لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهار محال بختیاری

ورق گالوانیزه تاراز چهار محال بختیاری

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1000 تارازکیلوگرم43,9001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1000 تارازکیلوگرم47,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.2 رول 1000 تارازکیلوگرم44,3001402/12/7
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 تارازکیلوگرم43,2001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1000 تارازکیلوگرم44,2001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1000 تارازکیلوگرم47,2001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1000 تارازکیلوگرم49,2001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1000 تارازکیلوگرم44,6001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 تارازکیلوگرم44,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1000 تارازکیلوگرم50,7001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 تارازکیلوگرم44,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 تارازکیلوگرم43,2001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 تارازکیلوگرم47,2001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1250 تارازکیلوگرم44,6001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1250 تارازکیلوگرم43,9001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1250 تارازکیلوگرم49,2001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1250 تارازکیلوگرم44,2001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1250 تارازکیلوگرم47,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1250 تارازکیلوگرم44,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1250 تارازکیلوگرم44,0001402/12/8
ورق گالوانیزه ضخامت 1.2 رول 1250 تارازکیلوگرم44,3001402/12/7
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1250 تارازکیلوگرم50,7001402/12/8