لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 100*100 ضخامت 10 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
30,750
1403/4/3
نبشی 100*100 ضخامت 7 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
24,400

تا
32,800
1403/4/4
نبشی 100*100 ضخامت 7 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم23,9001403/4/4
نبشی 100*100 ضخامت 8 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,600

تا
30,300
1403/4/4
نبشی 100*100 ضخامت 8 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم24,6001403/4/3
نبشی 100*100 ضخامت 10 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
23,800

تا
30,200
1403/4/4
نبشی 63*63 ضخامت 6 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
30,520

تا
32,140
1403/3/30
نبشی 45*45 ضخامت 5 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
29,550

تا
30,000
1403/4/3
نبشی 50*50 ضخامت 4 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
29,300

تا
29,800
1403/4/4
نبشی 70*70 ضخامت 6 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
30,890

تا
33,000
1403/4/4
نبشی 80*80 ضخامت 6 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
30,200

تا
30,700
1403/4/2
نبشی 70*70 ضخامت 7 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
29,600

تا
30,800
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 5 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
29,220

تا
29,800
1403/4/4
نبشی 80*80 ضخامت 8 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
29,830

تا
31,000
1403/4/4
نبشی 60*60 ضخامت 6 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
28,190

تا
28,520
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 6 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
29,280

تا
30,290
1403/4/4
نبشی 80*80 ضخامت 7 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
27,950

تا
30,600
1403/4/3
نبشی 60*60 ضخامت 4 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم28,0001403/4/2
نبشی 50*50 ضخامت 3 ناب تبریز 12 متریکیلوگرماز
29,000

تا
29,900
1403/4/2
نبشی 75*75 ضخامت 5 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم31,0001403/4/4
نبشی 25*25 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم26,4001403/4/4
نبشی 25*25 ضخامت 3 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم25,6501403/4/4
نبشی 30*30 ضخامت 3 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
26,700

تا
29,500
1403/4/4
نبشی 30*30 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم25,6501403/4/4
نبشی 35*35 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم25,6501403/4/4
نبشی 40*40 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
20,100

تا
28,800
1403/4/4
نبشی 40*40 ضخامت 3 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
23,500

تا
28,970
1403/4/4
نبشی 45*45 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
29,700

تا
30,900
1403/4/4
نبشی 45*45 ضخامت 5 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,800

تا
30,900
1403/4/4
نبشی 45*45 ضخامت 3 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
26,200

تا
31,400
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 6 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
23,800

تا
29,300
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 3 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
23,800

تا
28,500
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
24,900

تا
28,300
1403/4/4
نبشی 50*50 ضخامت 5 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
20,100

تا
28,300
1403/4/4
نبشی 60*60 ضخامت 5 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
23,800

تا
28,700
1403/4/4
نبشی 60*60 ضخامت 3 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,100

تا
29,200
1403/4/4
نبشی 60*60 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,650

تا
29,200
1403/4/4
نبشی 60*60 ضخامت 6 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
20,100

تا
30,400
1403/4/4
نبشی 63*63 ضخامت 6 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
29,830

تا
32,000
1403/4/4
نبشی 80*80 ضخامت 6 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,800

تا
29,500
1403/4/4
نبشی 80*80 ضخامت 8 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
20,100

تا
29,000
1403/4/4
نبشی 70*70 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
28,290

تا
29,300
1403/4/4
نبشی 75*75 ضخامت 5 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
26,600

تا
32,400
1403/4/4
نبشی 70*70 ضخامت 7 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,100

تا
30,180
1403/4/4
نبشی 70*70 ضخامت 6 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,400

تا
28,900
1403/4/4
نبشی 75*75 ضخامت 6 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
32,000

تا
32,900
1403/4/4
نبشی 80*80 ضخامت 7 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,400

تا
29,200
1403/4/4
نبشی 70*70 ضخامت 5 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,600

تا
29,100
1403/4/4