لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن قطعات

ورق آهن قطعات

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق سیاه 6 فابریک 1200*6000 قطعاتکیلوگرماز
33,050

تا
37,400
1403/5/2
ورق سیاه 8 فابریک 1200 قطعاتکیلوگرم35,4001403/4/27
ورق سیاه 8 فابریک 1200*6000 قطعاتکیلوگرماز
30,800

تا
39,380
1403/5/2
ورق سیاه 10 فابریک 1200*6000 قطعاتکیلوگرماز
33,200

تا
37,620
1403/5/2
ورق سیاه 10 فابریک 1200 قطعاتکیلوگرم34,9001403/4/27
ورق سیاه 12 فابریک 1200*6000 قطعاتکیلوگرماز
30,500

تا
36,740
1403/5/2
ورق سیاه 12 فابریک 1200 قطعاتکیلوگرم34,9001403/4/27
ورق سیاه 15 فابریک 1200 قطعاتکیلوگرم34,9001403/4/27
ورق سیاه 15 فابریک 1200*6000 قطعاتکیلوگرماز
29,500

تا
33,440
1403/5/2
ورق سیاه 20 فابریک 1200*6000 قطعاتکیلوگرماز
29,000

تا
29,200
1403/5/2
ورق سیاه 20 شیت 1250*6000 قطعاتکیلوگرماز
31,000

تا
31,300
1403/4/31
ورق سیاه 25 شیت 1250*6000 قطعاتکیلوگرماز
31,000

تا
31,300
1403/4/31