لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد نیشابور

میلگرد نیشابور

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,850

تا
30,310
1403/1/25
میلگرد آجدار 12 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,350

تا
29,810
1403/1/25
میلگرد آجدار 14 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1403/1/25
میلگرد آجدار 16 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1403/1/25
میلگرد آجدار 18 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1403/1/25
میلگرد آجدار 20 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1403/1/25
میلگرد آجدار 22 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1403/1/25
میلگرد آجدار 25 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1403/1/25
میلگرد آجدار 28 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1403/1/25
میلگرد آجدار 32 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,050

تا
28,810
1403/1/25