لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

ورق گالوانیزه شهرکرد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
44,200

تا
46,000
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
44,000

تا
45,500
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
49,000

تا
50,800
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1000 شهرکردکیلوگرم44,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
43,000

تا
44,800
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
44,000

تا
45,800
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1000 شهرکردکیلوگرم47,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
51,500

تا
52,300
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1000 شهرکردکیلوگرم44,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1000 شهرکردکیلوگرماز
47,000

تا
48,800
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
47,000

تا
48,800
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
44,200

تا
46,000
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
44,000

تا
45,500
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 رول 1250 شهرکردکیلوگرم44,8001402/12/10
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
43,000

تا
47,700
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول 1250 شهرکردکیلوگرم47,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 رول 1250 شهرکردکیلوگرم51,5001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 رول 1250 شهرکردکیلوگرم44,0001402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
44,000

تا
45,800
1402/12/9
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 رول 1250 شهرکردکیلوگرماز
49,000

تا
50,800
1402/12/9