لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ورق روغنی فولاد مبارکه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق روغنی ST12 0.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
51,000

تا
56,000
1403/1/25
ورق روغنی ST12 0.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
48,730

تا
55,100
1403/1/25
ورق روغنی ST12 0.6 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
50,180

تا
54,600
1403/1/25
ورق روغنی ST12 0.6 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
50,170

تا
55,000
1403/1/25
ورق روغنی ST12 0.7 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
49,080

تا
53,900
1403/1/25
ورق روغنی ST12 0.7 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
49,080

تا
53,900
1403/1/25
ورق روغنی ST12 0.8 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
50,350

تا
55,200
1403/1/25
ورق روغنی ST12 0.8 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
48,000

تا
56,100
1403/1/25
ورق روغنی ST12 0.9 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
48,000

تا
51,000
1403/1/25
ورق روغنی ST12 0.9 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
48,000

تا
52,600
1403/1/25
ورق روغنی ST12 1 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
48,000

تا
52,600
1403/1/25
ورق روغنی ST12 1 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
48,000

تا
56,430
1403/1/25
ورق روغنی ST12 1.25 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
48,000

تا
52,600
1403/1/25
ورق روغنی ST13 1.25 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم52,6001403/1/25
ورق روغنی ST12 1.25 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
48,000

تا
51,000
1403/1/25
ورق روغنی ST12 1.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
46,300

تا
52,600
1403/1/25
ورق روغنی ST12 1.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
42,500

تا
52,600
1403/1/25
ورق روغنی ST12 2 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرماز
47,550

تا
51,000
1403/1/25
ورق روغنی ST12 2 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرماز
47,270

تا
53,600
1403/1/25
ورق روغنی ST12 2.5 رول 1250 فولاد مبارکهکیلوگرم62,7001403/1/22
ورق روغنی ST12 2.5 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم62,7001403/1/22
ورق روغنی ST14 3 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم55,7001403/1/20
ورق روغنی ST12 3 رول 1000 فولاد مبارکهکیلوگرم68,2001403/1/25