لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق آهن فولاد مبارکه اصفهان

ورق فولاد مبارکه اصفهان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم44,0001403/1/25
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم43,3001403/1/25
ورق سیاه 2 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,950

تا
46,500
1403/1/21
ورق سیاه 2 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
43,960

تا
45,500
1403/1/21
ورق سیاه 2.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم44,1001403/1/21
ورق سیاه 2.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم43,1001403/1/21
ورق سیاه 2.5 فابریک 1250*6000 فولاد مبارکهکیلوگرم45,2501403/1/21
ورق سیاه 2.5 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
43,960

تا
46,250
1403/1/21
ورق سیاه 2.5 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرم41,9801403/1/21
ورق سیاه 3 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم47,9401403/1/21
ورق سیاه 3 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم40,4001403/1/25
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرم40,5001403/1/25
ورق سیاه 3 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,900

تا
47,400
1403/1/25
ورق سیاه 3 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
49,900

تا
50,500
1403/1/21
ورق سیاه 3 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,930

تا
48,300
1403/1/21
ورق سیاه 4 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم46,5001403/1/21
ورق سیاه 4 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم40,3001403/1/25
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرم40,5001403/1/25
ورق سیاه 4 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,900

تا
47,300
1403/1/25
ورق سیاه 4 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,930

تا
48,950
1403/1/21
ورق سیاه 4 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
42,970

تا
46,250
1403/1/21
ورق سیاه 5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
43,080

تا
50,500
1403/1/21
ورق سیاه 5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم46,2001403/1/21
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرم41,8001403/1/25
ورق سیاه 5 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
47,600

تا
49,900
1403/1/25
ورق سیاه 5 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکهکیلوگرم48,9101403/1/21
ورق سیاه 5 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرم48,9101403/1/21
ورق سیاه 6 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
50,010

تا
51,500
1403/1/21
ورق سیاه 6 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم48,9001403/1/21
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرم43,2001403/1/25
ورق سیاه 6 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
48,300

تا
49,300
1403/1/25
ورق سیاه 6 فابریک 2000*1000 فولاد مبارکهکیلوگرم48,9101403/1/21
ورق سیاه 6 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرم48,9101403/1/21
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرم43,2001403/1/25
ورق سیاه 8 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
47,400

تا
47,600
1403/1/25
ورق سیاه 10 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,400

تا
46,600
1403/1/25
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرم41,1001403/1/25
ورق سیاه 12 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,600

تا
47,000
1403/1/25
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرم41,3001403/1/25
ورق سیاه 15 شیت 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم27,0001403/1/25
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکهکیلوگرم39,0001403/1/25
ورق سیاه 15 فابریک 1500*6000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
43,600

تا
44,400
1403/1/25
ورق سیاه 20 شیت 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم25,5001403/1/25
ورق سیاه 25 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,460

تا
46,260
1403/1/21
ورق سیاه 25 شیت 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم24,9001403/1/25
ورق سیاه 25 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
43,200

تا
45,260
1403/1/21
ورق سیاه 25 فابریک 2500*1250 فولاد مبارکهکیلوگرم45,2501403/1/21
ورق سیاه 30 شیت 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم25,5001403/1/25