لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آلومینیوم

آلیاژضخامتحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرماز
206,800

تا
207,900
1403/3/8
-ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرماز
206,800

تا
207,900
1403/3/8
-ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرماز
206,800

تا
207,900
1403/3/8
-ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرماز
211,200

تا
212,300
1403/3/8
-ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرماز
211,200

تا
212,300
1403/3/8
-ضخامت 0.3شیت1000*2000کیلوگرماز
206,800

تا
207,900
1403/3/8
3105ضخامت 1رول1000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 1.5رول1000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.8رول1000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 2رول1000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.7رول1000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.5رول1000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.6رول1000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 1.25رول1000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.4رول1000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.6شیت1000*2000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 2.5شیت1000*2000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 1.6شیت1000*2000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.4شیت1000*2000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.8شیت1000*2000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 1.25شیت1000*2000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرماز
233,010

تا
241,010
1403/3/9
3105ضخامت 0.3شیت1000*2000کیلوگرماز
235,000

تا
243,000
1403/3/9
3105ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرماز
233,010

تا
241,010
1403/3/9
3105ضخامت 0.7شیت1000*2000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 1.5شیت1000*2000کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.6رول1200کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.8رول1250کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 1.25رول1250کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 1رول1250کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.7رول1250کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.5رول1250کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.7شیت1250*2500کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.4شیت1250*2500کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 2.5شیت1250*2500کیلوگرماز
232,510

تا
240,500
1403/3/9
3105ضخامت 0.8شیت1250*2500کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 1شیت1250*2500کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 1.25شیت1250*2500کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.6شیت1250*2500کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 2شیت1250*2500کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 4شیت1250*2500کیلوگرماز
233,010

تا
241,010
1403/3/9
3105ضخامت 3شیت1250*2500کیلوگرماز
233,010

تا
241,010
1403/3/9
3105ضخامت 0.5شیت1250*2500کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 0.3شیت1250*2500کیلوگرماز
235,000

تا
243,000
1403/3/9
3105ضخامت 1.5شیت1250*2500کیلوگرماز
232,000

تا
240,000
1403/3/9

ورق آلومینیوم آلومان کار

آلیاژضخامتحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرماز
213,400

تا
214,500
1403/3/8
-ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرماز
207,900

تا
209,000
1403/3/8
-ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرماز
202,400

تا
203,500
1403/3/8
-ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرماز
207,900

تا
209,000
1403/3/8
-ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرماز
207,900

تا
209,000
1403/3/8
-ضخامت 5شیت1000*2000کیلوگرماز
213,400

تا
214,500
1403/3/8
-ضخامت 0.3شیت1000*2000کیلوگرماز
202,400

تا
203,500
1403/3/8
1050ضخامت 0.7شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9
1050ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9
1050ضخامت 0.6شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9
1050ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9
1050ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9
1050ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9
1050ضخامت 0.4شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9

ورق آلومینیوم پارس

آلیاژضخامتحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرماز
202,400

تا
203,500
1403/3/9
-ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرماز
213,400

تا
214,500
1403/3/9
-ضخامت 5شیت1000*2000کیلوگرماز
213,400

تا
214,500
1403/3/9
-ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرماز
207,900

تا
209,000
1403/3/9
-ضخامت 6شیت1000*2000کیلوگرماز
213,400

تا
214,500
1403/3/9
-ضخامت 0.3شیت1000*2000کیلوگرماز
202,400

تا
203,500
1403/3/9
-ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرماز
207,900

تا
209,000
1403/3/9
-ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرماز
207,900

تا
209,000
1403/3/9
1050ضخامت 14شیت1000*2000کیلوگرماز
271,000

تا
281,000
1403/3/9
1050ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9
1050ضخامت 15شیت1000*2000کیلوگرماز
271,000

تا
281,000
1403/3/9
1050ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9
1050ضخامت 0.8شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9
1050ضخامت 12شیت1000*2000کیلوگرماز
271,000

تا
281,000
1403/3/9
1050ضخامت 6شیت1000*2000کیلوگرماز
235,000

تا
245,000
1403/3/9
1050ضخامت 0.6شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9
1050ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9
1050ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرماز
220,000

تا
230,000
1403/3/9
1050ضخامت 10شیت1000*2000کیلوگرماز
271,000

تا
281,000
1403/3/9
1050ضخامت 2شیت1250*2500کیلوگرماز
235,000

تا
240,000
1403/3/9
1050ضخامت 1شیت1250*2500کیلوگرماز
235,000

تا
240,000
1403/3/9
1050ضخامت 3شیت1250*2500کیلوگرماز
235,000

تا
240,000
1403/3/9
1050ضخامت 2.5شیت1250*2500کیلوگرماز
235,000

تا
240,000
1403/3/9
1050ضخامت 1.5شیت1250*2500کیلوگرماز
235,000

تا
240,000
1403/3/9
3105ضخامت 8شیت1000*2000کیلوگرماز
235,000

تا
245,000
1403/3/9
3105ضخامت 7شیت1000*2000کیلوگرماز
235,000

تا
245,000
1403/3/9