لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ساده

میلگرد ساده کویر کاشان

سایزحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8شاخه 12 متریA1کیلوگرم26,4701403/1/22
10شاخه 12 متریA1کیلوگرم25,6001403/1/22
12شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,700

تا
31,500
1403/1/25
12شاخه 6 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
14شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,700

تا
31,500
1403/1/25
14شاخه 6 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
16شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,700

تا
31,500
1403/1/25
16شاخه 6 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
18شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,700

تا
31,500
1403/1/25
18شاخه 6 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
20شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,700

تا
31,500
1403/1/25
22شاخه 6 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
22شاخه 12 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
25شاخه 12 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
25شاخه 6 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
28شاخه 6 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
28شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,700

تا
31,500
1403/1/25
30شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,700

تا
31,500
1403/1/25
32شاخه 6 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
32شاخه 12 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
34شاخه 6 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
34شاخه 12 متریA1کیلوگرم29,7001403/1/25
36شاخه 12 متریA1کیلوگرم29,7001403/1/25
36شاخه 6 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
38شاخه 12 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
40شاخه 6 متریA1کیلوگرم31,5001403/1/25
40شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,700

تا
31,500
1403/1/25

میلگرد ساده فولاد نوین متین

سایزحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,870

تا
30,500
1403/1/25
10شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
29,870

تا
30,500
1403/1/25
12شاخه 12 متریA1کیلوگرم30,5001403/1/25
12شاخه 6 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,500
1403/1/25
14شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,5001403/1/25
14شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,500
1403/1/25
16شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,5001403/1/25
16شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,500
1403/1/25
18شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
18شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
20شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
20شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
22شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
22شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
25شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
25شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
28شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
28شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
30شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
30شاخه 12 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
32شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
32شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25

میلگرد ساده آذر گستر سدید

سایزحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
14شاخه 12 متریA1کیلوگرم26,0001403/1/25
16شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
16شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
18شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
18شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
20شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
20شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
22شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
22شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
25شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
25شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
26شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
28شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
28شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
30شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
32شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
32شاخه 6 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
34شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
36شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
38شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,360

تا
30,000
1403/1/25
40شاخه 12 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25
42شاخه 12 متریA1کیلوگرم30,0001403/1/25

میلگرد ساده نورد فولاد آیین صنعت

سایزحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,2601403/1/25
12شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,2601403/1/25
14شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,2601403/1/25
16شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,2601403/1/25
18شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,350

تا
29,360
1403/1/25
20شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,350

تا
29,360
1403/1/25
22شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,350

تا
29,360
1403/1/25
25شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,350

تا
29,360
1403/1/25
28شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,350

تا
29,360
1403/1/25
30شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,350

تا
29,360
1403/1/25
32شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,350

تا
29,360
1403/1/25
34شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,350

تا
29,360
1403/1/25
35شاخه 12 متریA1کیلوگرم29,3601403/1/25
36شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,350

تا
29,360
1403/1/25
38شاخه 12 متریA1کیلوگرماز
29,350

تا
29,360
1403/1/25
40شاخه 12 متریA1کیلوگرم29,3501403/1/25
42شاخه 12 متریA1کیلوگرم29,3501403/1/25

میلگرد ساده شمس گل آذین

سایزحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
30شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,8301403/1/25
35شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,8301403/1/25
40شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,8301403/1/25
45شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,8301403/1/25
50شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,8301403/1/25
55شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,8301403/1/25
60شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,8301403/1/25
65شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,8301403/1/25
70شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,8301403/1/25
80شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,8301403/1/25
90شاخه 12 متریA1کیلوگرم28,8301403/1/25

میلگرد ساده تیکمه داش

سایزحالتاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8شاخه 12 متریA1کیلوگرم27,3601403/1/25
10شاخه 12 متریA1کیلوگرم27,2501403/1/25