لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مسی

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1.2 اینچضخامت 0.6315 متریکیلوگرم1,933,1001402/12/9
1.2 اینچضخامت 0.8115 متریکیلوگرم2,499,0001402/12/9
1.2 اینچضخامت 0.7515 متریکیلوگرم2,320,5001402/12/9
1.4 اینچضخامت 0.7515 متریکیلوگرم1,129,8001402/12/9
1.4 اینچضخامت 0.6315 متریکیلوگرم904,1001402/12/9
3.8 اینچضخامت 0.7515 متریکیلوگرم1,725,2001402/12/9
3.8 اینچضخامت 0.8115 متریکیلوگرم1,843,8001402/12/9
3.8 اینچضخامت 0.6315 متریکیلوگرم1,434,3001402/12/9
3.4 اینچضخامت 0.8115 متریکیلوگرم3,753,8001402/12/9
5.8 اینچضخامت 0.6315 متریکیلوگرم2,499,0001402/12/9
5.8 اینچضخامت 0.7515 متریکیلوگرم2,903,3001402/12/9
3.8 اینچضخامت 0.915 متریکیلوگرم792,0001402/12/9
3.4 اینچضخامت 0.7515 متریکیلوگرم3,502,8001402/12/9
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
1.2 اینچضخامت 0.6315 متریکیلوگرم2,041,2001402/12/9
1.2 اینچضخامت 0.7515 متریکیلوگرم2,377,2001402/12/9
1.4 اینچضخامت 0.6315 متریکیلوگرم967,1001402/12/9
1.4 اینچضخامت 0.7515 متریکیلوگرم1,109,9001402/12/9
1.4 اینچضخامت 0.8115 متریکیلوگرم1,202,3001402/12/9
3.4 اینچضخامت 0.7515 متریکیلوگرم3,601,5001402/12/9
5.8 اینچضخامت 0.7515 متریکیلوگرم2,947,4001402/12/9
5.8 اینچضخامت 0.6315 متریکیلوگرم2,610,3001402/12/9
3.8 اینچضخامت 0.7515 متریکیلوگرم1,747,2001402/12/9
5.8 اینچضخامت 0.8115 متریکیلوگرم3,213,0001402/12/9
3.8 اینچضخامت 0.6315 متریکیلوگرم1,530,9001402/12/9
3.8 اینچضخامت 0.8115 متریکیلوگرم1,874,3001402/12/9