لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 2

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20*106 متری-کیلوگرماز
38,890

تا
44,910
1403/5/1
20*206 متریحداد گستر کچوکیلوگرماز
39,380

تا
39,600
1403/4/31
20*206 متری-کیلوگرماز
38,890

تا
54,780
1403/5/1
20*406 متری-کیلوگرماز
38,890

تا
44,910
1403/5/1
30*206 متری-کیلوگرماز
38,890

تا
46,880
1403/5/1
30*306 متری-کیلوگرماز
38,250

تا
44,910
1403/5/1
30*306 متریحداد گستر کچوکیلوگرماز
39,380

تا
39,600
1403/4/31
30*506 متری-کیلوگرماز
38,890

تا
46,880
1403/5/1
30*606 متری-کیلوگرماز
38,890

تا
44,910
1403/5/1
40*406 متری-کیلوگرماز
38,520

تا
44,910
1403/5/1
50*506 متری-کیلوگرماز
38,890

تا
46,880
1403/5/1
5086 متری-کیلوگرماز
39,200

تا
40,500
1403/5/1
5096 متری-کیلوگرماز
39,000

تا
40,900
1403/5/1
60*406 متری-کیلوگرماز
38,890

تا
44,910
1403/5/1
60*606 متری-کیلوگرماز
38,890

تا
44,910
1403/5/1
80*406 متری-کیلوگرماز
38,520

تا
47,300
1403/5/1
80*806 متری-کیلوگرماز
39,000

تا
46,880
1403/5/1

پروفیل صنعتی 2.5

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرماز
39,500

تا
40,500
1403/5/1
20*406 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
44,910
1403/5/1
30*506 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
44,910
1403/5/1
30*606 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
44,910
1403/5/1
40*406 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
46,880
1403/5/1
50*506 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
44,910
1403/5/1
60*406 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
44,910
1403/5/1
60*606 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
44,910
1403/5/1
80*406 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
44,910
1403/5/1
90*906 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
46,750
1403/5/1
80*806 متری-کیلوگرماز
39,870

تا
46,880
1403/5/1
70*706 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
44,910
1403/5/1

پروفیل صنعتی 3

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
40,500
1403/5/1
120*1206 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
40,500
1403/5/1
140*1406 متری-کیلوگرماز
38,700

تا
39,990
1403/5/1
40*406 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
46,880
1403/5/1
50*506 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
46,880
1403/5/1
60*606 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
40,500
1403/5/1
80*406 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
40,420
1403/5/1
70*706 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
40,900
1403/5/1
80*806 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
46,880
1403/5/1
90*906 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
46,880
1403/5/1

پروفیل صنعتی 4

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرماز
44,510

تا
44,910
1403/5/1
100*606 متری-کیلوگرماز
39,500

تا
44,510
1403/5/1
120*1206 متری-کیلوگرماز
39,300

تا
44,600
1403/5/1
140*1406 متری-کیلوگرماز
39,500

تا
44,510
1403/5/1
50*1006 متری-کیلوگرماز
39,500

تا
44,500
1403/5/1
60*606 متری-کیلوگرماز
39,300

تا
44,290
1403/5/1
60*806 متری-کیلوگرماز
39,500

تا
44,580
1403/5/1
80*406 متری-کیلوگرماز
38,700

تا
44,290
1403/5/1
70*706 متری-کیلوگرماز
38,700

تا
44,290
1403/5/1
90*906 متری-کیلوگرماز
39,300

تا
44,290
1403/5/1
80*806 متری-کیلوگرماز
44,510

تا
44,580
1403/5/1

پروفیل صنعتی 5

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرماز
42,000

تا
44,500
1403/5/1
100*2006 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
44,580
1403/5/1
120*1206 متری-کیلوگرماز
42,000

تا
44,500
1403/5/1
140*1406 متری-کیلوگرماز
42,000

تا
44,500
1403/5/1
160*1606 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
44,580
1403/5/1
180*1806 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
44,500
1403/5/1
60*606 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
44,500
1403/5/1
60*806 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
44,580
1403/5/1
80*406 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
44,500
1403/5/1
80*806 متری-کیلوگرماز
42,000

تا
44,500
1403/5/1
70*706 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
44,500
1403/5/1

پروفیل صنعتی 6

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرماز
43,000

تا
45,500
1403/5/1
100*2006 متری-کیلوگرماز
43,670

تا
45,500
1403/5/1
140*1406 متری-کیلوگرماز
40,370

تا
45,500
1403/5/1
150*1506 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
45,500
1403/5/1
160*1606 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
45,500
1403/5/1
180*1806 متری-کیلوگرماز
40,370

تا
45,500
1403/5/1
200*2006 متری-کیلوگرماز
40,370

تا
45,500
1403/5/1
300*3006 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
45,500
1403/5/1
80*806 متری-کیلوگرماز
40,200

تا
45,500
1403/5/1
70*706 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
45,500
1403/5/1

پروفیل صنعتی 8

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرماز
45,000

تا
46,500
1403/5/1
140*1406 متری-کیلوگرماز
43,890

تا
46,000
1403/5/1
150*2506 متری-کیلوگرماز
40,370

تا
46,500
1403/5/1
160*1606 متری-کیلوگرماز
44,850

تا
45,000
1403/5/1
180*1806 متری-کیلوگرماز
44,850

تا
46,500
1403/5/1
200*2006 متری-کیلوگرماز
43,890

تا
46,000
1403/5/1
300*3006 متری-کیلوگرماز
44,000

تا
46,000
1403/5/1
80*806 متری-کیلوگرماز
45,000

تا
46,500
1403/5/1

پروفیل صنعتی 10

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
140*1406 متری-کیلوگرماز
43,890

تا
48,500
1403/5/1
160*1606 متری-کیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1403/5/1
180*1806 متری-کیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1403/5/1
200*1506 متری-کیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1403/5/1
200*2006 متری-کیلوگرماز
43,890

تا
45,000
1403/5/1
20*206 متری-کیلوگرماز
46,800

تا
48,500
1403/5/1
300*3006 متری-کیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1403/5/1