لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 304

ورق استیل 304

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 304 ضخامت 8 رول 1000کیلوگرم168,5001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 0.9 رول 1000کیلوگرم163,0001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرم164,4001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 25 رول 1000کیلوگرم183,1001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.5 رول 1000کیلوگرماز
164,000

تا
182,600
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 12 رول 1000کیلوگرم205,7001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.6 رول 1000کیلوگرماز
163,000

تا
182,700
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 0.8 رول 1000کیلوگرماز
163,000

تا
182,700
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 0.7 رول 1000کیلوگرماز
163,000

تا
182,700
1402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 1.5 رول 1000کیلوگرماز
163,000

تا
180,500
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 1.2 رول 1000کیلوگرم185,5001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 6 رول 1000کیلوگرم168,4001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 2.5 رول 1000کیلوگرماز
170,600

تا
180,300
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 10 رول 1000کیلوگرم188,9001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 5 رول 1000کیلوگرم167,5001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 15 رول 1000کیلوگرم188,2001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 4 رول 1000کیلوگرم167,3001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرماز
163,000

تا
182,500
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 2 رول 1000کیلوگرم163,3001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 0.3 رول 1000کیلوگرم203,6001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.4 رول 1000کیلوگرم190,6001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 1.25 رول 1000کیلوگرماز
163,500

تا
185,500
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 4 رول 1250کیلوگرم172,6001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 0.7 رول 1250کیلوگرماز
163,000

تا
182,900
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 6 رول 1250کیلوگرم170,6001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 1 رول 1250کیلوگرماز
165,500

تا
182,500
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 0.5 رول 1250کیلوگرماز
163,000

تا
182,600
1402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 2 رول 1250کیلوگرماز
168,400

تا
172,200
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 0.6 رول 1250کیلوگرماز
163,000

تا
182,700
1402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 5 رول 1250کیلوگرم170,4001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 1.5 رول 1250کیلوگرماز
163,500

تا
180,300
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 8 رول 1250کیلوگرم175,9001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 0.8 رول 1250کیلوگرماز
163,000

تا
182,700
1402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 2.5 رول 1250کیلوگرم170,5001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 10 رول 1250کیلوگرم188,9001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.9 رول 1250کیلوگرم163,0001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 3 رول 1250کیلوگرماز
166,100

تا
171,000
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 0.4 رول 1250کیلوگرم190,6001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.3 رول 1250کیلوگرم203,6001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 1.25 رول 1250کیلوگرم163,2001402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 15 رول 1500کیلوگرماز
176,500

تا
194,600
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرماز
166,600

تا
177,700
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 2.5 رول 1500کیلوگرم183,6001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرماز
176,300

تا
180,300
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
164,000

تا
180,300
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 25 رول 1500کیلوگرماز
183,600

تا
196,700
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 30 رول 1500کیلوگرم176,5001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرماز
164,000

تا
195,500
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 20 رول 1500کیلوگرماز
176,500

تا
196,700
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرماز
165,900

تا
172,200
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 40 رول 1500کیلوگرم176,5001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرماز
166,600

تا
177,700
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 1.5 رول 1500کیلوگرماز
180,300

تا
180,700
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 1.25 رول 1500کیلوگرم180,6001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرماز
172,200

تا
172,600
1402/12/3
ورق استیل 304 ضخامت 2 شیت 1500کیلوگرم176,5001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 1 رول 1500کیلوگرم180,5001402/12/2
ورق استیل 304 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
171,000

تا
177,700
1402/12/3