لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق A283

ورق A283 ضخامت 6

ابعادکارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1500فولاد مبارکهرولکیلوگرم45,1001402/12/10
6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرم45,2001402/12/10

ورق A283 ضخامت 8

ابعادکارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1500فولاد مبارکهرولکیلوگرم45,1001402/12/10
6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرم46,0001402/12/10
6000*2000اکسینشیتکیلوگرماز
44,300

تا
47,500
1402/12/9

ورق A283 ضخامت 10

ابعادکارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1500فولاد مبارکهرولکیلوگرم41,6001402/12/10
6000*2000اکسینشیتکیلوگرماز
39,300

تا
45,000
1402/12/9
6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرم42,4001402/12/10

ورق A283 ضخامت 12

ابعادکارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرم41,6001402/12/10
6000*2000اکسینشیتکیلوگرماز
36,800

تا
40,400
1402/12/9

ورق A283 ضخامت 15

ابعادکارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرم41,6001402/12/10
1500فولاد مبارکهرولکیلوگرم41,3001402/12/10
6000*2000اکسینشیتکیلوگرماز
36,800

تا
40,400
1402/12/9