لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله صنعتی

لوله صنعتی ضخامت 2

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
48,000
1403/5/2
11.4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
550,900
1403/5/2
1.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
39,380

تا
340,800
1403/5/2
1 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
440,270
1403/5/2
21.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
39,860

تا
958,500
1403/5/2
2.5 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
40,600
1403/5/2
2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
48,000
1403/5/2
31.2 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
39,500

تا
1,298,230
1403/5/2
3.4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
351,450
1403/5/2
3 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
1,363,200
1403/5/2
4 اینچضخامت 2-6 متریکیلوگرماز
38,890

تا
44,600
1403/5/2

لوله صنعتی ضخامت 2.5

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
40,600
1403/5/2
11.4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
649,650
1403/5/2
1.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
40,900
1403/5/2
1 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
536,230
1403/5/2
21.2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
39,700

تا
1,139,550
1403/5/2
2 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
40,420
1403/5/2
3.4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
404,700
1403/5/2
3 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
40,600
1403/5/2
4 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
1,806,240
1403/5/2
5 اینچضخامت 2.5-6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
2,108,700
1403/5/2

لوله صنعتی ضخامت 3

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
11.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
873,300
1403/5/2
11.4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
845,320
1403/5/2
1 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
678,020
1403/5/2
21.2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
40,600
1403/5/2
2 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
44,910
1403/5/2
3.4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
40,100
1403/5/2
3 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
1,778,690
1403/5/2
4 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
37,790

تا
2,289,410
1403/5/2
5 اینچضخامت 3-6 متریکیلوگرماز
40,100

تا
44,600
1403/5/2

لوله صنعتی ضخامت 4

سایزضخامتبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
21.2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
2,025,250
1403/5/2
2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
1,534,340
1403/5/2
31.2 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
2,712,070
1403/5/2
3 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
40,000

تا
2,365,720
1403/5/2
4 اینچضخامت 4-6 متریکیلوگرماز
39,860

تا
2,569,810
1403/5/2