لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن اکسین اهواز

ورق آهن اکسین اهواز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق سیاه 8 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
45,000

تا
48,500
1402/12/2
ورق سیاه 8 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم46,8001402/12/3
ورق سیاه 8 شیت 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم47,5001402/12/2
ورق سیاه 10 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
40,500

تا
45,000
1402/12/2
ورق سیاه 10 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم43,8001402/12/3
ورق سیاه 12 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم39,3001402/12/3
ورق سیاه 12 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم43,4001402/12/3
ورق سیاه 15 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
37,700

تا
39,900
1402/12/2
ورق سیاه 15 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
39,100

تا
40,300
1402/12/3
ورق سیاه 20 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم35,0001402/12/3
ورق سیاه 20 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
34,800

تا
35,000
1402/12/3
ورق سیاه 25 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم33,5001402/12/3
ورق سیاه 25 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
33,400

تا
33,900
1402/12/3
ورق سیاه 30 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم33,4001402/12/3
ورق سیاه 30 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
33,400

تا
33,900
1402/12/3
ورق سیاه 35 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم33,4001402/12/3
ورق سیاه 35 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
33,400

تا
33,900
1402/12/3
ورق سیاه 40 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم33,0001402/12/3
ورق سیاه 40 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
33,100

تا
37,100
1402/12/3
ورق سیاه 45 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم30,0001402/12/2
ورق سیاه 45 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
29,400

تا
34,400
1402/12/2
ورق سیاه 50 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
32,800

تا
34,400
1402/12/2
ورق سیاه 50 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم33,1001402/12/3
ورق سیاه 60 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم33,5001402/12/2
ورق سیاه 60 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
30,800

تا
37,900
1402/12/2
ورق سیاه 70 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم33,5001402/12/2
ورق سیاه 70 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
30,800

تا
37,900
1402/12/2
ورق سیاه 80 فابریک 12000*2000 اکسین اهوازکیلوگرم33,9001402/12/2
ورق سیاه 80 فابریک 6000*2000 اکسین اهوازکیلوگرماز
33,100

تا
33,400
1402/12/2