لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده کویر کاشان

سایزحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8شاخه 12 متریA1کیلوگرم26,5001402/12/8
10شاخه 12 متریA1کیلوگرم25,6001402/12/8
12شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
25,900

تا
29,400
1402/12/8
12شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
26,500

تا
29,900
1402/12/8
14شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
26,200

تا
29,400
1402/12/8
14شاخه 6 متریA1کیلوگرم29,9001402/12/8
16شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
25,900

تا
29,500
1402/12/8
16شاخه 6 متریA1کیلوگرم29,9001402/12/8
18شاخه 6 متریA1کیلوگرم29,9001402/12/8
18شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
25,900

تا
29,500
1402/12/8
20شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
25,900

تا
29,500
1402/12/8
22شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
25,900

تا
29,500
1402/12/8
22شاخه 6 متریA1کیلوگرم29,9001402/12/8
25شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
25,900

تا
29,500
1402/12/8
25شاخه 6 متریA1کیلوگرم29,9001402/12/8
28شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
25,900

تا
29,400
1402/12/8
28شاخه 6 متریA1کیلوگرم29,9001402/12/8
30شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
25,900

تا
29,400
1402/12/8
32شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
25,900

تا
29,500
1402/12/8
32شاخه 6 متریA1کیلوگرم29,9001402/12/8
34شاخه 6 متریA1کیلوگرم29,9001402/12/8
36شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
25,900

تا
29,400
1402/12/8
36شاخه 6 متریA1کیلوگرم29,9001402/12/8
38شاخه 12 متریA1کیلوگرم29,0001402/12/8
40شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
25,900

تا
29,400
1402/12/8
40شاخه 6 متریA1کیلوگرم29,9001402/12/8

میلگرد ساده فولاد نوین متین

سایزحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
10شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
12شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
12شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
14شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
14شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
16شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
16شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
18شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
18شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
20شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
20شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
22شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
22شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
25شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
25شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
28شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
28شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
30شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
30شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
32شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8
32شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
27,500

تا
28,000
1402/12/8

میلگرد ساده آذر گستر سدید

سایزحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
14شاخه 12 متریA1کیلوگرم26,0001402/12/8
16شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
16شاخه 6 متریA1کیلوگرم28,5001402/12/8
18شاخه 6 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
18شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
20شاخه 6 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
20شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
22شاخه 6 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
22شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
25شاخه 6 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
25شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
26شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,5001402/12/8
28شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
28شاخه 6 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
30شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,5001402/12/8
32شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
28,000

تا
28,500
1402/12/8
32شاخه 6 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
34شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
36شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
38شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
40شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
42شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8

میلگرد ساده نورد فولاد آیین صنعت

سایزحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
12شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
14شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
16شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
18شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
20شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
22شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
25شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
28شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
30شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
32شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
34شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
36شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
38شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
40شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8
42شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,0001402/12/8

میلگرد ساده شمس گل آذین

سایزحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
30شاخه 12 متریA1کیلوگرم27,5001402/12/5
35شاخه 12 متریA1کیلوگرم27,5001402/12/5
40شاخه 12 متریA1کیلوگرم27,5001402/12/5