24
6 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
7,418,000

تا
7,670,000
1403/4/24
6 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
17,200,000

تا
17,450,000
1403/4/24
8 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
18,500,000

تا
21,040,000
1403/4/24
8 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
15,700,000

تا
17,650,000
1403/4/24
8 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
33,250,000

تا
33,900,000
1403/4/24
سایزردهطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخه11,600,0001403/4/24
11.2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
1,209,000

تا
1,268,700
1403/4/24
11.4 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
1,622,700

تا
1,793,360
1403/4/24
11.4 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
909,000

تا
1,133,470
1403/4/24
11.4 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
1,027,200

تا
1,221,770
1403/4/24
1.2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
581,800

تا
650,030
1403/4/24
1.2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
400,000

تا
440,740
1403/4/24
1 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
845,400

تا
1,213,600
1403/4/24
21.2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
3,299,900

تا
3,299,910
1403/4/24
2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
1,804,700

تا
1,804,710
1403/4/24
2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
3,169,000

تا
3,169,040
1403/4/24
2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
1,969,200

تا
1,969,220
1403/4/24
3.4 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
583,900

تا
583,910
1403/4/24
3.4 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
776,100

تا
776,110
1403/4/24
3.4 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخه539,4001403/4/24
3 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
3,840,100

تا
3,840,120
1403/4/24
3 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
6,952,700

تا
6,952,770
1403/4/24
3 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
3,410,400

تا
3,410,470
1403/4/24
4 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
9,240,300

تا
9,240,330
1403/4/24
4 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
4,950,900

تا
4,950,950
1403/4/24
4 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
4,906,100

تا
4,906,180
1403/4/24
5 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
6,612,000

تا
6,612,080
1403/4/24
5 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخه12,650,0001403/4/24
5 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
6,501,200

تا
6,501,230
1403/4/24
6 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
17,161,000

تا
17,161,050
1403/4/24
6 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
8,228,400

تا
8,228,420
1403/4/24
6 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
9,680,000

تا
9,680,030
1403/4/24
8 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
33,252,200

تا
33,252,290
1403/4/24
8 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
19,360,900

تا
19,360,940
1403/4/24
8 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
21,010,100

تا
21,010,150
1403/4/24