لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله صنعتی

لوله صنعتی ضخامت 2

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
44,200
1402/12/10
11.4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
42,000

تا
44,200
1402/12/10
1.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
45,100
1402/12/10
1 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
44,200
1402/12/10
21.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرم42,0001402/12/10
2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
40,800

تا
44,200
1402/12/10
3.4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,700

تا
44,200
1402/12/10
3 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
41,800
1402/12/10
4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
42,000

تا
42,500
1402/12/10

لوله صنعتی ضخامت 2.5

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
41,000

تا
42,500
1402/12/10
11.4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
39,700

تا
44,800
1402/12/10
1.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم42,4001402/12/9
1 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
44,600
1402/12/10
21.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,700

تا
42,000
1402/12/10
2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
42,500
1402/12/10
3.4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
41,000

تا
44,600
1402/12/10
3 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم40,7001402/12/10
4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
5 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
42,100

تا
1,980,000
1402/12/9
6 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
42,100

تا
2,390,000
1402/12/9

لوله صنعتی ضخامت 3

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم39,7001402/12/10
11.4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم01402/12/9
1 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم39,5001402/12/10
21.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم41,0001402/12/10
2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
43,500
1402/12/10
3.4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرم41,5001402/12/8
3 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
39,700

تا
47,500
1402/12/10
4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
39,700

تا
42,500
1402/12/10
5 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
43,100

تا
47,600
1402/12/9

لوله صنعتی ضخامت 4

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
21.2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
31.2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
3 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم42,5001402/12/10
4 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
41,000

تا
47,500
1402/12/10
5 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرم41,7001402/12/10
6 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
46,600

تا
4,256,400
1402/12/9