لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مانیسمان

لوله مانیسمان وارداتی

سایزردهطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
75,000

تا
27,500,000
1403/3/27
11.2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
2,174,000

تا
5,000,000
1403/3/27
11.2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
1,300,000

تا
3,280,000
1403/3/27
11.2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
1,080,000

تا
1,287,310
1403/3/27
11.4 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
1,130,000

تا
1,469,000
1403/3/27
11.4 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
1,774,000

تا
1,900,000
1403/3/27
11.4 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
1,000,000

تا
1,100,000
1403/3/27
1.2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
629,000

تا
670,000
1403/3/27
1.2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
370,000

تا
2,400,000
1403/3/27
1.2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
429,000

تا
450,000
1403/3/27
12 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
75,000

تا
37,500,000
1403/3/27
1 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
895,000

تا
1,504,500
1403/3/27
1 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
1,324,000

تا
1,440,000
1403/3/27
1 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
735,000

تا
803,030
1403/3/27
21.2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
3,100,000

تا
3,339,000
1403/3/27
21.2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
4,800,000

تا
5,100,000
1403/3/27
21.2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
2,379,560

تا
2,730,000
1403/3/27
2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
1,930,000

تا
2,135,000
1403/3/27
2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
2,980,000

تا
3,170,000
1403/3/27
2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
1,615,000

تا
1,665,000
1403/3/27
3.4 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
585,000

تا
680,000
1403/3/27
3.4 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
500,000

تا
550,000
1403/3/27
3.4 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
780,000

تا
896,010
1403/3/27
3 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
3,850,000

تا
4,130,010
1403/3/27
3 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
6,170,000

تا
6,980,000
1403/3/27
3 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
2,900,000

تا
3,280,000
1403/3/27
4 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
4,950,000

تا
5,639,000
1403/3/27
4 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
4,400,000

تا
4,700,000
1403/3/27
4 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
8,264,000

تا
9,240,000
1403/3/27
5 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
6,650,000

تا
10,241,000
1403/3/27
5 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
11,439,000

تا
12,650,000
1403/3/27
5 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
6,500,000

تا
6,700,000
1403/3/27
6 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
17,200,000

تا
18,500,000
1403/3/27
6 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
2,380,000

تا
7,780,000
1403/3/27
6 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
9,300,000

تا
12,889,000
1403/3/27
8 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
15,900,000

تا
17,600,000
1403/3/27
8 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
33,250,000

تا
35,000,000
1403/3/27
8 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
18,800,000

تا
21,000,000
1403/3/27