لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق روغنی ST12 0.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,200

تا
54,100
1402/12/9
ورق روغنی ST14 0.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم52,0001402/12/9
ورق روغنی ST12 0.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
52,300

تا
53,800
1402/12/9
ورق روغنی ST14 0.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم51,6001402/12/9
ورق روغنی ST12 0.6 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
47,800

تا
49,600
1402/12/9
ورق روغنی ST12 0.6 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
48,300

تا
49,600
1402/12/9
ورق روغنی ST12 0.7 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,200

تا
50,200
1402/12/9
ورق روغنی ST14 0.7 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم47,0001402/12/9
ورق روغنی ST12 0.7 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,200

تا
50,200
1402/12/9
ورق روغنی ST14 0.7 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم47,0001402/12/9
ورق روغنی ST12 0.8 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,300

تا
50,100
1402/12/9
ورق روغنی ST12 0.8 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,300

تا
50,100
1402/12/9
ورق روغنی ST12 0.9 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,300

تا
50,100
1402/12/9
ورق روغنی ST12 0.9 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,200

تا
46,300
1402/12/9
ورق روغنی ST12 1 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,300

تا
50,500
1402/12/9
ورق روغنی ST12 1 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,500

تا
50,100
1402/12/9
ورق روغنی ST12 1.25 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,500

تا
50,100
1402/12/9
ورق روغنی ST13 1.25 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم46,3001402/12/9
ورق روغنی ST12 1.25 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,300

تا
50,100
1402/12/9
ورق روغنی ST12 1.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,300

تا
50,100
1402/12/9
ورق روغنی ST12 1.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
44,500

تا
50,100
1402/12/9
ورق روغنی ST14 1.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم45,5001402/12/9
ورق روغنی ST14 1.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم45,5001402/12/9
ورق روغنی ST12 2 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
47,100

تا
50,100
1402/12/9
ورق روغنی ST12 2 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
45,200

تا
50,100
1402/12/9
ورق روغنی ST12 2.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم55,6001402/12/9
ورق روغنی ST12 2.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم55,6001402/12/9
ورق روغنی ST14 3 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم55,2001402/12/9
ورق روغنی ST12 3 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم63,2001402/12/9