لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل گالوانیزه

پروفیل گالوانیزه 2

سایز(mm)طول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20*206 متریکیلوگرماز
64,200

تا
66,060
1403/1/27
20*306 متریکیلوگرم66,0601403/1/26
30*306 متریکیلوگرم64,9501403/1/26
40*206 متریکیلوگرم64,9501403/1/26
40*406 متریکیلوگرم64,2001403/1/27
50*306 متریکیلوگرم64,9501403/1/26
50*506 متریکیلوگرم64,9501403/1/26
60*406 متریکیلوگرم64,9501403/1/26
60*606 متریکیلوگرم64,2001403/1/27
80*406 متریکیلوگرم64,2001403/1/27
80*806 متریکیلوگرماز
64,200

تا
64,950
1403/1/27
70*706 متریکیلوگرماز
64,200

تا
64,950
1403/1/27
90*906 متریکیلوگرم64,9501403/1/26

پروفیل گالوانیزه 2/5

سایز(mm)طول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متریکیلوگرم64,9501403/1/26
20*206 متریکیلوگرم63,5001403/1/27
30*306 متریکیلوگرم64,9501403/1/26
40*206 متریکیلوگرم64,9501403/1/26
40*406 متریکیلوگرماز
63,500

تا
64,950
1403/1/27
50*306 متریکیلوگرم64,9501403/1/26
50*506 متریکیلوگرم64,9501403/1/26
60*406 متریکیلوگرم64,9501403/1/27
60*606 متریکیلوگرم63,5001403/1/27
80*406 متریکیلوگرماز
63,500

تا
64,950
1403/1/27
80*806 متریکیلوگرماز
63,500

تا
64,950
1403/1/27
70*706 متریکیلوگرماز
63,500

تا
64,950
1403/1/27
90*906 متریکیلوگرم64,9501403/1/26

پروفیل گالوانیزه 3

سایز(mm)طول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متریکیلوگرم63,3501403/1/26
40*406 متریکیلوگرم63,3501403/1/27
50*506 متریکیلوگرم63,3501403/1/26
60*1206 متریکیلوگرم63,3501403/1/27
60*606 متریکیلوگرم63,3501403/1/26
80*406 متریکیلوگرم63,3501403/1/26
70*706 متریکیلوگرم63,3501403/1/26
80*806 متریکیلوگرم63,3501403/1/27
90*906 متریکیلوگرم63,3501403/1/27

پروفیل گالوانیزه 4

سایز(mm)طول(m)واحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متریکیلوگرم63,0701403/1/26
40*406 متریکیلوگرم63,0701403/1/26
50*506 متریکیلوگرم63,0701403/1/26
60*1206 متریکیلوگرم63,0701403/1/26
60*606 متریکیلوگرم63,0701403/1/26
80*806 متریکیلوگرم63,0701403/1/26
90*906 متریکیلوگرم63,0701403/1/26
70*706 متریکیلوگرم63,0701403/1/26
80*406 متریکیلوگرم63,0701403/1/26