لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آلومینیوم

آلیاژضخامتحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم210,1001403/4/24
-ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرم210,1001403/4/24
-ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرم214,5001403/4/24
-ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم214,5001403/4/24
-ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم210,1001403/4/24
-ضخامت 0.3شیت1000*2000کیلوگرم210,1001403/4/24
3105ضخامت 1.25رول1000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.4رول1000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.8رول1000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.6رول1000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 2رول1000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.7رول1000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.5رول1000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 1رول1000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 1.5رول1000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.3شیت1000*2000کیلوگرم235,0001403/4/24
3105ضخامت 0.7شیت1000*2000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.8شیت1000*2000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.6شیت1000*2000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرم233,0101403/4/24
3105ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 1.25شیت1000*2000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم233,0101403/4/24
3105ضخامت 1.6شیت1000*2000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 1.5شیت1000*2000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.4شیت1000*2000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 2.5شیت1000*2000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.6رول1200کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.5رول1250کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.7رول1250کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 1.25رول1250کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.8رول1250کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 1رول1250کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 1شیت1250*2500کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.6شیت1250*2500کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 2شیت1250*2500کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 2.5شیت1250*2500کیلوگرم232,5101403/4/24
3105ضخامت 1.25شیت1250*2500کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.4شیت1250*2500کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 0.7شیت1250*2500کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 1.5شیت1250*2500کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 4شیت1250*2500کیلوگرم233,0101403/4/24
3105ضخامت 0.3شیت1250*2500کیلوگرم235,0001403/4/24
3105ضخامت 0.5شیت1250*2500کیلوگرم232,0001403/4/24
3105ضخامت 3شیت1250*2500کیلوگرم233,0101403/4/24
3105ضخامت 0.8شیت1250*2500کیلوگرم232,0001403/4/24

ورق آلومینیوم آلومان کار

آلیاژضخامتحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-ضخامت 0.3شیت1000*2000کیلوگرم205,7001403/4/24
-ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم211,2001403/4/24
-ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرم205,7001403/4/24
-ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم211,2001403/4/24
-ضخامت 5شیت1000*2000کیلوگرم216,7001403/4/24
-ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرم216,7001403/4/24
-ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم211,2001403/4/24
1050ضخامت 0.4شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24
1050ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24
1050ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24
1050ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24
1050ضخامت 0.6شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24
1050ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24
1050ضخامت 0.7شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24

ورق آلومینیوم پارس

آلیاژضخامتحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-ضخامت 0.3شیت1000*2000کیلوگرم205,7001403/4/24
-ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرم205,7001403/4/24
-ضخامت 5شیت1000*2000کیلوگرم216,7001403/4/24
-ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم211,2001403/4/24
-ضخامت 6شیت1000*2000کیلوگرم216,7001403/4/24
-ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم211,2001403/4/24
-ضخامت 4شیت1000*2000کیلوگرم216,7001403/4/24
-ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم211,2001403/4/24
1050ضخامت 10شیت1000*2000کیلوگرم271,0001403/4/24
1050ضخامت 14شیت1000*2000کیلوگرم271,0001403/4/24
1050ضخامت 0.6شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24
1050ضخامت 1شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24
1050ضخامت 0.8شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24
1050ضخامت 12شیت1000*2000کیلوگرم271,0001403/4/24
1050ضخامت 6شیت1000*2000کیلوگرم235,0001403/4/24
1050ضخامت 2شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24
1050ضخامت 0.5شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24
1050ضخامت 15شیت1000*2000کیلوگرم271,0001403/4/24
1050ضخامت 3شیت1000*2000کیلوگرم220,0001403/4/24
1050ضخامت 1.5شیت1250*2500کیلوگرم235,0001403/4/24
1050ضخامت 2.5شیت1250*2500کیلوگرم235,0001403/4/24
1050ضخامت 3شیت1250*2500کیلوگرم235,0001403/4/24
1050ضخامت 2شیت1250*2500کیلوگرم235,0001403/4/24
1050ضخامت 1شیت1250*2500کیلوگرم235,0001403/4/24
3105ضخامت 8شیت1000*2000کیلوگرم235,0001403/4/24
3105ضخامت 7شیت1000*2000کیلوگرم235,0001403/4/24