لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

ورق اسیدشویی فولاد مبارکه

استانداردضخامتحالتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
stw22ضخامت 3رول1000کیلوگرماز
45,200

تا
51,800
1403/5/2
stw22ضخامت 5رول1000کیلوگرماز
50,300

تا
51,300
1403/5/2
stw22ضخامت 4رول1000کیلوگرماز
50,800

تا
51,800
1403/5/2
st37ضخامت 2.5رول1000کیلوگرماز
48,300

تا
49,300
1403/5/2
stw22ضخامت 2رول1000کیلوگرماز
42,700

تا
48,800
1403/5/2
stw22ضخامت 3.5رول1000کیلوگرماز
50,800

تا
51,800
1403/5/2
st37ضخامت 3شیت1000کیلوگرماز
44,700

تا
44,800
1403/5/1
st37ضخامت 3.5رول1000کیلوگرماز
49,800

تا
50,800
1403/5/2
st37ضخامت 3رول1000کیلوگرماز
43,890

تا
50,800
1403/5/2
st37ضخامت 2رول1000کیلوگرماز
41,700

تا
48,300
1403/5/2
stw22ضخامت 2.5رول1000کیلوگرماز
44,990

تا
50,300
1403/5/2
st37ضخامت 4رول1000کیلوگرماز
49,800

تا
50,800
1403/5/2
st37ضخامت 5رول1000کیلوگرماز
49,800

تا
50,800
1403/5/2
st37ضخامت 3شیت1250کیلوگرماز
39,700

تا
39,800
1403/5/1
st37ضخامت 4رول1250کیلوگرماز
49,800

تا
50,800
1403/5/2
stw22ضخامت 3رول1250کیلوگرماز
44,700

تا
51,800
1403/5/2
stw22ضخامت 5رول1250کیلوگرماز
50,300

تا
51,300
1403/5/2
stw22ضخامت 3.5رول1250کیلوگرماز
50,800

تا
51,800
1403/5/2
stw22ضخامت 4رول1250کیلوگرماز
50,800

تا
51,800
1403/5/2
stw22ضخامت 2رول1250کیلوگرماز
42,700

تا
48,800
1403/5/2
stw22ضخامت 2.5رول1250کیلوگرماز
45,200

تا
50,300
1403/5/2
st37ضخامت 2رول1250کیلوگرماز
45,200

تا
48,300
1403/5/2
st37ضخامت 2.5رول1250کیلوگرماز
48,300

تا
49,300
1403/5/2
st37ضخامت 3رول1250کیلوگرماز
43,890

تا
50,800
1403/5/2
st37ضخامت 5رول1250کیلوگرماز
49,800

تا
50,800
1403/5/2
st37ضخامت 3.5رول1250کیلوگرماز
49,800

تا
50,800
1403/5/2