لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آلومینیوم

آلیاژضخامتحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
3105ضخامت 2رول1000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.8رول1000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.4رول1000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 1.25رول1000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 1رول1000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.7رول1000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.5رول1000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.6رول1000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 1.5رول1000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 2.5شیت1000*2000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.3شیت1000*2000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.6شیت1000*2000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم204,0001402/12/9
3105ضخامت 1.6شیت1000*2000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.8شیت1000*2000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرم204,0001402/12/9
3105ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.4شیت1000*2000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 1.25شیت1000*2000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 1.5شیت1000*2000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.7شیت1000*2000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.6رول1200کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.5رول1250کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.7رول1250کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 1رول1250کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.8رول1250کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 1.25رول1250کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.4شیت1250*2500کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 3شیت1250*2500کیلوگرم204,0001402/12/9
3105ضخامت 2.5شیت1250*2500کیلوگرم203,5001402/12/9
3105ضخامت 0.7شیت1250*2500کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 4شیت1250*2500کیلوگرم204,0001402/12/9
3105ضخامت 0.5شیت1250*2500کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.6شیت1250*2500کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.8شیت1250*2500کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 2شیت1250*2500کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 1.5شیت1250*2500کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 1شیت1250*2500کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 1.25شیت1250*2500کیلوگرم203,0001402/12/9
3105ضخامت 0.3شیت1250*2500کیلوگرم203,0001402/12/9

ورق آلومینیوم آلومان کار

آلیاژضخامتحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1050ضخامت 0.4شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9
1050ضخامت 0.6شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9
1050ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9
1050ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9
1050ضخامت 0.7شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9
1050ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9
1050ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9

ورق آلومینیوم پارس

آلیاژضخامتحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1050ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9
1050ضخامت 6شیت1000*2000کیلوگرم208,0001402/12/9
1050ضخامت 0.6شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9
1050ضخامت 12شیت1000*2000کیلوگرم244,0001402/12/9
1050ضخامت 0.8شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9
1050ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9
1050ضخامت 14شیت1000*2000کیلوگرم244,0001402/12/9
1050ضخامت 15شیت1000*2000کیلوگرم244,0001402/12/9
1050ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9
1050ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرم193,0001402/12/9
1050ضخامت 10شیت1000*2000کیلوگرم244,0001402/12/9
1050ضخامت 2شیت1250*2500کیلوگرم205,0001402/12/9
1050ضخامت 2.5شیت1250*2500کیلوگرم205,0001402/12/9
1050ضخامت 1شیت1250*2500کیلوگرم205,0001402/12/9
1050ضخامت 3شیت1250*2500کیلوگرم205,0001402/12/9
1050ضخامت 1.5شیت1250*2500کیلوگرم205,0001402/12/9
3105ضخامت 8شیت1000*2000کیلوگرم208,0001402/12/9
3105ضخامت 7شیت1000*2000کیلوگرم208,0001402/12/9