لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 316

ورق استیل 316

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 316 ضخامت 2.5 رول 1000کیلوگرماز
305,000

تا
312,000
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 رول 1000کیلوگرم315,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 4 رول 1000کیلوگرماز
306,000

تا
319,550
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 1.25 رول 1000کیلوگرم312,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 10 رول 1000کیلوگرم312,0001403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 25 رول 1000کیلوگرم306,0001403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 15 رول 1000کیلوگرماز
313,000

تا
320,000
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 رول 1000کیلوگرماز
312,000

تا
313,010
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرماز
310,000

تا
315,000
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرماز
305,000

تا
319,550
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 6 رول 1000کیلوگرماز
305,000

تا
306,000
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 0.9 رول 1000کیلوگرم315,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 20 رول 1000کیلوگرم320,0001403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 2 رول 1000کیلوگرماز
305,000

تا
312,000
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 5 رول 1000کیلوگرم306,0001403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 8 رول 1000کیلوگرم306,0001403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 رول 1000کیلوگرم315,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 رول 1000کیلوگرم315,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 رول 1000کیلوگرم315,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 4 رول 1250کیلوگرم306,0001403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 8 رول 1250کیلوگرم306,0001403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 3 رول 1250کیلوگرم319,0001403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 5 رول 1250کیلوگرماز
305,000

تا
306,000
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 2 رول 1250کیلوگرماز
304,000

تا
312,000
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 1.25 رول 1250کیلوگرم312,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 رول 1250کیلوگرم315,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 1 رول 1250کیلوگرماز
313,000

تا
315,000
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 رول 1250کیلوگرم315,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 رول 1250کیلوگرم315,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 15 رول 1250کیلوگرم314,0001403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 رول 1250کیلوگرم312,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 رول 1250کیلوگرم315,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 2.5 رول 1250کیلوگرم312,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 0.9 رول 1250کیلوگرم315,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 6 رول 1250کیلوگرم305,0001403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 رول 1500کیلوگرماز
311,000

تا
313,720
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 40 رول 1500کیلوگرم312,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرماز
303,000

تا
313,720
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
304,000

تا
313,720
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
305,000

تا
319,220
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 20 رول 1500کیلوگرماز
312,000

تا
332,420
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 30 رول 1500کیلوگرم312,0001403/4/23
ورق استیل 316 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرماز
304,000

تا
313,720
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 15 رول 1500کیلوگرماز
312,000

تا
324,720
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرماز
304,000

تا
313,720
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرماز
303,000

تا
313,720
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرماز
304,000

تا
313,720
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرماز
308,000

تا
324,720
1403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 1 رول 1500کیلوگرم265,0001403/4/24
ورق استیل 316 ضخامت 25 رول 1500کیلوگرم332,4201403/4/18