لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی 2

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20*106 متری-کیلوگرماز
41,650

تا
47,300
1403/1/25
20*206 متری-کیلوگرماز
34,700

تا
47,300
1403/1/25
20*406 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
47,300
1403/1/25
25*106 متری-کیلوگرماز
41,380

تا
47,300
1403/1/25
25*256 متری-کیلوگرماز
44,910

تا
47,300
1403/1/25
30*106 متری-کیلوگرماز
41,380

تا
47,300
1403/1/25
30*206 متری-کیلوگرماز
40,780

تا
47,300
1403/1/25
30*306 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
47,300
1403/1/25
30*506 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
47,300
1403/1/25
30*606 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
47,300
1403/1/25
40*406 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
47,300
1403/1/25
50*506 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
47,300
1403/1/25
5086 متری-کیلوگرم44,5501403/1/25
5096 متریجهان پروفیلکیلوگرم45,1001403/1/25
5096 متری-کیلوگرم44,5501403/1/25
60*406 متری-کیلوگرماز
44,910

تا
47,300
1403/1/25
60*606 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
47,000
1403/1/25
80*406 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
47,300
1403/1/25
80*806 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
47,300
1403/1/25

پروفیل صنعتی 2.5

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
47,200
1403/1/25
100*406 متری-کیلوگرماز
44,060

تا
47,200
1403/1/25
20*106 متری-کیلوگرماز
44,060

تا
48,000
1403/1/25
20*206 متری-کیلوگرماز
36,000

تا
48,000
1403/1/25
20*406 متری-کیلوگرماز
44,060

تا
48,000
1403/1/25
25*106 متری-کیلوگرماز
33,800

تا
48,000
1403/1/25
25*256 متری-کیلوگرماز
34,000

تا
48,000
1403/1/25
30*106 متری-کیلوگرماز
39,450

تا
48,000
1403/1/25
30*206 متری-کیلوگرماز
44,060

تا
48,000
1403/1/25
30*306 متری-کیلوگرماز
44,060

تا
48,000
1403/1/25
30*406 متری-کیلوگرماز
44,060

تا
48,000
1403/1/25
30*506 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
48,000
1403/1/25
30*606 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
48,000
1403/1/25
35*356 متری-کیلوگرماز
44,060

تا
47,200
1403/1/25
40*406 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
48,000
1403/1/25
50*206 متری-کیلوگرماز
44,910

تا
47,200
1403/1/25
50*406 متری-کیلوگرماز
44,060

تا
48,000
1403/1/25
50*506 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
48,000
1403/1/25
60*206 متری-کیلوگرماز
44,060

تا
48,000
1403/1/25
60*406 متری-کیلوگرماز
44,060

تا
48,000
1403/1/25
60*606 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
48,000
1403/1/25
80*406 متری-کیلوگرماز
37,620

تا
48,000
1403/1/25
80*806 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
48,000
1403/1/25
90*906 متری-کیلوگرماز
42,650

تا
48,000
1403/1/25
70*706 متری-کیلوگرماز
40,550

تا
48,000
1403/1/25

پروفیل صنعتی 3

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
44,060
1403/1/25
120*1206 متری-کیلوگرماز
44,000

تا
44,060
1403/1/25
140*1406 متری-کیلوگرماز
42,200

تا
44,060
1403/1/25
25*256 متری-کیلوگرماز
36,000

تا
41,380
1403/1/25
30*306 متری-کیلوگرماز
34,000

تا
44,060
1403/1/25
40*406 متری-کیلوگرماز
41,380

تا
44,060
1403/1/25
50*506 متری-کیلوگرماز
41,380

تا
44,060
1403/1/25
60*606 متری-کیلوگرماز
44,000

تا
44,060
1403/1/25
80*806 متری-کیلوگرماز
41,380

تا
44,060
1403/1/25
90*906 متری-کیلوگرماز
41,380

تا
52,000
1403/1/25
80*406 متری-کیلوگرم44,0601403/1/25
70*706 متری-کیلوگرماز
44,000

تا
44,060
1403/1/25

پروفیل صنعتی 4

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرم50,0001403/1/25
100*606 متری-کیلوگرم44,0601403/1/25
120*1206 متری-کیلوگرماز
42,660

تا
44,060
1403/1/25
140*1406 متری-کیلوگرماز
43,580

تا
44,060
1403/1/25
30*206 متری-کیلوگرماز
36,000

تا
50,000
1403/1/25
40*406 متری-کیلوگرم34,7001403/1/25
50*1006 متری-کیلوگرم44,0601403/1/25
50*506 متری-کیلوگرم50,0001403/1/25
60*406 متری-کیلوگرم50,0001403/1/25
60*606 متری-کیلوگرماز
43,580

تا
50,000
1403/1/25
60*806 متری-کیلوگرماز
42,660

تا
52,500
1403/1/25
80*406 متری-کیلوگرماز
42,660

تا
50,000
1403/1/25
80*806 متری-کیلوگرماز
50,000

تا
52,500
1403/1/25
90*906 متری-کیلوگرماز
42,660

تا
50,000
1403/1/25
70*706 متری-کیلوگرماز
43,580

تا
50,000
1403/1/25

پروفیل صنعتی 5

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25
100*2006 متری-کیلوگرماز
48,510

تا
52,500
1403/1/25
120*1206 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25
140*1406 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25
160*1606 متری-کیلوگرماز
48,510

تا
52,500
1403/1/25
180*1806 متری-کیلوگرماز
48,510

تا
50,050
1403/1/25
60*606 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25
60*806 متری-کیلوگرماز
48,510

تا
52,500
1403/1/25
80*406 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25
70*706 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25
80*806 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25

پروفیل صنعتی 6

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25
100*2006 متری-کیلوگرماز
48,070

تا
48,290
1403/1/25
140*1406 متری-کیلوگرماز
38,500

تا
48,510
1403/1/25
150*1506 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25
160*1606 متری-کیلوگرماز
48,510

تا
50,050
1403/1/25
180*1806 متری-کیلوگرماز
48,510

تا
50,050
1403/1/25
200*2006 متری-کیلوگرماز
40,700

تا
50,050
1403/1/25
300*3006 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25
80*806 متری-کیلوگرماز
48,510

تا
52,500
1403/1/25
70*706 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25

پروفیل صنعتی 8

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*1006 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25
140*14012 متری-کیلوگرم52,0001403/1/25
140*1406 متری-کیلوگرماز
37,900

تا
48,730
1403/1/25
150*2506 متری-کیلوگرماز
48,510

تا
48,730
1403/1/25
160*1606 متری-کیلوگرماز
48,510

تا
52,030
1403/1/25
180*1806 متری-کیلوگرماز
48,510

تا
52,030
1403/1/25
200*2006 متری-کیلوگرماز
40,800

تا
52,030
1403/1/25
300*3006 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25
80*806 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25

پروفیل صنعتی 10

سایز(mm)طول(m)برندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
140*1406 متری-کیلوگرماز
45,650

تا
52,000
1403/1/25
160*1606 متری-کیلوگرماز
48,510

تا
53,010
1403/1/25
180*1806 متری-کیلوگرماز
48,510

تا
53,010
1403/1/25
200*1506 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25
200*2006 متری-کیلوگرماز
40,700

تا
48,730
1403/1/25
20*206 متری-کیلوگرم53,0101403/1/25
300*3006 متری-کیلوگرم48,5101403/1/25