لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
نبشی 100*100 ضخامت 10 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,600

تا
25,800
1402/12/9
نبشی 100*100 ضخامت 7 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم27,8001402/12/9
نبشی 100*100 ضخامت 7 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم23,9001402/12/8
نبشی 100*100 ضخامت 10 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم28,0001402/12/9
نبشی 100*100 ضخامت 8 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم25,9001402/12/9
نبشی 100*100 ضخامت 8 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم24,6001402/12/8
نبشی 60*60 ضخامت 4 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم28,0001402/12/8
نبشی 50*50 ضخامت 4 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم28,1001402/12/8
نبشی 50*50 ضخامت 3 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم28,1001402/12/8
نبشی 70*70 ضخامت 7 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم27,8001402/12/9
نبشی 50*50 ضخامت 5 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم28,1001402/12/8
نبشی 80*80 ضخامت 8 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/9
نبشی 80*80 ضخامت 6 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم27,7001402/12/8
نبشی 80*80 ضخامت 7 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم27,2001402/12/8
نبشی 45*45 ضخامت 5 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم29,6001402/12/8
نبشی 75*75 ضخامت 5 ناب تبریز 12 متریکیلوگرم28,8001402/12/8
نبشی 30*30 ضخامت 3 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم27,0001402/12/9
نبشی 40*40 ضخامت 3 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,300
1402/12/9
نبشی 40*40 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,500
1402/12/9
نبشی 45*45 ضخامت 5 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
28,100

تا
28,300
1402/12/9
نبشی 45*45 ضخامت 3 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم28,3001402/12/9
نبشی 45*45 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم28,3001402/12/9
نبشی 50*50 ضخامت 5 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,500
1402/12/9
نبشی 50*50 ضخامت 3 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,100
1402/12/9
نبشی 50*50 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,000
1402/12/9
نبشی 60*60 ضخامت 6 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,500
1402/12/9
نبشی 60*60 ضخامت 5 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
نبشی 60*60 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم26,6001402/12/9
نبشی 60*60 ضخامت 3 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم25,5001402/12/8
نبشی 70*70 ضخامت 6 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,300
1402/12/9
نبشی 80*80 ضخامت 7 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,700

تا
25,800
1402/12/9
نبشی 70*70 ضخامت 7 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,800
1402/12/9
نبشی 75*75 ضخامت 5 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم28,3001402/12/9
نبشی 70*70 ضخامت 5 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
26,600

تا
26,800
1402/12/9
نبشی 70*70 ضخامت 4 ناب تبریز 6 متریکیلوگرم27,1001402/12/9
نبشی 80*80 ضخامت 8 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,600

تا
26,000
1402/12/9
نبشی 80*80 ضخامت 6 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,100
1402/12/9
نبشی 75*75 ضخامت 6 ناب تبریز 6 متریکیلوگرماز
28,100

تا
28,300
1402/12/9