لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق روغنی هفت الماس

ورق روغنی هفت الماس

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق روغنی ST12 0.4 رول 1250 هفت الماسکیلوگرماز
47,700

تا
48,900
1403/5/1
ورق روغنی ST12 0.4 رول 1000 هفت الماسکیلوگرماز
46,750

تا
50,050
1403/5/1
ورق روغنی ST12 0.5 رول 1000 هفت الماسکیلوگرماز
36,600

تا
49,830
1403/5/1
ورق روغنی ST12 0.5 رول 1250 هفت الماسکیلوگرماز
42,200

تا
49,720
1403/5/1
ورق روغنی ST12 0.6 رول 1250 هفت الماسکیلوگرماز
41,300

تا
46,530
1403/5/1
ورق روغنی ST12 0.6 رول 1000 هفت الماسکیلوگرماز
35,100

تا
47,080
1403/5/1
ورق روغنی ST12 0.7 رول 1250 هفت الماسکیلوگرماز
40,700

تا
46,200
1403/5/1
ورق روغنی ST12 0.7 رول 1000 هفت الماسکیلوگرماز
34,400

تا
46,530
1403/5/1
ورق روغنی ST12 0.8 رول 1000 هفت الماسکیلوگرماز
33,800

تا
46,530
1403/5/1
ورق روغنی ST12 0.8 رول 1250 هفت الماسکیلوگرماز
40,700

تا
46,200
1403/5/1
ورق روغنی ST12 0.9 رول 1000 هفت الماسکیلوگرماز
34,100

تا
48,070
1403/5/1
ورق روغنی ST12 0.9 رول 1250 هفت الماسکیلوگرماز
40,700

تا
47,740
1403/5/1
ورق روغنی ST12 1 رول 1000 هفت الماسکیلوگرماز
40,700

تا
46,530
1403/5/1
ورق روغنی ST12 1 رول 1250 هفت الماسکیلوگرماز
40,700

تا
46,200
1403/5/1
ورق روغنی ST12 1.25 رول 1250 هفت الماسکیلوگرماز
34,500

تا
46,200
1403/5/1
ورق روغنی ST12 1.25 رول 1000 هفت الماسکیلوگرماز
34,550

تا
46,200
1403/5/1
ورق روغنی ST12 1.5 رول 1250 هفت الماسکیلوگرماز
34,700

تا
47,190
1403/5/1
ورق روغنی ST12 1.5 رول 1000 هفت الماسکیلوگرماز
40,700

تا
46,860
1403/5/1
ورق روغنی ST12 2 رول 1250 هفت الماسکیلوگرماز
34,400

تا
48,400
1403/5/1
ورق روغنی ST12 2 رول 1000 هفت الماسکیلوگرماز
34,300

تا
48,070
1403/5/1