لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق A283

ورق A283 ضخامت 6

ابعادکارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
37,400

تا
38,400
1403/4/24
6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرماز
38,700

تا
44,660
1403/4/24

ورق A283 ضخامت 8

ابعادکارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
37,400

تا
38,400
1403/4/24
6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرماز
37,300

تا
44,660
1403/4/24
6000*2000اکسینشیتکیلوگرماز
41,100

تا
45,500
1403/4/24

ورق A283 ضخامت 10

ابعادکارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
39,400

تا
40,400
1403/4/24
6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرماز
37,200

تا
45,430
1403/4/24
6000*2000اکسینشیتکیلوگرماز
21,000

تا
44,200
1403/4/24

ورق A283 ضخامت 12

ابعادکارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
6000*2000اکسینشیتکیلوگرماز
34,330

تا
40,000
1403/4/24
1500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
37,400

تا
38,400
1403/4/24
6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرماز
37,500

تا
45,300
1403/4/24

ورق A283 ضخامت 15

ابعادکارخانهوضعیتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1500فولاد مبارکهرولکیلوگرماز
37,400

تا
38,400
1403/4/24
6000*2000اکسینشیتکیلوگرماز
34,330

تا
40,000
1403/4/24
6000*1500فولاد مبارکهشیتکیلوگرماز
38,300

تا
43,400
1403/4/24