لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه 2

سایز(mm)طول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20*206 متریکیلوگرم59,9001402/12/9
20*306 متریکیلوگرم59,9001402/12/9
30*306 متریکیلوگرم58,8001402/12/9
40*206 متریکیلوگرم58,8001402/12/9
40*406 متریکیلوگرم58,8001402/12/9
50*306 متریکیلوگرم58,8001402/12/9
50*506 متریکیلوگرم58,8001402/12/9
60*406 متریکیلوگرم58,8001402/12/9
60*606 متریکیلوگرم58,8001402/12/9
80*806 متریکیلوگرم58,8001402/12/9
70*706 متریکیلوگرم58,8001402/12/9
90*906 متریکیلوگرم58,8001402/12/9
80*406 متریکیلوگرم58,8001402/12/9

پروفیل گالوانیزه 2/5

سایز(mm)طول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
20*206 متریکیلوگرم56,0001402/12/8
30*306 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
40*206 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
40*406 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
50*306 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
50*506 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
60*406 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
60*606 متریکیلوگرم58,7001402/12/9
80*806 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
70*706 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
80*406 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
90*906 متریکیلوگرم59,2001402/12/9

پروفیل گالوانیزه 3

سایز(mm)طول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
40*406 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
50*506 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
60*1206 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
60*606 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
80*406 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
70*706 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
80*806 متریکیلوگرم59,2001402/12/9
90*906 متریکیلوگرم59,2001402/12/9

پروفیل گالوانیزه 4

سایز(mm)طول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متریکیلوگرم58,0001402/12/9
40*406 متریکیلوگرم58,0001402/12/9
50*506 متریکیلوگرم58,0001402/12/9
60*1206 متریکیلوگرم58,0001402/12/9
60*606 متریکیلوگرم58,0001402/12/9
80*806 متریکیلوگرم58,0001402/12/9
90*906 متریکیلوگرم58,0001402/12/9
70*706 متریکیلوگرم58,0001402/12/9
80*406 متریکیلوگرم58,0001402/12/9