لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 304

ورق استیل 304

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 304 ضخامت 0.3 رول 1000کیلوگرماز
140,000

تا
190,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 1.5 رول 1000کیلوگرماز
180,000

تا
196,900
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 12 رول 1000کیلوگرماز
185,000

تا
193,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 1.25 رول 1000کیلوگرماز
181,000

تا
188,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 8 رول 1000کیلوگرماز
181,000

تا
188,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 2 رول 1000کیلوگرماز
174,000

تا
201,850
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 15 رول 1000کیلوگرماز
187,000

تا
190,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 4 رول 1000کیلوگرماز
175,000

تا
201,850
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرماز
175,000

تا
196,900
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.4 رول 1000کیلوگرماز
185,000

تا
192,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرماز
178,000

تا
204,050
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 5 رول 1000کیلوگرماز
175,000

تا
183,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 25 رول 1000کیلوگرم186,0001403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 2.5 رول 1000کیلوگرماز
185,000

تا
203,500
1403/5/1
ورق استیل 304 ضخامت 0.7 رول 1000کیلوگرماز
181,000

تا
188,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 6 رول 1000کیلوگرماز
175,000

تا
187,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.8 رول 1000کیلوگرماز
180,000

تا
204,050
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.6 رول 1000کیلوگرماز
180,000

تا
190,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.9 رول 1000کیلوگرم188,0001403/4/30
ورق استیل 304 ضخامت 0.5 رول 1000کیلوگرماز
180,000

تا
209,550
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 10 رول 1000کیلوگرماز
185,000

تا
192,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 4 رول 1250کیلوگرماز
175,000

تا
650,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 1 رول 1250کیلوگرماز
178,000

تا
203,940
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 2.5 رول 1250کیلوگرماز
184,000

تا
188,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 1.25 رول 1250کیلوگرماز
181,000

تا
188,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.6 رول 1250کیلوگرماز
180,000

تا
190,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.7 رول 1250کیلوگرماز
180,000

تا
209,550
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.3 رول 1250کیلوگرماز
140,000

تا
190,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 5 رول 1250کیلوگرماز
175,000

تا
183,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.5 رول 1250کیلوگرماز
180,000

تا
190,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.9 رول 1250کیلوگرم188,0001403/4/30
ورق استیل 304 ضخامت 1.5 رول 1250کیلوگرماز
179,000

تا
188,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 3 رول 1250کیلوگرماز
175,000

تا
187,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 0.4 رول 1250کیلوگرماز
185,000

تا
191,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 2 رول 1250کیلوگرماز
175,000

تا
188,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 6 رول 1250کیلوگرماز
180,000

تا
187,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 10 رول 1250کیلوگرماز
185,000

تا
190,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 8 رول 1250کیلوگرم188,0001403/4/24
ورق استیل 304 ضخامت 0.8 رول 1250کیلوگرماز
180,000

تا
188,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 2.5 رول 1500کیلوگرم182,0001403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرماز
177,000

تا
204,050
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 20 رول 1500کیلوگرماز
193,000

تا
218,020
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 40 رول 1500کیلوگرم200,0001403/4/30
ورق استیل 304 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
177,000

تا
198,440
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 30 رول 1500کیلوگرم200,0001403/4/30
ورق استیل 304 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرماز
172,000

تا
187,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرماز
175,000

تا
187,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرماز
172,000

تا
187,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
173,000

تا
187,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 2 شیت 1500کیلوگرماز
173,000

تا
179,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرماز
172,000

تا
187,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 1.5 رول 1500کیلوگرماز
181,000

تا
185,900
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 15 رول 1500کیلوگرماز
182,000

تا
204,050
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 25 رول 1500کیلوگرماز
183,000

تا
218,020
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرماز
172,000

تا
187,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 1.25 رول 1500کیلوگرماز
177,000

تا
189,000
1403/5/2
ورق استیل 304 ضخامت 1 رول 1500کیلوگرماز
175,000

تا
180,000
1403/5/2