لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 2

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20*106 متری-کیلوگرم42,0001402/12/10
20*206 متری-کیلوگرماز
41,200

تا
42,500
1402/12/10
20*406 متری-کیلوگرم41,5001402/12/10
30*206 متری-کیلوگرماز
41,500

تا
42,000
1402/12/10
30*306 متری-کیلوگرماز
41,200

تا
41,500
1402/12/10
30*506 متری-کیلوگرم40,9001402/12/9
40*406 متری-کیلوگرماز
40,600

تا
42,800
1402/12/10
5086 متری-کیلوگرم40,9001402/12/9
5096 متری-کیلوگرم41,2001402/12/10
60*606 متری-کیلوگرماز
40,900

تا
42,000
1402/12/9
80*806 متری-کیلوگرم40,9001402/12/9
80*406 متری-کیلوگرماز
41,400

تا
41,700
1402/12/10

پروفیل صنعتی 2.5

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرم42,0001402/12/10
20*106 متری-کیلوگرم42,0001402/12/10
20*406 متری-کیلوگرماز
40,500

تا
42,000
1402/12/10
30*506 متری-کیلوگرم42,0001402/12/10
30*606 متری-کیلوگرم42,0001402/12/10
40*406 متری-کیلوگرماز
40,500

تا
42,000
1402/12/10
50*506 متری-کیلوگرماز
41,500

تا
42,000
1402/12/10
60*406 متری-کیلوگرماز
41,800

تا
42,000
1402/12/10
60*606 متری-کیلوگرم42,0001402/12/10
80*806 متری-کیلوگرم42,0001402/12/10
70*706 متری-کیلوگرماز
39,700

تا
42,000
1402/12/10
80*406 متری-کیلوگرماز
39,700

تا
42,000
1402/12/10
90*906 متری-کیلوگرماز
40,900

تا
42,000
1402/12/10

پروفیل صنعتی 3

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرم40,7001402/12/9
120*1206 متری-کیلوگرم40,7001402/12/9
50*506 متری-کیلوگرماز
40,700

تا
43,000
1402/12/9
60*606 متری-کیلوگرم40,7001402/12/9
80*806 متری-کیلوگرم40,7001402/12/9
90*906 متری-کیلوگرماز
41,800

تا
42,700
1402/12/10
70*706 متری-کیلوگرم43,5001402/12/10

پروفیل صنعتی 4

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرماز
40,500

تا
47,500
1402/12/10
100*606 متری-کیلوگرماز
40,700

تا
46,500
1402/12/9
120*1206 متری-کیلوگرم47,5001402/12/10
140*1406 متری-کیلوگرم40,7001402/12/9
50*1006 متری-کیلوگرماز
40,700

تا
46,500
1402/12/9
50*506 متری-کیلوگرم46,5001402/12/10
60*606 متری-کیلوگرم46,5001402/12/10
60*806 متری-کیلوگرم40,7001402/12/9
80*406 متری-کیلوگرم46,5001402/12/10
80*806 متری-کیلوگرم46,5001402/12/10
70*706 متری-کیلوگرم46,5001402/12/10
90*906 متری-کیلوگرم46,5001402/12/10

پروفیل صنعتی 5

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
100*2006 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
120*1206 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
140*1406 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
160*1606 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
180*1806 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
60*606 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
60*806 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
70*706 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
80*406 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
80*806 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9

پروفیل صنعتی 6

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
140*1406 متری-کیلوگرم40,0001402/12/10
150*1506 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
160*1606 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
180*1806 متری-کیلوگرم40,0001402/12/10
200*2006 متری-کیلوگرم40,0001402/12/10
90*906 متری-کیلوگرماز
46,500

تا
47,500
1402/12/9
70*706 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
80*806 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9

پروفیل صنعتی 8

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
140*14012 متری-کیلوگرم48,5001402/12/9
140*1406 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
150*1506 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
150*2506 متری-کیلوگرم40,0001402/12/10
160*1606 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
180*1806 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
200*2006 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
300*3006 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
80*806 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9

پروفیل صنعتی 10

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
140*1406 متری-کیلوگرماز
43,000

تا
48,500
1402/12/9
160*1606 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
180*1806 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
200*1506 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
200*2006 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9
300*3006 متری-کیلوگرم43,0001402/12/9