لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 316

ورق استیل 316

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 316 ضخامت 10 رول 1000کیلوگرم304,2001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرماز
260,000

تا
270,600
1402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 8 رول 1000کیلوگرم285,0001402/12/7
ورق استیل 316 ضخامت 1.25 رول 1000کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرم258,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 25 رول 1000کیلوگرم290,5001402/12/7
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 رول 1000کیلوگرماز
260,000

تا
270,600
1402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 6 رول 1000کیلوگرماز
286,000

تا
288,000
1402/12/7
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 رول 1000کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 2.5 رول 1000کیلوگرم258,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 رول 1000کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 2 رول 1000کیلوگرم258,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 0.9 رول 1000کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 رول 1000کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 رول 1000کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 5 رول 1000کیلوگرم285,0001402/12/7
ورق استیل 316 ضخامت 4 رول 1000کیلوگرم285,5001402/12/7
ورق استیل 316 ضخامت 15 رول 1000کیلوگرماز
286,200

تا
315,400
1402/12/7
ورق استیل 316 ضخامت 20 رول 1000کیلوگرم315,4001402/12/7
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 رول 1250کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 رول 1250کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 رول 1250کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 رول 1250کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 1.25 رول 1250کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 15 رول 1250کیلوگرم286,2001402/12/7
ورق استیل 316 ضخامت 4 رول 1250کیلوگرم288,5001402/12/7
ورق استیل 316 ضخامت 3 رول 1250کیلوگرم290,5001402/12/7
ورق استیل 316 ضخامت 2 رول 1250کیلوگرم258,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 5 رول 1250کیلوگرم288,0001402/12/7
ورق استیل 316 ضخامت 2.5 رول 1250کیلوگرم258,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 6 رول 1250کیلوگرم272,4001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 رول 1250کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 1 رول 1250کیلوگرماز
260,000

تا
270,600
1402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 0.9 رول 1250کیلوگرم260,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 8 رول 1250کیلوگرم285,0001402/12/7
ورق استیل 316 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرماز
258,000

تا
264,000
1402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 15 رول 1500کیلوگرماز
278,200

تا
285,000
1402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرم264,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 25 رول 1500کیلوگرم292,3001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرماز
258,000

تا
272,500
1402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرماز
258,000

تا
272,500
1402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 1 رول 1500کیلوگرم250,6001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرماز
278,200

تا
285,000
1402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
264,000

تا
265,000
1402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 رول 1500کیلوگرم264,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
264,000

تا
285,000
1402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 40 رول 1500کیلوگرم285,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرم264,0001402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 20 رول 1500کیلوگرماز
285,000

تا
292,300
1402/12/8
ورق استیل 316 ضخامت 30 رول 1500کیلوگرم285,0001402/12/8