لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی ظهوریان

نبشی ظهوریان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 100*100 ضخامت 10 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
28,000

تا
29,480
1403/5/1
نبشی 30*30 ضخامت 2 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
27,000

تا
29,000
1403/5/1
نبشی 30*30 ضخامت 2.5 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
29,090

تا
29,150
1403/5/1
نبشی 30*30 ضخامت 3 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
28,650

تا
29,800
1403/5/1
نبشی 40*40 ضخامت 3 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
29,090

تا
29,800
1403/5/1
نبشی 40*40 ضخامت 4 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
28,100

تا
29,700
1403/5/1
نبشی 50*50 ضخامت 5 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
27,000

تا
29,700
1403/5/1
نبشی 50*50 ضخامت 4 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
27,000

تا
29,150
1403/5/1
نبشی 50*50 ضخامت 3 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
28,740

تا
29,800
1403/5/1
نبشی 60*60 ضخامت 5 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
28,740

تا
29,800
1403/5/1
نبشی 60*60 ضخامت 6 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
28,400

تا
29,700
1403/5/1
نبشی 80*80 ضخامت 8 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
28,000

تا
29,800
1403/5/1
نبشی 80*80 ضخامت 7 ظهوریان مشهد 6 متریکیلوگرماز
28,740

تا
29,150
1403/5/1