لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن اکسین اهواز

ورق آهن اکسین اهواز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق سیاه 8 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
44,400

تا
47,200
1403/3/27
ورق سیاه 8 شیت 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
44,950

تا
46,300
1403/3/27
ورق سیاه 8 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
38,500

تا
51,700
1403/3/27
ورق سیاه 10 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
41,100

تا
46,000
1403/3/27
ورق سیاه 10 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
36,300

تا
47,850
1403/3/27
ورق سیاه 12 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
36,500

تا
43,450
1403/3/27
ورق سیاه 12 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
37,600

تا
46,000
1403/3/27
ورق سیاه 15 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
37,500

تا
45,000
1403/3/27
ورق سیاه 15 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
35,000

تا
42,900
1403/3/27
ورق سیاه 20 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
33,000

تا
44,500
1403/3/27
ورق سیاه 20 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
32,950

تا
35,850
1403/3/27
ورق سیاه 25 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
32,400

تا
39,500
1403/3/27
ورق سیاه 25 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
32,800

تا
34,500
1403/3/27
ورق سیاه 30 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
33,500

تا
41,000
1403/3/27
ورق سیاه 30 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
29,500

تا
36,080
1403/3/27
ورق سیاه 35 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
32,900

تا
41,500
1403/3/27
ورق سیاه 35 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
31,500

تا
35,350
1403/3/27
ورق سیاه 40 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
32,900

تا
42,000
1403/3/27
ورق سیاه 40 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
32,500

تا
36,350
1403/3/27
ورق سیاه 45 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
31,700

تا
42,000
1403/3/27
ورق سیاه 45 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
29,400

تا
35,750
1403/3/27
ورق سیاه 50 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
31,900

تا
40,500
1403/3/27
ورق سیاه 50 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
30,800

تا
37,500
1403/3/27
ورق سیاه 60 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
31,900

تا
40,500
1403/3/27
ورق سیاه 60 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
30,800

تا
37,900
1403/3/27
ورق سیاه 70 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
32,900

تا
41,500
1403/3/27
ورق سیاه 70 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
30,800

تا
33,000
1403/3/27
ورق سیاه 80 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
32,900

تا
42,500
1403/3/27
ورق سیاه 80 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
33,100

تا
33,400
1403/3/27